Kryteria dobrego oświetlenia

Kryteria dobrego oświetlenia

Przy oświetleniu dziennym źródłem światła jest słońce. Światło słoneczne dociera do ziemi przenikając przez atmosferę. Atmosfera pochłania część promieni słonecznych, część przepuszcza kierunkowo (światło słoneczne kierunkowe), część przepuszcza rozpraszając (światło słoneczne rozproszone) (program uprawnienia budowlane na komputer). Zależnie od stanu atmosfery stosunek ilościowy światła rozproszonego do światła kierunkowego zmienia się od 100% przy niebie całkowicie pokrytym chmurami do 25% przy niebie bezchmurnym.

Występuje również przenikanie kierunkowo-rozproszone, gdy słońce lekko prześwieca przez cienką powłokę chmur. Bez względu na to, czy światło słoneczne jest kierunkowe, czy rozproszone, jeśli pada ono bezpośrednio na powierzchnię oświetlaną, nazywamy je światłem bezpośrednim. Jeśli natomiast światło słoneczne pada na oświetloną powierzchnię nie bezpośrednio, ale odbite uprzednio raz lub wielokrotnie od powierzchni ziemi, roślin, budynków lub przedmiotów, światło takie nazywamy światłem odbitym lub pośrednim (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nie należy mylić światła bezpośredniego z oświetleniem bezpośrednim i pośrednim; przez oświetlenie bezpośrednie pomieszczenia rozumie się oświetlenie przez otwory świetlne umieszczone w ścianach zewnętrznych lub dachu, zaś przez oświetlenie pośrednie - oświetlenie światłem doprowadzonym pośrednio z pomieszczeń mających oświetlenie bezpośrednie.

Dobre oświetlenie pomieszczeń przemysłowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia dostatecznej wydajności pracy oraz jej higieny i bezpieczeństwa.
Wydajność pracy związana jest ściśle ze sprawnością wzroku, na którą składają się dwa czynniki: dokładność widzenia (rozróżnianie dostatecznie drobnych szczegółów) i szybkość spostrzegania (tj. szybkość rozróżnienia szczegółów od chwili powstawania obrazu na siatkówce oka) (uprawnienia budowlane).

Sprawność wzroku zależy od natężenia oświetlenia, wzrasta wraz ze wzrostem tego natężenia mniej więcej proporcjonalnie do około 1000 luksów, znacznie słabiej powyżej tej wartości, wreszcie powyżej kilku tysięcy luksów zaczyna maleć. Zbyt wysokie natężenie oświetlenia, rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy luksów, jest męczące i szkodliwe dla wzroku podobnie jak zbyt słabe oświetlenie.
Oko ludzkie ma dużą zdolność przystosowania się do znacznych zmian w natężeniu oświetlenia, przystosowanie to jednak wymaga pewnego czasu i zależne jest w dużym stopniu od równomierności oświetlenia pola widzenia (program egzamin ustny).

Nagła zmiana natężenia oświetlenia (przejście z ciemnego pomieszczenia do jasnego lub odwrotnie) lub zbyt duże odchylenia od średniego natężenia w polu widzenia (jaskrawo oświetlone słońcem jasne powierzchnie, odbicie światła od gładkich powierzchni) powodują obniżenie sprawności wzroku. Zjawisko to nazywa się olśnieniem (opinie o programie).

Techniczne kryteria dobrego oświetlenia

Dobre oświetlenie powinno wykluczyć olśnienie - warunek ważny zarówno z punktu widzenia higieny, jak i bezpieczeństwa pracy, gdyż olśnienie powroduje wypadki przy pracy na równi z niedostatecznym oświetleniem.
Z wymagań powyższych wynikają najważniejsze techniczne kryteria dobrego oświetlenia: dostateczne natężenie oświetlenia, zależne od rodzaju pracy (ściśle mówiąc od wielkości szczegółów, które podczas pracy trzeba rozróżniać) i dostateczna jego równomierność (segregator aktów prawnych).

Z wyeliminowaniem warunków, w których mogłoby powstać olśnienie, łączy się ochrona przed insolacją (nasłonecznieniem). Kierunkowe, nicrozproszone przez atmosferę promienie słońca są w pomieszczeniach przemysłowych przeważnie niepożądane. Powodują one olśnienie i ostre cienie przeszkadzające w pracy, przegrzanie pomieszczeń w lecie oraz działają szkodliwie, a nawet niszcząco na niektóre materiały. Toteż należy insolację w pomieszczeniach przemysłowych możliwie ograniczyć, a tam, gdzie to jest niezbędne, całkowicie od niej zabezpieczyć przez odpowiednie zaprojektowanie otworów świetlnych (promocja 3 w 1).

Prócz kryteriów technicznych należy mieć na uwadze i kryterium ekonomiczne, aby utrzymać koszty wykonania i eksploatacji otworów świetlnych w odpowiednim stosunku do kosztów całego budynku.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !