Kto może wykonać projekt budowlany?

Kto może wykonać projekt budowlany?

Każdy, kto planuje budowę domu, musi posiadać projekt budowlany. Jest on niezbędny, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Zawartość projektu jest ściśle określona, a informacje o tym znaleźć można w urzędach miejskich i gminnych (program na komputer). Projekt budowlany może zostać sporządzony wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Każdy projekt musi składać się dwóch elementów – projektu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym do sporządzania projektów uprawnione są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do projektowania oraz wpisane na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby inżynierów budownictwa lub architektów należy załączyć do projektu.

Kto może wykonać projekt budowlany?

W przypadku wybrania projektu gotowego za jego twórcę uznawana jest osoba, która dokonuje jego adaptacji do wybranej lokalizacji oraz sporządza projekt zagospodarowania terenu wraz z uwzględnieniem miejscowych warunków geotechnicznych i ustaleń planu miejscowego. W zależności od regionu kraju inwestorzy wymagania urzędów co do zawartości projektu budowlanego mogą być różne. W niektórych niezbędne jest dokładne określenie w projekcie rozwiązań dotyczących zasadniczych elementów urządzeń i instalacji:

• grzewczych,

• sanitarnych,

• gazowych,

• wentylacyjnych,

• elektrycznych.

Oznacza to, że w tworzeniu projektu muszą brać udział projektanci posiadający uprawnienia w konkretnych specjalnościach, np. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Projekt budowlany należy też uzupełnić takimi dokumentami zawierającymi opinie, uzgodnienia, szczegółowe warunki techniczne oraz pozwolenia. Dopiero po skompletowaniu uzgodnień projektant może przystąpić do sporządzania projektu zagospodarowania działki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami