Kontrolne obciążenia próbne

Kontrolne obciążenia próbne

Próba sprężystości polega na obciążeniu słupa, umocowanego sztywno w nieprzesuwnym fundamencie do wartości 1,3 momentu obliczonego dla normalnych warunków pracy i zmierzeniu ugięcia po upływie 2 minut. Następnie należy slup odciążyć i po upływie 15 minut zmierzyć ugięcie trwałe (program uprawnienia budowlane na komputer). Wynik próby jest dodatni, jeżeli ugięcie trwale nie przekroczy 10% ugięcia stwierdzonego przy obciążeniu.
Próbę do zniszczenia przeprowadza się powiększając stopniowo moment zginający.

Obciążenie niszczące powinno być co najmniej o 80% wyższe niż obciążenie obliczeniowe, odpowiadające normalnym warunkom pracy.
Kontrolne obciążenia próbne przeprowadza się również przy odbiorze słupów, przy czym próbom poddaje się 2% dostarczanej liczby słupów, lecz nie mniej niż 2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Próby przeprowadza się zazwyczaj na stanowisku próbnym przy poziomym położeniu osi słupa, który powinien spoczywać na podłożu za pośrednictwem łożysk tocznych. Po sztywnym umocowaniu dolnej części słupa na stanowisku zaczepia się w jego wierzchołku linę, którą napina się wciągarką, mierząc siłę dynamometrem.

We Francji próby słupów przeprowadza się za pomocą urządzenia, pozwalającego na równoczesne badanie dwóch słupów.
Słupy strunobetonowe. Wymagania odbiorcze dla tych słupów zawarte są w instrukcji wewnętrznej, opracowanej przez Zakłady Budowy Sieci Elektrycznych w Krakowie w 1961 Określają one m.in. dopuszczalne odchyłki wymiarów słupów od wymiarów projektowanych oraz zasady przeprowadzania obciążeń próbnych przy odbiorze (uprawnienia budowlane).

Zasady dotyczące liczby i rodzaju obciążeń próbnych przy odbiorze slupów strunobetonowych są następujące. Z każdej, przeznaczonej do odbioru partii 500 słupów, odbiorca wybiera dowolnych sześć. Najpierw poddaje się obciążeniom próbnym dwa z nich: jeden momentem Mx, drugi My i określa współczynniki pewności na zarysowanie i zniszczenie. Jeżeli obydwa słupy wykażą wymagane współczynniki pewności oraz wytrzymałość betonu nie jest niższa od projektowanej, nie przeprowadza się dalszych obciążeń próbnych (program egzamin ustny).
Jeżeli choć jeden z badanych słupów nie wykaże wymaganego współczynnika pewności, poddaje się obciążeniom próbnym pozostałe cztery słupy (dwa na obciążenie momentem Mx, dwa momentem My). Jeżeli przy tym choć jeden słup nie wykaże wymaganej wytrzymałości - odrzuca się całą partię.

Sposób przeprowadzania obciążeń

Jeżeli słupy danej partii zostały wykonane z betonu o wytrzymałości niższej niż projektowana (najwyżej o 20%) próbnym obciążeniom poddaje się wszystkie sześć słupów (trzy na Mx, trzy na My). Jeżeli choć jeden z badanych słupów nie wykaże wymaganej wytrzymałości - odrzuca się całą partię (opinie o programie). Słupy odrzuconej partii mogą być użyte przy obniżonych obciążeniach.
Sposób przeprowadzania obciążeń próbnych słupów strunobetonowych podaje PN-62/B-03321. Obciążenia należy przeprowadzać po upływie co najmniej 28 dni od zabetonowania słupa. Przeprowadza się próby sprężystości i próby do zniszczenia.

Przy próbie sprężystości należy słup poddać pełnemu obciążeniu normalnemu i po upływie 10 minut zmierzyć jego ugięcie. Następnie należy stopniowo zwiększyć obciążenie do obciążenia rysującego, tj. 1,25-krotnego obciążenia normalnego i po upływie 10 minut sprawdzić, czy na powierzchni słupa pojawiły się rysy. Po odciążeniu należy sprawdzić ugięcie trwałe, które nie powinno przekroczyć 10% ugięcia maksymalnego (segregator aktów prawnych).

Jeżeli przy 1,25-krotnym obciążeniu normalnym nie stwierdzi się wystąpienia rys, należy stopniowo zwiększyć obciążenie w celu ustalenia rzeczywistego współczynnika pewności na rysy.
Próbę do zniszczenia prowadzi się przy dalszym stopniowym zwiększaniu obciążeń słupa. Przed zniszczeniem słup powinien ugiąć się co najmniej dwukrotnie więcej, niż w chwili powstania pierwszych rys. Obciążenie niszczące powinno być co najmniej o 15% wyższe niż obciążenie, powodujące powstanie rys.

Przy badaniach nowego typu słupa, przeznaczonego do masowego stosowania każdą próbę należy przeprowadzić co najmniej dwukrotnie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami