Blog

17.06.2021

Krześlisko

Krześlisko

Krześlisko

Krześlisko - urządzenie umieszczone na dnie stawu lub jeziora, przystosowane do składania jaj przez ryby; mogą być to związki faszyny, zatopionych gałęzi lub drewniana rama oparta na nóżkach, wysłana plecionką z wikliny, w którą są wplecione gałązki jałowca (program uprawnienia budowlane na komputer)..

Krzywa - jedno z podstawowych pojęć geometrycznych; w geometrii algebraicznej krzywą jest zbiór punktów przestrzeni euklidesowej R", których współrzędne w układzie ortokartezjańskim stanowią zbiór rozwiązań zależnych od jednego parametru układu równań algebraicznych w geometrii różniczkowej krzywą jest zbiór punktów przestrzeni R", którego przedstawienie parametryczne składa się z funkcji klasy C1, żąda się przy tym by pochodne tych funkcji nie równały się jednocześnie 0 dla żadnego parametru krzywa absorpcji (w rezonansie magnetycznym) - krzywa przedstawiająca zależność energii pochłoniętej przez badaną substancję ze zmiennego pola magnetycznego wielkiej częstotliwości od natężenia statycznego pola magnetycznego (przy ustalonej częstotliwości) lub od częstotliwości zmian pola (przy ustalonym natężeniu pola magnetycznego); k.a. oddaje przebieg składowej urojonej podatności magnetycznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

krzywa absorbcjf, krzywa spektrofotometryczna - krzywa przedstawiająca zależność wartości absorpcji lub jej dowolnej funkcji od długości fali promieniowania elektromagnetycznego, liczb falowych lub częstotliwości drgań krzywa algebraiczna - krzywa krzywa analityczna - krzywa wzorcowa krzywa balistyczna - tor balistyczny krzywa barw widmowych (spectrum locus) - miejsce geometryczne punktów przedstawiających na wykresie chromatyczności promieniowania monochromatyczne krzywa błędów narzędzia pomiarowego - krzywa przedstawiająca zależność wartości błędów narzędzia pomiarowego od wartości wielkości mierzonej (uprawnienia budowlane).
krzywa Bragga - krzywa przedstawiająca zależność energii traconej przez cząstkę jonizującą od długości jej drogi (w materii) krzywa całkowa (równania różniczkowego zwyczajnego) - krzywa, do której styczne mają w każdym punkcie kierunek pokrywający się z kierunkiem pola w tym punkcie, wyznaczonego przez dane równania.

Krzywa charakterystyczna

Krzywa charakterystyczna - krzywa zaczernienia (emulsji fotograficznej) (program egzamin ustny).
krzywa chłodzenia - krzywa przedstawiająca zależność temperatury stygnącego ciała od czasu, przy założeniu równomiernego odprowadzania ciepła (opinie o programie).

krzywa CTP - wykres CTP krzywa depresji w hydrogeologii - krzywa ograniczająca powierzchnię leja depresyjnego w jego przekroju pionowym krzywa dylatometryczna - dylatogram krzywa dyspersji (w rezonansie magnetycznym) - krzywa charakteryzująca przebieg składowej rzeczywistej podatności magnetycznej w zależności od natężenia statycznego pola magnetycznego przy ustalonej częstości pola zmiennego lub od częstości pola zmiennego przy ustalonym natężeniu statycznego pola magnetycznego krzywa elektrokapilarna - krzywa ilustrująca zależność napięcia powierzchniowego metalu (np. rtęci) na granicy faz; metal - roztwór elektrolitu od potencjału metalu.

krzywa energii potencjalnej - krzywa przedstawiająca na wykresie energetycznym zależność energii potencjalnej od parametru charakteryzującego stopień swobody cząstki krzywa Gaussa - mat. krzywa będąca wykresem rozkładu normalnego krzywa gładka - krzywa krzywa grodziowa - wykres pozwalający na ustalenie długości przedziałów wodoszczelnych, które mogą być zatopione bez utraty pływalności przez statek (segregator aktów prawnych).
krzywa kalibrowania - krzywa zaczernienia (emulsji fotograficznej).

krzywa kawałkami gładka - krzywa o przedstawieniu parametrycznym ciągłym, dająca się podzielić na skończoną liczbę łuków gładkich niezamkniętych, z których koniec każdego jest końcem co najwyżej jednego z pozostałych łuków, a poza tym żadne dwa łuki nie mają innych punktów wspólnych krzywa konsumpcyjna, krzywa przepływu - w hydrogeologii wykres ilustrujący zależność między wysokością poziomu wody a objętością przepływu w danym przekroju tej rzeki krzywa krzyżowa - krzywa o równaniu + b2x = .vV; k.k. ma dwie asymptoty pionowe i dwie poziome (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami