Lepkość fazy ciekłej

Lepkość fazy ciekłej

W pracy [3] ustalono, że lepkość fazy ciekłej jest uzależniona od modułu glinowego i znacznie wzrasta przy zwiększeniu wartości tego modułu. Do obliczenia lepkości wykorzystano jej zależność od modułu glinowego, podaną przez Bogue’a.
W badaniach klinkierach lepkość fazy ciekłej w temperaturze 1400°C wynosi 0,168 Pa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tak więc tworzenie się dostatecznej ilości łatwo ruchliwej fazy ciekłej w mieszaninach surowcowych z bazaltem będzie sprzyjać zakończeniu procesów powstawania minerałów klinkierowych i narastania zwartego napieku na wymurówce pieca obrotowego.
Z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia duże znaczenie ma najniższa temperatura pojawiania się fazy ciekłej.
Na podstawie tych danych można przypuszczać, że w badanych mieszaninach już w temperaturze 1300°C możliwe jest powstawanie eutektyk lokalnych, co stwarza korzystne warunki do powstawania ortokrzemianów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu zbadania procesów klinkieryzacji przygotowano mieszaniny surowcowe składające się z czystego CaC03 i dodatku bazaltu pochodzącego z trzech złóż różniących się składem chemicznym. Dobre są mieszaniny surowcowe z bazaltem z Janowej Doliny, odznaczające się zwiększoną zawartością żelaza i alkaliów, które korzystnie wpływają na procesy powstawania minerałów. Mieszaniny surowcowe z dodatkiem bazaltu ze złoża achałcyżskiego mają zwiększoną zawartość tlenków żelaza i magnezu oraz alkaliów korzystnie wpływających na właściwości cementu. Mieszaniny surowcowe z dodatkiem bazaltu ze złoża czymkienckiego mają skład chemiczny zbliżony do składu mieszanin surowcowych stosowanych zazwyczaj w radzieckim przemyśle cementowym, ale wyróżniają się zwiększoną zawartością alkaliów. Składy chemiczne (w przeliczeniu na wyżarzoną substancję), składy mineralne (wg Kinda) i wartości modułów klinkierów (uprawnienia budowlane).

Badanie procesów zachodzących przy nagrzewaniu takich układów wieloskładnikowych, jak surowcowe mieszaniny klinkierowe, jest utrudnione wskutek jednoczesnego przebiegu dużej ilości - nakładających się na siebie - reakcji. Dostatecznie uzasadnione wnioski można jednak wyciągnąć przy zastosowaniu metod analizy termicznej, analizy rentgenowskiej i analizy petrograficznej, zwłaszcza przy równoległym oznaczaniu zawartości wolnego wapna w produktach wypalania (program egzamin ustny).

Analiza termiczna

Wiadomo, że surowce przy ogrzewaniu ulegają znacznym przemianom. Procesy zachodzące przy wypalaniu klinkieru portlandzkiego można podzielić na kilka podstawowych etapów:
- odparowanie nie związanej wody w zakresie temperatury 50-f400°C,
- usunięcie związanej wody z minerałów ilastych w temperaturze powyżej 500°C,
- dysocjacja węglanu wapniowego w temperaturze 900°C,
- reakcje tlenku wapniowego ze składnikami ilastymi w temperaturze powyżej 900°C (opinie o programie).

Procesy te zachodzą równocześnie, w mniejszym lub większym stopniu nakładając się na siebie; jednakże główne etapy zaznaczają się wyraźnie na krzywych DTA mieszanin surowcowych wszystkich badanych zestawów. Dlatego autorzy rozważyli tylko różnice, które występują przy ogrzewaniu mieszanin surowcowych zawierających bazalty z trzech złóż.

Do temperatury 800°C różnice w procesach zachodzących przy ogrzewaniu różnych zestawów surowcowych są małe (segregator aktów prawnych). Przy dalszym wzroście temperatury różnice te stają się bardziej widoczne. W mieszaninach surowcowych serii I, zawierających zwiększoną ilość tlenków żelaza, proces rozkładu wapienia, dający przegięcie na krzywej utraty masy zaczyna się w temperaturze o 100°C niższej niż w mieszaninach serii II i III. Poza tym, w mieszaninach surowcowych serii I obserwuje się przesunięcie endotermicznego piku rozkładu CaC03 (krzywe DTA i DTG) do zakresu niższych wartości temperatury (900-^930°C) w porównaniu z mieszaninami surowcowymi serii III (920^940°C) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !