Blog

Błędy pomiarowe zdjęcie nr 10
13.05.2022

Ług posiarczynowy

W artykule znajdziesz:

Błędy pomiarowe zdjęcie nr 11
Ług posiarczynowy

W ostatnich latach stosuje się dość powszechnie wodoodporne spoiwo gipsowo-cementowo-pucolanowe, zaproponowane przez A. W. Wolżeńskie- go i szczegółowo zbadane pod jego kierunkiem przez współpracowników MISIl) im. W. W. Kujbyszewa. Spoiwo to otrzymuje się w wyniku starannego zmieszania od 50 do 75%półwodnego (budowlanego lub o wysokiej wytrzymałości) gipsu z odpowiednio od 50 do 25% cementu portlandzkiego pucolanowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zwiększoną wodoodpornością odznacza się spoiwo gipsowo-cementowo- -żużlowe zawierające 65-=-70°/o gipsu półwodnego, 30-ł-50°/o mielonego żużla wielkopiecowego i 5-10% cementu portlandzkiego. Jakość tego spoiwa polepsza się przy wprowadzaniu do niego 15% dodatku pucolanowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu opóźnienia wiązania gipsu stosuje się różne substancje powierzchniowo-czynne pochodzenia organicznego, jak np. opóźniacz keratynowy, opóźniacz BS i ług posiarczynowy. Ług posiarczynowy jest nie tylko skuteczny jako opóźniacz, ale jednocześnie jest również środkiem uplastyczniającym. Wprowadza się go do składu mieszanki gipsobetonowej w ilości 0,2-^0,5°/o ciężaru gipsu; wodożądność mieszanki zmniejsza się przy tym o 10-18%. Jako środki przyspieszające wiązanie gipsu zaleca się stosować drobno mielony gips dwuwodny w ilości 1-2% ciężaru gipsu (uprawnienia budowlane).

Kruszywa. Jako kruszywa do gipsobetonu stosuje się materiały pochodzenia mineralnego i organicznego. Do pierwszych zalicza się żużle paleniskowe i porowate wielkopiecowe, pumeks żużlowy, tłuczeń ceglany, keramzyt, pumeks naturalny, tufy i in. Jako kruszywo drobne mogą służyć wyszczególnione materiały, ale o wymiarze ziaren mniejszym niż 5 mm, lub piaski naturalne. Przy wyborze kruszywa pierwszeństwa należy udzielić kruszywom porowatym o powierzchni szorstkiej, sprzyjającej zwiększeniu przyczepności stwardniałego gipsu do ziaren kruszywa (program egzamin ustny).

Kruszywa pochodzenia organicznego

Wykonywanie mieszanki gipsobetonowej na porowatych kruszywach mineralnych pozwala znacznie obniżyć zużycie gipsu, polepszyć strukturę materiału, jak również zmniejszyć odkształcenia wyrobów gipsobetonowych przy zmianie ich wilgotności. Właściwy wybór rodzaju i składu gra- nulometrycznego kruszyw porowatych pozwala otrzymać wyroby gipsobetonowe o wymaganej wytrzymałości i ciężarze objętościowym, zadość czyniące również wymaganiom izolacji akustycznej (opinie o programie).

Kruszywa pochodzenia organicznego (opiłki drzewne, rozdrobnione odpady drzewne itp.) zapewniają uzyskanie wyrobów gipsobetonowych o małym ciężarze objętościowym. Kruszywa te mają dobrą przyczepność do stwardniałego gipsu, jednak ich stosowanie powoduje zwiększenie wodożądności mieszanki i nie uzyskuje się w gipsobetonie dostatecznie sztywnego szkieletu, zdolnego do przejęcia naprężeń skurczowych przy wysychaniu wyrobów. Skład gipsobetonu dobiera się według sposobu opracowanego dla betonów lekkich na kruszywach porowatych z uwzględnieniem czynników, od których zależą również właściwości betonów zwykłych (segregator aktów prawnych).

Do wstępnego określenia zużycia materiałów na zarobach próbnych można wykorzystać dane tabelaryczne dla wibrowanego gipsobetonu żużlowego, otrzymywanego przy zastosowaniu gipsu budowlanego o wytrzymałości 75-100 kG/cm2 (tabl. 12-1). Uwzględniając zalecenia tej tablicy, wybiera się trzy składy o różnym zużyciu gipsu. Dla każdego składu przygotowuje się w warunkach laboratoryjnych trzy próbne zaroby, z których jeden ma zużycie wody wskazane w tablicy, a dwa inne przygotowuje się z zawartością wody różniącą się o ± 5%> od pierwszego zarobu. Z takich mieszanek gipsobetonowych wykonuje się kontrolne próbki kostkowe, które bada się po wysuszeniu. Z wyników badań określa się optymalną zawartość wody, jak również zużycie gipsu i innych składników na 1 m3 gipsobetonu (promocja 3 w 1).

Wytrzymałość gipsobetonu zależy w znacznym stopniu od rodzaju spoiwa gipsowego, składu spoiwa mieszanego, rodzaju kruszywa i stosunku ilości wody do ilości spoiwa. Do wytwarzania wyrobów stosuje się, z reguły, gipsobeton o wytrzymałości na ściskanie od 35 do 100 kG/cm2.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Błędy pomiarowe zdjęcie nr 16 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 17 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 18
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 19
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 20 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 21 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 22
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 32 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 33 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 34
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 35
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 36 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 37 Błędy pomiarowe zdjęcie nr 38
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Błędy pomiarowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami