Licowanie powierzchni zewnętrznej bloków ścian

Licowanie powierzchni zewnętrznej bloków ścian

W ZSRR do licowania powierzchni zewnętrznej bloków ścian zewnętrznych rozpowszechnione jest stosowanie cegły, a zwłaszcza specjalnych kolorowych płytek ceramicznych. Płytki takie układa się na dnie formy powierzchnią zewnętrzną do dołu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na płytki nanosi się beton zwykły lub żużlowy przeważnie w dwóch warstwach, które zagęszcza się przy użyciu wibratorów. Dla umożliwienia dobrego złączenia się płytek z betonem, są one od strony styku żłobkowane lub żebrowane. W początkowym okresie rozwoju budownictwa wielkoblokowego wykonywano bloki ścienne tylko z jednostronną wyprawą zewnętrzną. Stopniowo w miarę rozwoju technologii produkcji bloków opracowano i udoskonalono sposoby produkcji bloków z obustronną wyprawą wewnętrzną i zewnętrzną. Początkowo technologia wykonania nie sprzyjała zachowaniu w grubościach poszczególnych bloków tolerancji ± 2,5 mm, którą uważano za maksymalnie dopuszczalną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po wprowadzeniu form żelbetowych (stendy) oraz form żeliwnych odchyłki w grubościach były znacznie mniejsze i można było przejść stopniowo z produkcji bloków z jednostronną fakturą na produkcję bloków obustronnie wykończonych. Opracowano także sposoby formowania powierzchni zewnętrznych bloków, aby różnice w grubościach poszczególnych bloków zmontowanych w jednej ścianie nie były widoczne.

Duże wypukłości pozwalały na ukrycie w grubościach stykających się bloków odchyłek do 1,0 a nawet 1,5 cm.
Obecnie bloki z dwustronną wyprawą wykonuje się tylko na stendach lub w formach zapewniających uzyskanie małej tolerancji wymiarów, np. w fermach staliwnych formach wykonuje się w sposób następujący (uprawnienia budowlane). Na gładkiej szlifowanej powierzchni żelbetowego dna 1 formy, wykonanego z dodatkiem grysów marmurowych, nasyconej pokostem, formuje się najpierw wyprawę zewnętrzną 2 grubości zwykle 2 cm, następnie nanosi się i zagęszcza beton 3 tak, aby w formie pozostała od góry wolna przestrzeń o grubości 1,2 - 2,0 cm, wreszcie układa się na wierzchu warstwę wyprawy wewnętrznej 4, którą dokładnie wyrównuje się i zaciera.

Wyprawy szlachetne

Wyprawy szlachetne wykonuje się analogicznie jak wyprawy zwykła, z tą tylko różnicą, że przed lub po naparzaniu bloków poddaje się je specjalnej obróbce w celu uzyskania żądanej faktury (program egzamin ustny). Przy obróbce bloków stosuje się takie same sposoby jak przy obróbce wypraw szlachetnych w budownictwie tradycyjnym, a więc zmywanie, piaskowanie, dłutowanie lub młotkowanie, szlifowanie i wytłaczanie. Z wymienionych sposobów obróbki zmywanie i wytłaczanie wykonuje się przed obróbką termiczną, pozostałe sposoby - po obróbce termicznej.

Przy zastosowaniu sposobu zmywania wyprawę zewnętrzną wykonuje się od strony górnej bloku (opinie o programie). Po kilku godzinach od uformowania bloku przeprowadza się zmywanie wyprawy szczotkami miękkimi lub drucianymi przy obfitym polewaniu wodą w celu usunięcia zewnętrznej warstewki spoiwa odsłonięcia ziarn wyprawy szlachetnej lub ziarn kruszywa. Sposób wytłaczania polega na wytłaczaniu w świeżej, gęstoplastycznej zaprawie wzorów, żłobków lub fal przy użyciu specjalnych wzorców metalowych lub wątków z wzorami na powierzchni. Piaskowanie wyprawy bloków przeprowadza się za pomocą piaskownicy pracującej pod ciśnieniem 5-1-6 atn. Młotkowanie, gruszkowanie i dłutowanie wykonuje się za pomocą lekkich młotków pneumatycznych z odpowiednimi końcówkami. Oblicowanie powierzchni zewnętrznej płytkami ceramicznymi lub szklanymi kolorowymi daje najbardziej trwałe wykończenie powierzchni zewnętrznej.

Głównymi zaletami tego rodzaju wykończenia jest wielka odporność na wpływy atmosferyczne, wysoka wytrzymałość mechaniczna, trwałość oraz duże walory plastyczne (segregator aktów prawnych). Płytki ceramiczne o grubości 8 - 12 mm oraz drobne płytki szklane o grubości 2 - 3 mm uważa się za najlepsze materiały wykończeniowe wielkich płyt znalazły one szerokie zastosowanie zwłaszcza za granicą.

Zwiększenie elementów do rozmiaru jednej ściany lub stropu skraca znacznie okres budowy w porównaniu z okresem budowy budynku mieszkalnego z wielkich bloków. Zamiast bowiem potrzeby montażu np. 2500 bloków w budynku wielkoblokowym (o 4 i 5 kondygnacjach) montuje się analogiczny budynek wielkopłytowy tylko z około 500 - 1000 sztuk elementów wielkopłytowych (promocja 3 w 1). Ponadto w budynku wielkopłytowym roboty wykończeniowe mają znacznie mniejszy zakres niż w budynku wielkoblokowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami