Kwalifikacja praktyki do egzaminu na uprawnienia budowlane a przepisy

Kwalifikacja praktyki do egzaminu na uprawnienia budowlane a przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa uznawana jest przez właściwą izbę inżynierów budownictwa lub właściwą izbę architektów zgodnie z właściwością, jak określona jest w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (program na komputer).

Praktyka zawodowa może być uznana wyłącznie wtedy, gdy odbyła się po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
• uzyskanie dyplomu ukończenia studiów,
• uzyskanie tytułu zawodowego technika,
• uzyskanie tytułu zawodowego mistrza,
• uzyskanie dyplomu, który potwierdza posiadanie kwalifikacji na poziomie technika w zawodzie nauczanym (program na telefon).
Oczywiście praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę, która nie tylko posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, ale także należy do izby samorządu zawodowego przez cały czas trwania praktyki (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych zostanie uznana, jeśli jej zakres odpowiada zakresowi wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Izba może uznać także praktykę zawodową, którą kandydat odbył po ukończeniu trzeciego roku studiów, jeśli jest ona potwierdzona przez osobę należącą do samorządu zawodowego i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Ukończenie praktyki

Praktyka zawodowa na budowie obejmuje przede wszystkim pełnienie funkcji technicznej. Może także polegać na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach, które obsługują organy nadzoru budowlanego (segregator aktów prawnych). Ponadto do praktyki zawodowej na budowie wlicza się prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub drogowej. Wykonywanie tych czynności także musi być potwierdzone przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia i jest wpisana na listę członków danej izby inżynierów lub architektów. Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, w w przypadku praktyki na terenach zamkniętych jest to zaświadczenie, które wydaje właściwy inspektor nadzoru budowlanego (promocja 3  w 1). W dokumencie należy wyszczególnić okres praktyki zawodowej i wskazać terminy rozpoczęcia oraz ukończenia praktyki w ramach wybranej specjalności.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !