Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i zarządzania określone jako Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) (w jęz. ang. Integrated Coastal Zone Management - ICZM) (program uprawnienia budowlane na komputer).

ZZOP jest procesem planistycznym i decyzyjnym obejmującym plany rozwoju i zarządzania obszarami przybrzeżnymi, które zostały zintegrowane z celami ochrony środowiska. Uznając, że celem ZZOP jest maksymalizacja pożytków uzyskiwanych z obszarów przybrzeżnych oraz minimalizacja konfliktów i szkodliwego, wzajemnego oddziaływania skutków ludzkiej aktywności, mamy do czynienia z procedurą, która znakomicie odpowiada celom rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Procedura ta powinna być więc przyswojona dla obszaru Ekoregionu Zalewu Wiślanego. Celowi temu służy zbadanie i opisanie jej uwarunkowań przestrzennych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wobec wysokiego poziomu innowacyjności ZZOP (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach) ważne wydaje się przyjęcie w tym miejscu pewnych uogólnionych założeń metodologicznych. Istotą ujęcia zintegrowanego jest zarówno sfera planistyczna odpowiadająca znanej formule planowania zintegrowanego (w najogólniejszym ujęciu integrującego przestrzeń geograficzną, ekonomiczną i społeczną), jak i sfera zarządzania (uprawnienia budowlane).

Zarządzanie w tym ujęciu (ZZOP) nie ma charakteru podmiotowego, tworzenia nowej struktury zarządzającej (oprócz struktur rządowych i samorządowych), lecz charakter przedmiotowy, zarządzania zintegrowanego realizacją programów dla osiągnięcia celów, które zostały uznane za wspólne przez wszystkie podmioty w tych programach uczestniczące. Integracja obejmuje także (w przypadku ZZOP) dwa różne środowiska: lądowe i morskie o stwierdzonej wysokiej synergii wzajemnego oddziaływania zarówno w działaniach kreacyjnych, jak i destrukcyjnych (np. niszczenie wybrzeża, zanieczyszczanie wód przybrzeżnych z lądu) (program egzamin ustny).

Ujęcie zintegrowane

Podejście zintegrowane jest potrzebne czy wręcz niezbędne ze względu na holistyczne wyzwanie cywilizacyjne obejmujące badania, projektowanie i techniki należące do różnych dyscyplin, np. inżynieria wybrzeża, ekologia, ekonomia, planowanie przestrzenne, techniki modeli fizycznych, matematycznych, przestrzennych itd. (opinie o programie). Ujęcie zintegrowane obejmuje także selektywną penetrację problemową różnych skał obszarowych (np. nie sposób podjąć problemu zanieczyszczenia wód bez obszaru zlewni, natomiast problemu ochrony wybrzeża bez problemów zarówno zmian globalnych klimatu, jak i budowy morfologicznej brzegu). Integracja obejmuje również system zasobów oraz użytkowników i wyraża się poprzez koordynowanie funkcji zarządzających wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie uwzględniające dyspozycyjne zasoby zarządzania (ludzkie, przyrodnicze, techniczne).

System instrumentów ZZOP powinien mieć charakter zintegrowany pomimo generalnego rozróżnienia instrumentów „twardych" (inwestycje, działania techniczne), jak i „miękkich" (plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia, opłaty, subsydia, kredyty).

Głównym przedmiotem planowania oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi są zasoby obszaru podlegające przetworzeniu w postaci towarów lub usług. Skala wykorzystania tych zasobów jest funkcją popytu na dobra oraz usługi, a także generuje wyniki produktywne i nieproduktywne (np. degradacja obszarów, zmiany populacji gatunków fauny) (segregator aktów prawnych).

ZZOP warunkuje zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, które determinują potrzebę planowania i zarządzania.

  1. Popyt na towary i usługi tworzone w obszarach przybrzeżnych jest w nikłym stopniu kreowany przez lokalne czy regionalne podmioty zarządzające wybrzeżem (np. popyt na ryby i ich przetwory zależy od polityki protekcyjnej państwa, produkt turystyczny jest kreowany także poprzez rozwój gospodarczy, normy jakości wody i powietrza są zaś ustalane centralnie).
  2. Aktywność produkcyjna jest pochodną polityki morskiej państwa artykułowej w konkretnych działaniach prawno-ekonomicznych (np. kwoty połowowe rybołówstwa, system podatkowy, opłaty celne).
  3. Jakość środowiska może stymulować aktywność gospodarczą (np. stan kąpielisk - turystyka i rekreacja - oczyszczalnie ścieków) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !