Blog

30.05.2018

Kruszywa do zapraw budowlanych

W artykule znajdziesz:

Kruszywa do zapraw budowlanych


Kruszywa do zapraw

 


Podaj zakres stosowania normy PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.
Odp: określono właściwości kruszyw i kruszyw wypełniających uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu oraz mieszanek tych materiałów stosowanych jako kruszywo w zaprawie.


Jak opisuje się wg normy wymiar kruszywa?
Odp: należy opisywać za pomocą d/D (dolna i górna granica sita)


Jakie w normie preferowane są wymiary kruszywa?
Odp:0/1mm, 0/2mm, 0/4mm, 0/8mm, 2/4mm, 2/8mm


Jakich materiałów lub domieszki nie powinny znajdować się w kruszywie do zapraw?
Odp: części organiczne, zmieniają szybkość wiązania i twardnienia zaprawy:humusu, substancji cukro-podobnych, materiały gliniaste.


Jakie informacje powinien zawierać dokument dostawy kruszywa?
Odp: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, oznakowanie CE


Co powinien producent wykonywać podczas produkcji, aby zapewnić zgodność wyrobu z normą i deklarowanymi wartościami?
Odp: Producent powinien prowadzić wstępne badania i fabryczną kontrolę produkcji.


Jakie informacje powinno zawierać oznaczenie kruszywa?
Odp: źródło pochodzenia, rodzaj kruszywa, numer normy, wymiar kruszywa, i inne dane


W/g jakiego systemu powinien być kontrolowany i oceniany system fabrycznej kontroli produkcji?
Odp: producent powinien wprowadzić do księgi fabrycznej zapisy procedur wykorzystywanych podczas kontroli i gwarantujących spełnienie wymagań fabrycznej kontroli produkcji oraz powinien ich przestrzegać.


Czego powinna dotyczyć kontrola dokumentów produkcji?
Odp: powinna dotyczyć tych dokumentów które związane są z wymaganiami niniejszej normy w zakresie zakupów, przygotowania i prowadzenia produkcji kontroli materiałów i systemu fabrycznej kontroli produkcji.


Jakie czynności należy podjąć po stwierdzeniu niezgodności produkcji?
Odp: materiał powinien być przetorzony, skierowany do innego zastosowania, odrzucony i należy podjąć działania korygujące.


Jakie badania cech fizycznych kruszyw do zapraw określa norma?
Odp: gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność.


Podaj przykład kryterium oceny zgodności kruszyw do zapraw uprawniającego do umieszczenia znaku “CE".
Odp: powinien spełnić wymagania załączone w tablicy ZA.1a


Podaj zasady znakowania i etykowania kruszyw.
Odp: dokument dostawy zawierający: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, gęstość, oznakowanie CE

 

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami