Kontrola dokładności montażu

Kontrola dokładności montażu
Kontrola dokładności montażu

Czynności kontrolne przy odbiorze. Badanie prefabrykatów obejmuje:

 • Sprawdzenie zgodności podstawowych wymiarów (długość, szerokość, grubość i wymiary obrzeży) co najmniej trzech elementów różnych typów na jedną działkę montażową (program uprawnienia budowlane na komputer). Sprawdzenia wymiarów prefabrykatów dokonuje się taśmą stalową z dokładnością do 1 mm. Pomiary powinny być dokonywane wg „Instrukcji kontroli dokładności produkcji i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych. Warunki odbioru budynków z tych prefabrykatów oraz warunki projektowania budynków mieszkalnych z tych prefabrykatów w zakresie dokładności”, ITB, 1969 r. i PN-71/B-06280 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
 • Oględziny makroskopowe powierzchni każdego elementu w zakresie:
 • jakości wykonania,
 • faktury powierzchni elewacyjnej,
 • gładkości powierzchni wewnętrznej,
 • uszkodzeń mechanicznych, rys i pęknięć.
 • Oględziny stanu powierzchni obrzeży wszystkich prefabrykatów w zakresie:
 • rys i pęknięć,
 • uszkodzeń mechanicznych i ubytków,
 • równości, gładkości i szczelności powierzchni (uprawnienia budowlane).
 • Sprawdzenie zgodności z projektem rozmieszczenia wszystkich wystających, zakotwionych w prefabrykacie elementów stalowych (haki, pętle, płytki itp.).
 • Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów stalowych we wszystkich prefabrykatach (nie dotyczy połączeń spawanych) (program egzamin ustny).

Zasadniczym wymaganiem w zakresie montażu ścian zewnętrznych jest wykonanie ich w sposób zapewniający dokładność posadowienia prefabrykatów i wykonania złączy oraz zrealizowania budowy w sposób najbardziej ekonomiczny z uwzględnieniem:

 • zgodności z dokumentacją projektową i montażową,
 • zachowania odchyłek w granicach tolerancji ustalonych instrukcją montażu budynków, w zależności od zastosowanej metody montażu, określonych w PŃ-71/B-06280 (opinie o programie).

Badanie dokładności montażu elementów ściennych obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzenie przed przystąpieniem do montażu podniesionych na haku poszczególnych prefabrykatów oraz wbudowanej stolarki w zakresie uszkodzeń i braków zaistniałych w czasie składowania oraz oczyszczenie zabrudzonych powierzchni,
 • sprawdzenie dokładności usytuowania oraz pionowego ustawienia prefabrykatów, dokonanie pomiarów wszystkich spoin w miejscach kitowania, montażu wkładek metalowych, kanałów dekompresji i progów przeciwdeszczowych. Pomiary wykonuje się w 3 miejscach dla każdej spoiny; w środku i na końcach w odległości 1/10 długości spoiny od krawędzi prefabrykatu;
 • sprawdzenie przez oględziny wszystkich spoin pod względem ich zanieczyszczenia (segregator aktów prawnych).

Ocena dokładności montażu

Prawidłowość i dokładność wykonania robót montażowych ścian zewnętrznych z fakturą powinna odpowiadać wymaganiom PN-71/B-06280. W szczególności dopuszcza się:

 • przesunięcie elementu w pionie ± 4 mm,
 • przesunięcie elementu w poziomie ± 6 mm,
 • wychylenie elementu w pionie ± 3 mm,
 • przesunięcie elementu górnej kondygnacji w stosunku do dolnej ± 4 mm.

Przekroczenie wymienionych dopuszczalnych odchyłek pociąga za sobą konieczność przerwania montażu i skorygowania położenia prefabrykatów. Podział i rodzaje złączy. W zależności od tego, czy spoina w złączu jest zamknięta czy otwarta, złącza dzieli się na wypełnione, nie wypełnione otwarte i nie wypełnione zamknięte (promocja 3 w 1).

W złączach pionowych spotyka się wszystkie trzy warianty wymienionych rozwiązań, zaś w ścianach trój warstwowych lub keramzytobetono- wych występują złącza pionowe nie wypełnione zamknięte lub otwarte. Złącza te mają kanał dekompresji lub tzw. tralkę, czyli ukośne żłobkowanie pionowych obrzeży prefabrykatu. Ściany z betonu komórkowego najczęściej mają złącza pionowe wypełnione (wykonane na tzw. pióro utworzone przez wyżłobienia w obrzeżach sąsiadujących prefabrykatów), uszczelniane od strony zewnętrznej kitem trwale plastycznym. W złączach poziomych stosowane są dwa rodzaje złączy. W ścianach trójwarstwowych oraz kremzytobetonowych stosuje się złącza nie wypełnione otwarte z progiem przeciwdeszczowym. W ścianach z betonu komórkowego stosuje się złącza płaskie, z reguły wypełnione.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !