Blog

23.03.2020

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej, nazywana również ciekłością, jest uwarunkowana rodzajem form czy też konstrukcji, które mają być zabetonowane, oraz sposobem jej zagęszczania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konsystencja mieszanki betonowej zależy przede wszystkim od stosunku cementu do wody, od ufrakcjonowania kruszywa i jego kształtu (kruszywo naturalne lub łamane). Mieszankę betonową upłynniają również odpowiednie dodatki chemiczne.

Stosunek cementu do wody nazywamy wskaźnikiem cementowo-wodnym; wskaźnik ten może być różny dla różnych konsystencji mieszanek betonowych i mieści się najczęściej w granicach: 1,2 <. - £ 3,2.

Im wskaźnik cementowo-wodny jest mniejszy, tym ciekłość mieszanki jest większa. Konsystencję mieszanki betonowej określają laboratoria betonu.
Urabialność, inaczej zdolność szczelnego układania się mieszanki betonowej w czasie zagęszczania, jest wynikiem właściwego doboru poszczególnych frakcji kruszywa oraz optymalnej ilości zaprawy w mieszance betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wytyczne do wykonywania mieszanki betonowej Ustalanie składu. Skład mieszanki betonowej może być ustalany metodą obliczeniową lub doświadczalną, z tym że mieszanka będzie wstępnie sprawdzona pod względem konsystencji urabialności oraz szczelności i że będzie sprawdzona wytrzymałość betonu na podstawie pobranych próbek.

Robocza recepta mieszanki. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczą receptę jej wykonania.

Korekta recepty powinna być wykonana w przypadkach, zmiany rodzaju składników, zmiany uziarnienia kruszywa. zmiany zawilgocenia kruszywa, jeżeli przekracza ono ±5 I wody na I m’ mieszanki betonowej w stosunku do podanego w recepcie zawilgocenia.Na recepcie powinna być podana data przygotowania (uprawnienia budowlane). W przypadku wykonywania mieszanki na placu budowy należy uprzednio zgromadzić odpowiednią ilość kruszywa i cementu.

Przemysłowe warunki wykonania

Przemysłowe warunki wykonania wszystkie składniki są dozowane ciężarowo przy stałym nadzorze nad wykonaniem betonu. Liczba próbek wytrzymałościowych, pobranych dla każdej partii betonu (dwumiesięczna produkcja tego samego betonu), nie może być mniejsza niż. 30. W tych warunkach mogą być wykonywane wszystkie klasy betonu (program egzamin ustny).
Przeciętne warunki wykonania cement jest dozowany ciężarowo. kruszywo ciężarowo lub objętościowo. Liczba pobranych próbek dla każdej partii betonu jest mniejsza niż 30, nie mniejsza jednak niż to wynika z postanowień normy. W warunkach przeciętnych mogą być wykonywane betony klas: B75. BI00. BI50. B200 i B250.
Prymitywne warunki wykonania wszystkie składniki są dozowane objętościowo, beton wykonywany bez nadzoru technicznego i kontroli jakości (opinie o programie). W tych warunkach mogą byc wykonywane tylko dwie klasy betonu B75 i BI00. Właściwą wytrzymałość betonu otrzymuje się przez zastosowanie cementu o markach nie wyższych niż 250 i 350 w niżej podanych ilościach:
Beton wykonany w warunkach prymitywnych nie jest betonem konstrukcyjnym, lecz pomocniczym.
Objętościowe dozowanie kruszywa. W przeciętnych warunkach wykonywania mieszanki betonowej dopuszcza się objętościowe dozowanie kruszywa po uprzednim stwierdzeniu jego ciężaru nasypowego. Dopuszcza się dozowanie za pomocą przystosowanych do tego celu taczek (segregator aktów prawnych).

Do dozowania wody służą odpowiednio przystosowane dozowniki lub wyskalowane wiadra.
Dokładność dozowania składników jest jednym z podstawowych warunków uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu. W szczególności należy uściślać dozowanie wody. gdyż jej nadmiar czyni beton porowatym i obniża jego wytrzymałość. Dopuszczalne odchylenia w dozowaniu składników mieszanki betonowej podano w lubi. X-7.
Mieszanie składników. Mieszanie składników powinno się odbywać zgodnie z aktualną receptą roboczą wywieszoną przy betoniarce (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami