Materiały wykończeniowe ze szkła

Materiały wykończeniowe ze szkła

System wzorcowania materiałów i wyrobów budowlanych, które mają odkrytą w konstrukcji powierzchnię licową, został w ZSRR opracowany przez architektów Wszechzwiązkowego Naukowo-Badawczego Instytutu Nowych Materiałów Budowlanych i w końcu lat sześćdziesiątych wdrożony w niektórych radzieckich przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających materiały wykończeniowe ze szkła, ceramiki i polimerów (program uprawnienia budowlane na komputer).

W normach państwowych i warunkach technicznych dotyczących produkcji tych materiałów wprowadzono specjalny punkt w którym wymieniono, że pod względem właściwości estetycznych cała produkcja powinna całkowicie odpowiadać zatwierdzonym wzorcom. Dla wszystkich rodzajów materiałów i wyrobów wykończeniowych i konstrukcyjno-wykończeniowych ustanowiono i kontroluje się wskaźniki trwałości barwy, równomierności zabarwienia i wymagania w odniesieniu do jakości powierzchni licowej, jak również zgodności co do koloru, deseniu, tekstury i faktury ze wzorcami (dla wyrobów sanitarno-technicznych, akcesoriów itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obowiązująca obecnie w Związku Radzieckim Instrukcja wzorcowania i metodyka opracowania samych wzorców mają jeszcze szereg usterek. Należą do nich przede wszystkim: resortowy charakter wzorcowania i brak systemu sprawnej architektoniczno-budowlanej kontroli przestrzegania wymagań tej instrukcji. Inna melodyczna wada polega na tym, że wzorce opracowywane przez same zakłady nie stanowią skutecznej zachęty do systematycznego podwyższania artystyczno-estetycznych właściwości materiałów i wyrobów (uprawnienia budowlane). Tutaj prawdopodobnie celowe jest posługiwanie się podstawowymi koncepcjami i metodologicznymi zasadami perspektywicznej normalizacji, powszechnie wdrażanej w różnych gałęziach gospodarki narodowej i w przemyśle materiałów budowlanych (program egzamin ustny).

Wyroby budowlane

Opracowaniem wzorców perspektywicznych powinien zająć się wiodący instytut naukowo-badawczy pod kontrolą i przy udziale architektów opracowujących zagadnienia techniczne w zakresie produkcji nowego materiału. Nie bacząc na wymienione usterki, wykorzystanie systemu wzorców w celu dokładnego i precyzyjnego sformułowania estetycznych wymagań w odniesieniu do opracowywanego materiału jest nie tylko możliwe, ale bezwarunkowo konieczne. Wzorcowanie zewnętrznego wyglądu materiałów i wyrobów stanowi nowy skuteczny czynnik sterowania i kontroli jakości masowej produkcji przemysłowej i nową dziedzinę twórczej działalności architekta (opinie o programie).

Nie mniej odpowiedzialne i złożone są zagadnienia realizacji kontroli architektoniczno-budowlanej produkcji materiałów i wyrobów bezpośrednio w zakładach przemysłu materiałów budowlanych oraz w kombinatach prefabrykacji i budowy domów. W pierwszej kolejności kontrola taka jest konieczna w dużych zakładach przemysłowych produkujących szeroki asortyment materiałów wykończeniowych, których właściwości artystyczno-estetyczne są jeszcze na bardzo niskim poziomie. Nie chodzi o organizację i przeprowadzenie inspekcyjnej (wyrywkowej) kontroli przestrzegania wymagań państwowych norm i warunków technicznych, reglamentujących jakość produkcji w zakładach wytwarzających materiały i wyroby budowlane (segregator aktów prawnych).

Kontrolę taką przeprowadzają okresowo państwowe organa kontroli architektoniczno-budowlanej, ministerstw i resortów zgodnie z wymaganiami Państwowego systemu normalizacji (GOST 1.0-68) i zatwierdzonymi przez GOST ZSRR, Gosstroj ZSRR i szereg ministerstw instrukcjami w sprawie państwowego nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem norm. Konieczny jest ponadto stały nadzór architektoniczny nad produkcją materiałów i wyrobów budowlanych aż do ustanowienia stanowiska głównego architekta wielkiego zakładu (fabryki, kombinatu, kombinatu prefabrykacji i budowy domów), obdarzonego dużymi uprawnieniami, ponieważ w praktyce nie jest możliwe, żeby materiały czy wyroby poprawić po ich wyjściu za bramę oddziału fabrycznego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !