Księga obmiarów robót

Księga obmiarów robót

Ponadto należy na pierwszej stronie dziennika wpisywać, i w miarę zachodzących zmian uaktualniać, dane dotyczące składu brygady montażowej i znajomości przez poszczególnych członków brygady przepisów bhp i technologii montażu budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dziennik montażu należy prowadzić na bieżąco i codziennie wpisywać dane dotyczące:

  1. temperatury, prędkości wiatru, opadów atmosferycznych, oświetlenia (przy montażu w porze nocnej);
  2. postępu robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W szczególności do dziennika montażu powinny być wniesione zapisy dotyczące:

  1. wyznaczenia osi ścian budynku,
  2. kontroli osadzenia prefabrykatów,
  3. stwierdzonych odchyłek montażowych,
  4. odbiorów części budynku i całości robót montażowych,
  5. odbioru złączy i węzłów montażowych,
  6. czasu pracy i zmianowości,
  7. przerw w pracy z podaniem przyczyn itp.,
  8. warunków bhp oraz podjętych środków zaradczych w celu ich poprawienia (uprawnienia budowlane).

Księga obmiarów robót jest uzupełnieniem i załącznikiem do dziennika budowy i stanowi dokument, w którym ujęte są obliczenia ilości wykonanych robót przy budowie danego obiektu. Obowiązek dokonania obmiarów i obliczeń ilości wykonanych robót spoczywa na kierowniku budowy, który może wyznaczyć do tego swego zastępcę lub innego pracownika. Każdy z wykonawców (kierowników robót branżowych) prowadzi odrębną księgę obmiarów lub kartotekę obmiarów.

Do księgi obmiarów wpisuje się obliczenia ilości wykonanych robót umieszczając w zasadzie na jednej stronie roboty odnoszące się do jednej pozycji kosztorysowej. Dla poszczególnych rodzajów robót i pozycji kosztorysowych powinny być zarezerwowane odpowiednie ilości stron księgi obmiarów lub w miarę potrzeby oddzielne księgi obmiarów (program egzamin ustny).

W celu przygotowania materiału do rozliczeń za pomocą faktur za odebrane elementy rozliczeniowe obiektu należy zapisy w księdze obmiarów prowadzić oddzielnie dla poszczególnych elementów rozliczeniowych obiektu, stanowiących jednostki odbiorów częściowych i rozliczeń (opinie o programie).

Strony księgi obmiarów powinny być ponumerowane. Sznur, którym przeszyta jest księga, należy przymocować do ostatniej strony księgi pieczęcią lakową. Księga obmiarów zaopatrzona jest w podpis terenowego organu państwowego nadzoru budowlanego, który tę księgę wydał.

Rysunki robocze i wykonawcze

Obliczenia w księdze obmiarów oparte są na rysunkach roboczych, przy czym w miarę postępu robót należy wnosić do rysunków roboczych wszelkie powstałe w toku wykonawstwa zmiany, poprawki i uzupełnienia, uzgodnione uprzednio z inspektorem nadzoru. W przypadku gdy posiadane rysunki robocze nie wystarczą do dokładnego przedstawienia i obliczenia ilości wykonanych robót, sporządza się rysunki wykonawcze, które stanowią podstawę do obliczeń.

Rysunki robocze i wykonawcze powinny być numerowane, przy czym na numery te należy powołać się w odpowiedniej rubryce księgi obmiaru robót. Każdy wymiar uwidoczniony w księdze obmiarów musi znajdować się na odpowiednich rysunkach (segregator aktów prawnych).

Każdorazowy zapis w księdze obmiarów powinien być datowany oraz czytelnie podpisany przez osobę dokonującą zapisu. Kierownik budowy i inspektor nadzoru powinni systematycznie sprawdzać ilości robót wykazane w księdze obmiarów i fakt ten stwierdzać każdorazowo własnoręcznym podpisem.

Zapisów należy dokonywać po zakończeniu zamkniętej partii robót (elementów rozliczeniowych obiektu) objętych jedną pozycją kosztorysu (mury jednej kondygnacji, beton jednej klatki schodowej itd.). Zapisy późniejsze, dotyczące tej samej pozycji kosztorysu, należy powiązać z zapisami poprzednimi za pomocą odpowiednich odsyłaczy.

Sprawdzanie księgi obmiarów i potwierdzenie wpisów dotyczących ilości wykonywanych robót obowiązuje inspektora nadzoru również przy stosowaniu systemu rozliczeń w oparciu o ryczałty umowne (promocja 3 w 1). Jest to przede wszystkim ważne w stosunku do robót zamiennych i dodatkowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu. Kierownik budowy obowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na to, aby obmiary, zapisy i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu były dokonywane w takim terminie, aby istniała możliwość ich kontroli.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami