Blog

10.05.2022

Materiał brukowy

W artykule znajdziesz:

Materiał brukowy

Podczas ruchu pojazdów kamień brukowy w pewnej chwili jest obciążony, a w następnej odciążony. Powinien więc mieć zdolność pizyjmowania bez szkody tych chwilowych odkształceń. Jak oblicza Hoeffgen, obręcz koła przy prędkości pojazdu np. 50 km/godz, dotykając kamienia brukowego na długości 3 cm, potrzebuje na pizebycie tej przestrzeni 0,02 sekundy, czyli w ciągu lego okresu czasu kamień brukowy zostaje obciążony, a następnie nacisk zanika. Ten rodzaj obciążenia musi być przyjmowany za uderzenie i wpływa w dużym stopniu na zaokrąglanie naroży i krawędzi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykłady z innych dziedzin wskazują, że wytrzymałości statyczne i dynamiczne materiałów są różne i często od siebie niezależne, dlatego też przy badaniach materiału kamiennego, przeznaczonego na materiał brukowy, odporność na działanie czynników o charakterze dynamicznym musi być szczególnie uwzględniona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z tego też względu materiał kamienny brukowy powinien się odznaczać jak najmniejszą kruchością lub inaczej mówiąc jak największą zwięzłością. W dalszym ciągu stwierdzić należy, że przy dużym nasileniu ruchu pojazdów wspomniane obciążenia o charakterze uderzeniowym mogą się powtarzać bardzo często, wpływając na własności i odporność kamienia brukowego oraz powodując zmęczenie materiału (uprawnienia budowlane).

W badaniach materiałów brukowych zatem należałoby uwzględnić również wytrzymałość zmęczeniową. Następnie należy podkreślić zużywanie się materiału brukowego w nawierzchni wskutek ścierania się pod wpływem ruchu pojazdów. Odporność materiału kamiennego na ścieranie powinna być jak największa, gdyż od tego zależy długotrwałość ułożonej nawierzchni brukowej (program egzamin ustny).

Ważniejszym jednak zagadnieniem niż mała ścieralność jest równomierne zużywanie się materiału, w przeciwnym bowiem razie nawierzchnia brukowa staje się nierówna, co zwiększa siły uderzeniowe podczas ruchu pojazdów i przyspiesza jej niszczenie. Pewność ruchu pojazdu i jego bezpieczeństwo zależne są od współczynnika przyczepności pomiędzy kołem a nawierzchnią, czyli w dużym stopniu od tzw. szorstkości nawierzchni. Szorstkość nawierzchni powinna być zachowana, nawet w stanie wilgotnym. Zagadnienie to ma bardzo wielkie znaczenie, zwłaszcza w dzisiejszych warunkach ruchu samochodowego, i jest jednym z trudniejszych do rozwiązania zagadnień, gdy chodzi o niektóre typy nawierzchni, np. bitumicznych (opinie o programie).

Wpływ ruchu na kruszywo

W nawierzchniach brukowych osiągnięcie, i utrzymanie potrzebnej szorstkości jest daleko łatwiejsze i zależne od rodzaju i struktury materiału kamiennego. Materiały o budowie szklistej lub bardzo drobnoziarnistej wygładzają się łatwo (np. niektóre bazalty) pod wpływem ruchu. Na zagadnienie skłonności do wygładzania się badanego materiału przeznaczonego na materiał brukowy należy zwrócić baczną uwagę. Ujęcie tego zagadnienia z punktu widzenia badań laboratoryjnych przedstawia duże trudności (segregator aktów prawnych).

Wreszcie ze względu na to, że im większa będzie masa nawierzchni, tym łatwiej będzie wytrzymywać bez szkody siły uderzeniowe, wskazane jest, aby materiał brukowy miał duży ciężar objętościowy. Zbliżone wartości ciężaru objętościowego i ciężaru właściwego świadczę o zwartości materiału kamiennego i odporności na działanie czynniki) w atmosferycznych.

Hoeffgen wymienia następujące własności, jakimi powinien odznaczać się materiał, a mianowicie:

  • odporność na wpływy atmosferyczne;
  • odporność na zaokrąglanie się krawędzi oraz naroży pod wpływem uderzeń kól pojazdów;
  • odporność na działanie często się powtarzających odkształceń;
  • , równomierne ścieranie;
  • jak najmniejsza ścieralność;
  • dostateczna szorstkość powierzchni;
  • duża wytrzymałość na ściskanie oraz zwięzłość;
  • duży ciężar objętościowy (promocja 3 w 1).

Przy omawianiu kruszywa należy uwzględnić jego własności i warunki pracy i jego własności zarówno w nawierzchniach tłuczniowych dawnych typów, jak i w nawierzchniach nowoczesnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami