Blog

24.03.2020

Konserwacja wibratorów

W artykule znajdziesz:

Konserwacja wibratorów

Konserwacja wibratorów

Przed rozpoczęciem pracy wibratory powinny być poddawane ogólnemu przeglądowi, a zauważone niedokładności natychmiast usuwane dwa razy w miesiącu zaleca się dokładny przegląd wibratorów, a ich łożyska nasmarować przeznaczonym do tego celu smarem (program uprawnienia budowlane na komputer). Nadmiar smaru obniża sprawność wibratora.
Po zakończeniu dnia pracy wibratory powinny być dokładnie oczyszczone z betonu.
W przypadkach gdy nie można zachować ciągłości robót betonowych, dopuszczalne są przerwy robocze w betonowaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Miejsce przerwy roboczej w betonowaniu nie może być przypadkowe, lecz przewidziane w projekcie robót.
Przy mało skomplikowanej konstrukcji przerwy robocze mogą być dokonywane w następujących miejscach przy betonowaniu słupów, w górnej płaszczyźnie fundamentów lub w dolnej płaszczyźnie belki lub podciągu, przez który słup przenika w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych; w belkach swobodnie podpartych - w środku rozpiętości; w belkach ciągłych - w odległości 1/3 rozpiętości przęsła, licząc od podpory;
w płytach - w miejscu najmniejszej siły poprzecznej, tzn. w odległości I/3 rozpiętości licząc od podparcia płyty, w linii prostopadłej do jej żeber (uprawnienia budowlane).
Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej w przerwie roboczej powinien wynosić 45 .
Jeżeli przerwa robocza nastąpiła w betonowaniu, przy czym masa betonowa zagęszczona była wibratorami, wznowienie betonowania powinno nastąpić nie później niż po 3 godz. lub gdy beton zwiąże całkowicie.
W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy oczyścić z wolno tkwiących ziam kruszywa za pomocą szczotki stalowej i starannie nawilżyć wodą,
Pobieranie próbek kontrolnych betonu (program egzamin ustny).
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na próbkach w kształcie sześcianu lub na próbkach w kształcie walca o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm.

Wymiary foremek sześciennych

Próbki walcowe o wymiarach 15 x 30 cm mogą być pobierane, gdy największy wymiar kruszywa nie przekracza 40 mm i gdy wyraźne jest takie zalecenie w dokumentacji technicznej.
Próbki kontrolne pobiera się z mieszanki betonowej wykonanej na miejscu betonowania lub dostarczonej z betonowni centralnej i zagęszcza się w sposób stosowany przy betonowaniu konstrukcji (opinie o programie).
Zagęszczanie ręczne. Mieszankę betonową o konsystencji plastycznej aż do ciekłej układa się w foremkach w następujący sposób:
- w jednej warstwie w przypadku foremki typu C,
- w dwóch jednakowych warstwach w przypadku foremek typu A i B,
- w trzech jednakowych warstwach w przypadku foremek walcowych.
Każdą warstwę oddzielnie zagęszcza się za pomocą pręta o 0 I6 mm i długości 250 mm wzdłuż spirali od brzegu do środka formy.
W przypadku wilgotnej mieszanki betonowej w sposób układania w foremkach jest taki sam. jak to podano wyżej. natomiast mieszankę ubija się ubijakiem metalowym o ciężarze l,5 kG i o średnicy podstawy równej 50 mm.
Normowa liczba dźgnięć lub uderzeń dla każdej warstwy ułożonej w foremce mieszanki betonowej powinna wynosić:
- dla foremek typu A - 50,
- dla foremek typu B i foremek walcowych - 25.
- dla foremek typu C - 12.
Nadmiar mieszanki betonowej w foremce zgarnia się liniałem. Zagęszczanie mechaniczne (segregator aktów prawnych).

Foremkę należy wypełnić mieszanką betonową z pewnym nadmiarem, następnie wibrować na laboratoryjnym stole wibracyjnym tak długo, aż powierzchnia próbki pokryje się zaczynem cementowym.

Po 2H-3 godzinach po zagęszczeniu betonu, jednym z podanych sposobów, powierzchnie próbek należy dokładnie wygładzać zaprawą cementową w myśl zasad podanych w PN-75/B-06250.

Wytrzymałości betonu na ściskanie (promocja 3 w 1). Sprawdzanie wytrzymałości umownej Rb wykonujemy dla wszystkich wytwarzanych partii betonu (dwumiesięczna produkcja). Pobiera się co najmniej jedną próbkę na każde 100 zarobów. Ogólna liczba próbek dla każdej partii betonu nie powinna być mniejsza od 30.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami