Blog

Wlew palcowy zdjęcie nr 10
30.01.2023

Konflikt intensywnego użytkowania

W artykule znajdziesz:

Wlew palcowy zdjęcie nr 11
Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i zarządzania określone jako Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) (w jęz. ang. Integrated Coastal Zone Management - ICZM) (program uprawnienia budowlane na komputer).

ZZOP jest procesem planistycznym i decyzyjnym obejmującym plany rozwoju i zarządzania obszarami przybrzeżnymi, które zostały zintegrowane z celami ochrony środowiska. Uznając, że celem ZZOP jest maksymalizacja pożytków uzyskiwanych z obszarów przybrzeżnych oraz minimalizacja konfliktów i szkodliwego, wzajemnego oddziaływania skutków ludzkiej aktywności, mamy do czynienia z procedurą, która znakomicie odpowiada celom rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Procedura ta powinna być więc przyswojona dla obszaru Ekoregionu Zalewu Wiślanego. Celowi temu służy zbadanie i opisanie jej uwarunkowań przestrzennych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wobec wysokiego poziomu innowacyjności ZZOP (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach) ważne wydaje się przyjęcie w tym miejscu pewnych uogólnionych założeń metodologicznych. Istotą ujęcia zintegrowanego jest zarówno sfera planistyczna odpowiadająca znanej formule planowania zintegrowanego (w najogólniejszym ujęciu integrującego przestrzeń geograficzną, ekonomiczną i społeczną), jak i sfera zarządzania (uprawnienia budowlane).

Zarządzanie w tym ujęciu (ZZOP) nie ma charakteru podmiotowego, tworzenia nowej struktury zarządzającej (oprócz struktur rządowych i samorządowych), lecz charakter przedmiotowy, zarządzania zintegrowanego realizacją programów dla osiągnięcia celów, które zostały uznane za wspólne przez wszystkie podmioty w tych programach uczestniczące. Integracja obejmuje także (w przypadku ZZOP) dwa różne środowiska: lądowe i morskie o stwierdzonej wysokiej synergii wzajemnego oddziaływania zarówno w działaniach kreacyjnych, jak i destrukcyjnych (np. niszczenie wybrzeża, zanieczyszczanie wód przybrzeżnych z lądu) (program egzamin ustny).

Ujęcie zintegrowane

Podejście zintegrowane jest potrzebne czy wręcz niezbędne ze względu na holistyczne wyzwanie cywilizacyjne obejmujące badania, projektowanie i techniki należące do różnych dyscyplin, np. inżynieria wybrzeża, ekologia, ekonomia, planowanie przestrzenne, techniki modeli fizycznych, matematycznych, przestrzennych itd. (opinie o programie). Ujęcie zintegrowane obejmuje także selektywną penetrację problemową różnych skał obszarowych (np. nie sposób podjąć problemu zanieczyszczenia wód bez obszaru zlewni, natomiast problemu ochrony wybrzeża bez problemów zarówno zmian globalnych klimatu, jak i budowy morfologicznej brzegu). Integracja obejmuje również system zasobów oraz użytkowników i wyraża się poprzez koordynowanie funkcji zarządzających wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie uwzględniające dyspozycyjne zasoby zarządzania (ludzkie, przyrodnicze, techniczne).

System instrumentów ZZOP powinien mieć charakter zintegrowany pomimo generalnego rozróżnienia instrumentów „twardych" (inwestycje, działania techniczne), jak i „miękkich" (plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia, opłaty, subsydia, kredyty).

Głównym przedmiotem planowania oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi są zasoby obszaru podlegające przetworzeniu w postaci towarów lub usług. Skala wykorzystania tych zasobów jest funkcją popytu na dobra oraz usługi, a także generuje wyniki produktywne i nieproduktywne (np. degradacja obszarów, zmiany populacji gatunków fauny) (segregator aktów prawnych).

ZZOP warunkuje zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, które determinują potrzebę planowania i zarządzania.

  1. Popyt na towary i usługi tworzone w obszarach przybrzeżnych jest w nikłym stopniu kreowany przez lokalne czy regionalne podmioty zarządzające wybrzeżem (np. popyt na ryby i ich przetwory zależy od polityki protekcyjnej państwa, produkt turystyczny jest kreowany także poprzez rozwój gospodarczy, normy jakości wody i powietrza są zaś ustalane centralnie).
  2. Aktywność produkcyjna jest pochodną polityki morskiej państwa artykułowej w konkretnych działaniach prawno-ekonomicznych (np. kwoty połowowe rybołówstwa, system podatkowy, opłaty celne).
  3. Jakość środowiska może stymulować aktywność gospodarczą (np. stan kąpielisk - turystyka i rekreacja - oczyszczalnie ścieków) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Wlew palcowy zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Wlew palcowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Wlew palcowy zdjęcie nr 16 Wlew palcowy zdjęcie nr 17 Wlew palcowy zdjęcie nr 18
Wlew palcowy zdjęcie nr 19
Wlew palcowy zdjęcie nr 20 Wlew palcowy zdjęcie nr 21 Wlew palcowy zdjęcie nr 22
Wlew palcowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wlew palcowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wlew palcowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wlew palcowy zdjęcie nr 32 Wlew palcowy zdjęcie nr 33 Wlew palcowy zdjęcie nr 34
Wlew palcowy zdjęcie nr 35
Wlew palcowy zdjęcie nr 36 Wlew palcowy zdjęcie nr 37 Wlew palcowy zdjęcie nr 38
Wlew palcowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wlew palcowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wlew palcowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami