Rozszerzalność cieplna

Rozszerzalność cieplna

Pod wpływem zmian temperatury zmieniają się własności materiału (uprawnienia budowlane). Między innymi zmieniają się jego wymiary liniowe i objętość. Wiąże się to z pojęciem rozszerzalności liniowej i rozszerzalności objętościowej.

Przewodność cieplna jest cechą charakteryzującą zdolność danego materiału do przewodzenia ciepła, określana współczynnikiem przewodności cieplnej X (program na telefon). Wartość współczynnika X określa ilość ciepła w kcal, przechodzącego przez powierzchnię 1 m2 ściany o grubości jednego metra w ciągu jednej godziny, w założeniu różnicy temperatury obu powierzchni ściany równej 1°C.

Współczynnik ten zależny jest od wilgotności, temperatury, porowatości i struktury materiału (program na komputer). Wielkość jego ustala się na przykład przy zastosowaniu aparatów Bocka, Poensgena lub komory klimatyzacyjnej.

Odporność na zamarzanie jest to zdolność materiału nasyconego wodą do przeciwstawienia się zniszczeniu jego struktury przy wielokrotnych cyklach zamrażania i odmrażania, bez widocznych skutków rozsadzania go przez zamarzniętą wodę i znaczniejszego obniżenia wytrzymałości. Przepisane normami próby polegają na wykonaniu trzech próbek dla materiałów jednorodnych lub pięciu próbek dla materiałów niejednorodnych (program egzamin ustny).

Twardnienie betonu

Po nasyceniu próbek poddaje się je 10, 15, 25 i więcej cyklom zamrażania i odmrażania, w zależności od ważności budowli, warunków pracy materiału w konstrukcji, warunków klimatycznych itp. Norma zaleca poddawać próbki zamrażaniu w temperaturze — 20°C i odtajaniu w wodzie o temperaturze + 18°C. Okres każdorazowego zamrażania lub odtajania wynosi 4 godziny (opinie o programie).

Odtajanie powinno się odbywać w jednej i tej samej wodzie w ciągu całej próby. Po każdorazowym odtajaniu obserwuje się zmiany zachodzące w próbkach. Po ostatnim odtajaniu waży się próbki i porównuje z ich pierwotnym ciężarem.

Próbki nie powinny wykazywać wyraźnych uszkodzeń. W celu stwierdzenia zmian wytrzymałościowych poddaje się próbki badaniom na ściskanie, a wyniki porównuje się z wytrzymałością próbek w stanie suchym, niezamrożonym. Do zamrażania używane są sprężarkowe zespoły chłodnicze z bezwodnikiem węglowym, amoniakiem lub freonem jako czynnikiem chłodniczym (segregator aktów prawnych).

Miarą odporności na zamrażanie jest stwierdzenie, że makroskopowe badania próbki nie wykazują obecności rys, pęknięć, odłupań, rozwarstwień lub zaokrągleń krawędzi i naroży, Skurcz jest to zjawisko występujące albo przy wysychaniu wilgotnego materiału, np. drewna, albo przy twardnieniu betonu, gipsu, zapraw itp.

Skurcz występuje zarówno przy oziębianiu materiałów organicznych, jak i nieorganicznych. Bliższe dane zawierają poszczególne rozdziały (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !