Kruszywa do zapraw budowlanych


Kruszywa do zapraw

 


Podaj zakres stosowania normy PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.
Odp: określono właściwości kruszyw i kruszyw wypełniających uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu oraz mieszanek tych materiałów stosowanych jako kruszywo w zaprawie.


Jak opisuje się wg normy wymiar kruszywa?
Odp: należy opisywać za pomocą d/D (dolna i górna granica sita)


Jakie w normie preferowane są wymiary kruszywa?
Odp:0/1mm, 0/2mm, 0/4mm, 0/8mm, 2/4mm, 2/8mm


Jakich materiałów lub domieszki nie powinny znajdować się w kruszywie do zapraw?
Odp: części organiczne, zmieniają szybkość wiązania i twardnienia zaprawy:humusu, substancji cukro-podobnych, materiały gliniaste.


Jakie informacje powinien zawierać dokument dostawy kruszywa?
Odp: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, oznakowanie CE


Co powinien producent wykonywać podczas produkcji, aby zapewnić zgodność wyrobu z normą i deklarowanymi wartościami?
Odp: Producent powinien prowadzić wstępne badania i fabryczną kontrolę produkcji.


Jakie informacje powinno zawierać oznaczenie kruszywa?
Odp: źródło pochodzenia, rodzaj kruszywa, numer normy, wymiar kruszywa, i inne dane


W/g jakiego systemu powinien być kontrolowany i oceniany system fabrycznej kontroli produkcji?
Odp: producent powinien wprowadzić do księgi fabrycznej zapisy procedur wykorzystywanych podczas kontroli i gwarantujących spełnienie wymagań fabrycznej kontroli produkcji oraz powinien ich przestrzegać.


Czego powinna dotyczyć kontrola dokumentów produkcji?
Odp: powinna dotyczyć tych dokumentów które związane są z wymaganiami niniejszej normy w zakresie zakupów, przygotowania i prowadzenia produkcji kontroli materiałów i systemu fabrycznej kontroli produkcji.


Jakie czynności należy podjąć po stwierdzeniu niezgodności produkcji?
Odp: materiał powinien być przetorzony, skierowany do innego zastosowania, odrzucony i należy podjąć działania korygujące.


Jakie badania cech fizycznych kruszyw do zapraw określa norma?
Odp: gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność.


Podaj przykład kryterium oceny zgodności kruszyw do zapraw uprawniającego do umieszczenia znaku “CE".
Odp: powinien spełnić wymagania załączone w tablicy ZA.1a


Podaj zasady znakowania i etykowania kruszyw.
Odp: dokument dostawy zawierający: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, gęstość, oznakowanie CE

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami