Blog

30.01.2023

Maksymalny obszar

Maksymalny obszar

Na tle dowartościowania walorów przyrodniczych Polski Północnej, strefy funkcjonalnej Wisły oraz terenów położonych po obu stronach granicy północno-wschodniej Polski, które stanowią otoczenie EZW, powstaje problem nowej przyrodniczej strukturalizacji i określenia wewnętrznych podziałów (program uprawnienia budowlane na komputer).

EZW będzie tworzył system otwarty na otoczenie o wysokim stopniu współzależności przestrzeni: przyrodniczej, społecznej, gospodarczej. Jako podstawę delimitacji i strukturalizacji Ekoregionu Zalewu Wiślanego przyjęto kryterium przestrzennej struktury funkcjonalnej, a jako jej wyznacznik hierarchiczny - zlewniowy system przyrodniczy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jako maksymalny obszar przyjęto zasięg terytorialny zlewni podstawowych związanych z polską częścią Zalewu Wiślanego). Wyznaczony Ekoregion Zalewu Wiślanego, według takiej koncepcji delimitacji, jest strukturą przyrodniczo-gospodarczą o podobnych cechach naturalnych, obejmującą obszary funkcjonalne powiązane z Zalewem Wiślanym (uprawnienia budowlane). Taki sposób rozumienia Ekoregionu Zalewu Wiślanego rozwija koncepcję ekorozwoju Polskiego Regionu Bałtyckiego, Ekoregionu Wisły i obszaru Zielonych Płuc Polski.

Podstawą strukturalizacji było wyodrębnienie przestrzeni względnie jednorodnych o określonych predyspozycjach potrzebnych do rozwoju funkcji turystycznej według zróżnicowanych modeli programowo-przestrzennych (program egzamin ustny). Podstawowymi kryteriami wyodrębniania przestrzeni o cechach względnie jednorodnych były:

  1. potencjalna oferta akwenów i sąsiadujących przestrzeni lądowych dla wypoczynku pobytowego,
  2. dotychczasowe tradycje wykorzystania przestrzeni do wypoczynku i stopień rozwoju infrastruktury turystycznej,
  3. możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej,

Pomocniczym kryterium delimitacji przestrzeni względnie jednorodnych był przebieg historycznie ukształtowanych i częściowo zachowanych w krajobrazie granic historycznych struktur przestrzenno-własnościowych. Odpowiednie do możliwości akcentowanie tych przymiotów przestrzeni przyczyni się do odbudowy tożsamości miejsca i wzbogaci walory kulturowo-krajoznawcze będące jednym z podstawowych czynników aktywizacji ruchu turystycznego (opinie o programie).

Walory turystyczne

W rezultacie strukturalizacji EZW wyznaczono 4 obszary:

Obszar 1 - stanowi bezpośrednie otoczenie Zalewu Wiślanego i obejmuje: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana", delty Szkarpawy i Nogatu, bezpośrednie zlewnie przyzalewowe przylegające do linii brzegowej akwenu na odcinku od Zatoki Elbląskiej do Braniewa; strategia aktywizacji tego obszaru będzie ściśle uzależniona od stanu czystości akwenu i międzynarodowych porozumień.

Obszar 2 - tworzy elbląski węzeł szlaków wodnych wraz z ich bezpośrednimi zlewniami; obejmuje on, poza samym Elblągiem, rzekę Elbląg, Kanał Jagielloński, rezerwat Drużno wraz z prowadzącym przezeń szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego; strategia aktywizacji tego obszaru zależna będzie od polityki lokalnej (segregator aktów prawnych).

Obszar 3 - stanowi rozwidlenie Nogatu z Wisłą; obejmuje prawobrzeżne zlewnie bezpośrednio styczne do linii Nogatu od Białej Góry do Malborka; strategia aktywizacji tego obszaru zależna będzie od polityki regionalnej i ponadregionalnej.

Obszar 4 - stanowi elbląski odcinek zlewni bezpośredniej rzek Pasłęki i Wał- szy; strategia aktywizacji zależna tu będzie od form ochrony preferowanych dla tego obszaru.

Wymienione obszary cechuje wysoki poziom homogeniczności i integracji przestrzenno-funkcjonalnej. Mogą więc one stanowić także zintegrowane obszary zarządzania realizującego strategie rozwoju funkcji turystycznych obszarów, dostosowanej do cech, walorów i odporności środowiska. Strategie te, a także cząstkowe plany, zarządzania, służyć mogą wdrażaniu regionalnego systemu ekorozwoju (promocja 3 w 1).

Walory turystyczne części polskiej Zalewu to przede wszystkim urozmaicony krajobraz zalesionych wzgórz od południa (Park Krajobrazowy „Wzniesienie Elbląskie") i od północy (Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana") oraz związana z nim możliwość łączenia pobytu na wodzie z atrakcyjną penetracją wnętrza lądu. Możliwe są tu właściwie wszystkie rodzaje turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, konna itp.).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami