Blog

23.07.2019

Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Lista dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych znajduje się na stronie każdej okręgowej izby samorządu zawodowego (program na komputer).

Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Na pewno niezbędny jest wypełniony formularz wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, który należy skierować do właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Konieczne jest dołączenie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych lub innego dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu mistrza lub technika, bądź dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (program na telefon). W niektórych przypadkach wymagany jest suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który musi być potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

Do tych dokumentów trzeba dołączyć oświadczenie razem ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej oraz wykaz prac projektowych, jakie zostały wykonane w czasie praktyki zawodowej. Niezbędne są również kopie wszystkich uprawnień, jakie posiada osoba, która nadzorowała praktykę zawodową oraz kopie zaświadczeń o przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania praktyki zawodowej, czyli za każdy okres udokumentowanej praktyki zawodowej (program egzamin ustny). Jeśli wnioskodawca rozszerza uprawnienia lub stara się o inną specjalność, to konieczne jest dołączenie kserokopii posiadanych przez niego uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Razem z wymienionymi dokumentami

Razem z wymienionymi dokumentami trzeba jeszcze złożyć wypełniony formularz osobowy, w którym wpisuje się wymagane informacje wraz z nazwą miejscowości i województwa (segregator aktów prawnych). Niezbędne jest załączenie dowodu potwierdzającego wniesienie pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie o zgodności złożonych dokumentów z prawdą. Jeśli kandydat na uprawnienia budowlane zmienił nazwisko po ślubie, to konieczne jest dołączenie aktu małżeństwa. Koniecznie trzeba do dokumentów dołączyć ksero dowodu osobistego, zawierające nr PESEL i datę urodzenia. W zależności od wymagań izby wymagane może być dołączenie innych dokumentów stanowiących potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami