Blog

11.03.2020

Kompensator niwelatora

Kompensator niwelatora

Kompensator niwelatora

Kompensator niwelatora Koni 0,25 działa podczas nachylenia osi lunety w przedziale 10. Przed przystąpieniem do obserwacji należy tylko w przybliżeniu spoziomować cały instrument za pomocą śrub nastawczych spodarki wg libeli pudełkowej. Dokładność libeli pudełkowej gwarantuje działanie kompensatora w czasie obserwacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metody niwelacji geometrycznej Niwelację geometryczną można wykonywać metodą niwelacji ,,ze środka” albo metodą niwelacji „w przód”. Podczas niwelacji „ze środka” niwelator ustawiamy w jednakowej odległości między punktami A i B i oś celową instrumentu doprowadzamy do położenia poziomego. Następnie celując kolejno do punktów A i B dokonujemy odczytów’.

W punktach A i B ustawiamy pionowo łaty niwelacyjne. Różnicę Ah wysokości punktów A i B otrzymamy bezpośrednio przez odjęcie odczytów. Jeżeli niwelację wykonujemy w kierunku od punktu A do punktu B, to łatę w punkcie A nazywamy łatą wstecz, a w punkcie B łatą w przód (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Metodę niwelacji wykonujemy w ten sposób, że niwelator ustawiamy tak, aby okular znajdował się w pionie nad punktem A. Doprowadzamy oś celową w położenie poziome, mierzymy wysokość instrumentu I i wykonujemy odczyt b na łacie w przód.

Często rzędne punktów wygodniej jest obliczać po uprzednim obliczeniu rzędnej Ht horyzontu instrumentu. Sposób ten znajduje szerokie zastosowanie w praktyce budowlanej, gdy wykonujemy pomiar wysokości wielu punktów z jednego stanowiska niwelatora.
W razie niwelowania długiego odcinka, np. podczas wykonywania profilu podłużnego trasy, niwelowaną linię AC dzieli się na odcinki, które niweluje się z kolejnych stanowisk (uprawnienia budowlane).

Geometryczny układ osi w niwelatorze

Górna część instrumentu obraca się dookoła osi pionowej O-O, zwanej osią główną instrumentu. Główny warunek geometryczny, któremu powinien odpowiadać niwelator, polega na tym, że oś celowa lunety powinna być równoległa do osi libeli (program egzamin ustny). Oś libeli pudełkowej powinna być równoległa do osi głównej niwelatora (osi obrotu).

Sprawdzenie wykonujemy następująco: śrubami nastawczymi doprowadzamy pęcherzyk libeli do punktu zerowego (opinie o programie).

Obracamy instrument o 180°. Jeżeli po obrocie pęcherzyk pozostał w punkcie zerowym libeli, to warunek jest spełniony. W przeciwnym razie, krącą odpowiednio śrubami rektyfikacyjnymi libeli pudełkowej, przesuwamy pęcherzyk w kierunku punktu zerowego o połowę wychylenia.
Pozioma siatka krzyża nitek lunety powinna być prostopadła do osi głównej niwelatora. Sprawdzenie wykonujemy następująco: doprowadzamy oś instrumentu do pionu. Ustawiamy łatę w odległości 50-70 m od niwelatora, naprowadzamy na nią lunetę tak, aby obraz łaty był na skraju pola widzenia i wykonujemy odczyt.

Obrotem śruby leniwej przesuwamy obraz łaty na drugi skraj pola widzenia lunety i znowu wykonujemy odczyt. Oba odczyty powinny być jednakowe.

W przeciwnym razie za pomocą śrub rektyfikacyjnych krzyża nitek alezy obrocie diafragmę z krzyżem nitek tak, aby wykonane w wyżej podany sposób odczyty były jednakowe (segregator aktów prawnych).
3 Oś libeli rurkowej powinna być równoległa do osi celowej lunety. Sprawdzenie warunku głównego wykonujemy następująco: po obraniu w terenie dwóch punktów A i B, odległych od siebie około 100 m, ustawiamy w środku odcinka AB niwelator poziomując go z grubsza za pomocą libeli pudełkowej, zaś w punktach A i B stawiamy łaty niwelacyjne.

Następnie kierujemy lunetę na łatę A, śrubą elewacyjną sprowadzamy libelę rurkową do poziomu i wykonujemy odczyt na łacie NA. Z kolei celujemy lunetę na łatę w punkcie B i po doprowadzeniu połówek pęcherzyka libeji do pokrycia się wykonujemy odczyt NB (promocja 3 w 1).

Następnie przenosimy niwelator na drugie stanowisko, w pobliżu A, i po spoziomowaniu go z grubsza libelą pudełkową wykonujemy podobnie jak wyżej powtórny pomiar, poziomując każdorazowo libelę za pomocą śruby elewacyjnej i wykonując na łatach odczyty. Z otrzymanych odczytów obliczamy błąd.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami