Koło kierownicze

Koło kierownicze

Koło kierownicze (sprężarki) - tarcza wraz z wieńcem łopatek kierujących, wpływających na kierunek przepływu czynnika w sprężarce przepływowej.
Koło kierownicze elipsy - koło, którego środkiem jest ognisko elipsy, długość zaś promienia równa jest osi wielkiej elipsy (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Koło kierownicze hiperboli - koło, którego środkiem jest ognisko hiperboli, długość zaś promienia równa się osi rzeczywistej hiperboli.
Koło koronowe, koło centralne - koło przekładni obiegowej nieruchome względem jej obudowy.

Koło krzywiznowe - dla danego punktu krzywej okrąg ściśle styczny do krzywej w tym punkcie (tzn. mający wspólną styczną i jednakową krzywiznę); jego środek nazywa się środkiem krzywizny, a promień równy jest promieniowi krzywizny krzywej w tym punkcie.
Koło linowe - koło z rowkiem na obwodzie wieńca, przystosowane do współpracy z cięgnem linowym.
Koło luźne - koło osadzone na wale w ten sposób, że może się na nim obracać (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Koło łańcuchowe - koło uzębione, wchodzące w skład przekładni łańcuchowej, przystosowane do współpracy z łańcuchem drabinkowym lub łańcuchem zębatym.
Koło łopatkowe (statku) - pędnik w postaci dużego koła częściowo zanurzonego w wodzie, o poziomej osi obrotu, prostopadłej do płaszczyzny symetrii statku, z łopatkami rozmieszczonymi na obwodzie.
Koło małe - przekrój kuli płaszczyzną nie przechodzącą przez jej środek.

Koło naczyniowe (koparki) - element koparki wielonaczyniowej kołowej w postaci koła osadzonego na końcu ramy; na obwodzie tego koła rozmieszczone są naczynia odspajające i przenoszące urobek.
Koło napędne - koło jezdne pojazdu mechanicznego napędzane przez silnik.
Koło napędzające, koło czynne - koło przenoszące ruch na inny element mechanizmu, najczęściej na drugie koło (napędzane) przekładni.
Koło napędzane, koło bierne - koło, na które przenoszony jest ruch innego elementu mechanizmu, najczęściej drugiego koła (napędzającego) przekładni.
Koło napinające - koło służące do regulacji naciągu pasa lub łańcucha napędowego, obracające się podczas pracy przekładni, ale nie biorące udziału w przenoszeniu napędu.
Koło naprężeń Mohra - wykres (w postaci koła) zależności naprężenia normalnego a i stycznego rod położenia przekrojów prostopadłych do płaszczyzny płaskiego stanu naprężenia, otrzymywany w układzie współrzędnych, w którym współrzędnymi prostokątnymi są x = a, y = T.

Koło obiegowe, satelita - koło przekładni obiegowej, którego oś obraca się dookoła osi drugiego koła (uprawnienia budowlane).
Koło odtaczane - koło toczące się bez poślizgu po drugim kole, stałym (zw. kołem zasadniczym); dowolny punkt k.o. zakreśla jedną z krzywych cykloidalnych.
Koło ogonowe - w podwoziu samolotowym o układzie klasycznym - koło podpierające na ziemi tylną część kadłuba samolotu.

Koło opisane

Koło opisane (na wielokącie) - koło, którego okrąg przechodzi przez wszystkie wierzchołki danego wielokąta.
Koło palcowe - koło, którego zęby są walcowymi kołkami o osiach równoległych do osi koła (program egzamin ustny).
Koło pasowe - koło stanowiące element przekładni pasowej, służące do przenoszenia ruchu obrotowego za pośrednictwem pasa napędowego; W przekładniach taśmowych (z pasami płaskimi) k.p. mają wieńce gładkie, lekko wypukłe w celu zapobieżenia zsuwania się pasa z koła; w przekładniach pasowych klinowych (z pasami klinowymi) są k.p. rowkowe.
Koło podbiegunowe - koło małe na Ziemi przechodzące przez punkty o szerokości geograficznej + 6633′ (k.p. północne) lub 6633′ (k.p. południowe).
Koło podstaw (zębów) - koło den wrębów.

Koło podstawowe kopuły - obwodnica kopuły położona najdalej od jej szczytu.
Koło podziałowe - koło, na którego okręgu odmierza się podziałkę nominalną lub czołową koła zębatego; k.p. dzieli ząb koła zębatego na głowę i stopę (opinie o programie).
Koło połowę - koło, na którym opiera się pług (ramowy lub koleśny) podczas orki od strony niezaoranego pola.
Koło południkowe - instrument obserwacyjny astrometryczny służący przede wszystkim do wyznaczania rektascencji i deklinacji ciał niebieskich; od instrumentu przejściowego różni się tym, że na osi poziomej ma koło z podziałką do pomiarów deklinacji; charakteryzuje się tym, że luneta obserwacyjna obraca się tylko w płaszczyźnie południka (segregator aktów prawnych).
Koło pomiarowe - koło o określonej długości obwodu połączone z licznikiem obrotów i napędzane przez przesuwający się materiał; służy do mierzenia długości tkanin, taśm, przewodów itd.
Koło przegięć - miejsce geometryczne tych punktów poruszającej się w swej płaszczyźnie figury płaskiej, które w danej chwili znajdują się w punktach przegięć swych torów; przyspieszenia normalne tych punktów w rozpatrywanej chwili są równe zeru.

Koło ramieniowe, koło szprychowe - koło, w którym piasta połączona jest z wieńcem za pomocą ramion (tzw. szprych).
Koło ratunkowe - zbiorowy środek ratunkowy w kształcie pierścienia pływającego, przeznaczony do podtrzymywania na powierzchni osób znajdujących się w wodzie.
Koło samonastawne - koło jezdne niena pędzane umocowane wahliwie, mogące dzięki temu ustawiać się swą płaszczyzną w kierunku jazdy.
Koło Segnera - wodna turbina reakcyjna o osiowym dopływie i obwodowym odpływie wody z wirnika; stosowane w młynku Segnera.
Koło słoneczne - koło przekładni obiegowej trzyelementowej współosiowe z kołem koronowym (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !