Mechanizacja kompleksowa

Mechanizacja kompleksowa
Mechanizacja kompleksowa

Mechanizacja kompleksowa jest wyższym etapem rozwoju w stosunku do mechanizacji częściowej dość szeroko jeszcze stosowanej, przy czym czynności ręczne są wyeliminowane bądź występują w minimalnym zakresie (np. ok. 5%) i tylko w robotach pomocniczych mechanizowanego procesu budowlanego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy mechanizacji kompleksowej następuje obowiązkowe (bezwarunkowe) zharmonizowanie pracy wszystkich maszyn składających się na zespół, w zakresie przebiegu ich wydajności, miejsca pracy i czasu. W warunkach masowych procesów roboczych mechanizacja kompleksowa powinna zastąpić, w możliwie szerokim zakresie i krótkim czasie, niedoskonałą mechanizację częściową, zwłaszcza w procesach budowlanych ruchomych na placach budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mechanizacja kompleksowa bywa dość często identyfikowana z mechanizacją całkowitą. Jest to błędne, ponieważ przez mechanizację całkowitą określonego procesu budowlanego należy rozumieć zmechanizowanie wszystkich czynności składających się na ten proces, natomiast mechanizacja kompleksowa powstaje wtedy, gdy zmechanizowany całkowicie proces budowlany jest celowo zaprojektowany sposobem mechanizacji, polegającym na zastosowaniu zespołu maszyn zharmonizowanego co do przebiegu, wydajności, miejsca i czasu, wystarczającego do zrealizowania tego procesu w sposób optymalny. Zespół tych maszyn z reguły powinien być dobierany spośród dostępnych zespołów na podstawie określonego kryterium doboru (uprawnienia budowlane).

Praktyka wykazuje, że przypadków zastosowania mechanizacji całkowitej jest znacznie więcej niż przypadków mechanizacji kompleksowej w jej prawidłowym rozumieniu.

Wprowadzenie na szeroką skalę mechanizacji kompleksowej w budownictwie wymaga ścisłej i stałej współpracy pomiędzy technologami robót budowlanych i konstruktorami maszyn i urządzeń budowlanych. Ta ścisła współpraca jest konieczna, aby projektowane zespoły maszyn wynikały bezpośrednio z potrzeb i dokładnej znajomości specyfiki poszczególnych technologicznych procesów budowlanych (program egzamin ustny). Projektowanie to opiera się głównie na metodzie wskaźników szczegółowych i w budownictwie odnosi się do:

  • poszczególnych procesów roboczych,
  • poszczególnych rodzajów robót,
  • całych obiektów lub ich zespołów, przy czym w tym przypadku obejmuje wszystkie procesy robocze odbywające się na placach budowy (opinie o programie).

Projektowanie mechanizacji kompleksowej

Projektowanie mechanizacji kompleksowej poszczególnych procesów roboczych lub poszczególnych rodzajów robót ma w zasadzie za zadanie: opracowanie metod ich wykonania, dokonanie doboru zharmonizowanego zespołu maszyn oraz zaprojektowanie przebiegu robót dobranym zespołem przez operatywny harmonogram. Natomiast projektowanie mechanizacji kompleksowej całego obiektu ma na celu te same zadania, z tym że w tym przypadku dokonuje się doboru szeregu zharmonizowanych zespołów maszyn, obejmujących swym zasięgiem całość robót przewidzianych do wykonania na określonym placu budowy (segregator aktów prawnych).

Projektowanie mechanizacji kompleksowej poszczególnych procesów roboczych, rodzajów robót lub całych budowli powinno odbywać się przynajmniej w następującym zakresie i kolejności:

  1. Ustalenie podstawowych danych dotyczących charakteru robót lub budowy, objętości (ilości) robót i terminów ich wykonania, warunków budowy, odległości odwożenia urobku (przy robotach ziemnych), źródła energii elektrycznej, wody itp. oraz ustalenia robót przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia robót podstawowych (dla robót ziemnych przygotowanie dróg do odwożenia urobku, usunięcie warstwy roślinnej itd.), ich zakresu oraz sposobów wykonania.
  2. Wybór technologii wykonania poszczególnych rodzajów robót lub budowy projektowanych do zmechanizowania kompleksowego.
  3. Szczegółowa analiza przebiegu wybranej technologii oraz podział jej na poszczególne odcinki technologiczne i przeznaczenie do ich wykonania poszczególnych maszyn.
  4. Ustalenie dla danego procesu lub rodzaju robót paru lub kilku możliwych zespołów maszyn zharmonizowanych wzajemnie co do wydajności, czasu i miejsca.
  5. Dobór jednego spośród możliwych do zastosowania zespołów jako zespołu wykonawczego na podstawie z góry określonego kryterium (o czym niżej).
  6. Opracowanie planu mechanizacji kompleksowej określonego procesu roboczego, rodzaju robót lub budowy w ten sposób dobranego zespołu na podstawie harmonogramu szczegółowego lub karty technologicznej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami