Blog

04.08.2019

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

W artykule znajdziesz:

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?


Dziennik budowy jest obowiązkowym dokumentem każdej inwestycji budowlanej. Rejestruje się w nim przebieg prac budowlanych, a także wszelkie zdarzenia i okoliczności, które zaszły w trakcie wykonywania robót. Każda budowa, która jest prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę, musi taki dziennik posiadać (program na komputer). Wpisów w tym dokumencie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione, czyli m.in. uczestnicy procesu budowlanego, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych konieczne jest dokonanie w nim wpisu osób, które będą sprawować kierownictwo, nadzór oraz kontrolę techniczną nad prowadzonymi robotami budowlanymi (program na telefon).

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

Każda z tych osób potwierdza przyjęcie obowiązków swoim podpisem.
Wpisów w dzienniku budowy może oczywiście dokonywać także inwestor (program egzamin ustny). Oprócz niego mają do tego prawo następujące osoby:
• kierownik budowy,
• projektant,
• inspektor nadzoru inwestorskiego,
• osoby, które wykonują na terenie budowy czynności geodezyjne,
• pracownicy organów uprawionych do kontroli w zakresie przestrzegania przepisów na budowie, np. pracownicy organów nadzoru budowlanego (opinie o programie).

Przepisy dają też możliwość dokonywania wpisów innym osobom, do których zalicza się:
• inspektor pracy,
• wojewódzki konserwator zabytków oraz pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, którzy prowadzą kontrolę w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,
• państwowy inspektor sanitarny (segregator aktów prawnych).

Każdy wpis w dzienniku budowy


Każdy wpis w dzienniku budowy musi by wykonany w sposób czytelny i trwały, zarówno na oryginałach stron, jak i na ich kopiach. Wpisy powinny być wykonywane w porządku chronologicznym, aby niemożliwe było dokonywanie późniejszych uzupełnień. Jeśli pojawi się konieczność wprowadzenia poprawek do wpisów, to niewłaściwy tekst musi być skreślony w taki sposób, aby możliwe było jego odczytanie (promocja 3  w 1). Wszystkie skreślenia i poprawki także muszą mieć formę wpisów do dziennika. Każdy z uczestników procesu budowlanego jest uprawniony do dokonywania wpisów, natomiast odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy ponosi kierownik budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami