Metody obliczeń statycznych

Metody obliczeń statycznych

Metody obliczeń statycznych silosów prefabrykowanych niesprężonych nie różnią się od metod stosowanych dla silosów monolitycznych. Niezależnie od obliczenia konstrukcji silosu jako całości należy jednak sprawdzić poszczególne elementy prefabrykowane na momenty i siły, występujące w czasie produkcji, transportu i montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponadto powinny być obliczone połączenia między elementami.
W silosach sprężonych wykonanych z prefabrykatów i mających spoiny pionowe należy przy sprawdzaniu ściany na zarysowanie przyjmować wytrzymałość betonu na rozciąganie RTb równą zero.
Silosy prefabrykowane. Konstrukcje przestrzenne, o cienkich wysokich ścianach, wymagają przy wykonywaniu ich na mokro znacznych ilości drewna na deskowanie i stemplowanie. Niekiedy koszt drewna sięga 40% kosztu całości konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Poważnym krokiem naprzód jest wykonywanie silosów w deskowaniu przestawnym, a jeszcze większym - w deskowaniu ślizgowym. Deskowanie ślizgowe opłaca się jednak dopiero przy znacznych wysokościach (uprawnienia budowlane).

Sprawa szczelności ścian w silosach jest na ogół mniej istotna niż w zbiornikach i dlatego właśnie przy budowie silosów, zwłaszcza niższych, ostatnio często stosuje się prefabrykaty. Jako prefabrykowane wykonuje się silosy prostokątne, wieloboczne i okrągłe, z tym, że prefabrykacja jest tym bardziej opłacalna, im oczywiście mniej jest typów elementów prefabrykowanych. Przy prefabrykacji uzyskuje się ponadto możliwość wykonania bardzo dobrego betonu przez wibrowanie, odpowietrzanie i inne zabiegi technologiczne trudne do zastosowania w deskowaniu. Najkorzystniejszą kombinacją jest wykonanie silosu z prefabrykatów i sprężenie go, gdyż w ten sposób usuwamy jedną z największych wad prefabrykacji, a mianowicie nieszczelność w stykach (program egzamin ustny).

Podział konstrukcji silosu

Podział konstrukcji silosu na elementy musi odpowiadać pewnym warunkom, gwarantującym właściwą pracę całości, a mianowicie:
1 elementy powinny być łatwe w produkcji i w montażu,
2 faktura elementów musi być na tyle gładka i równa, aby konstrukcja nie wymagała po zmontowaniu wyprawy wewnątrz i na zewnątrz,
3 styki powinny być szczelne także po napełnieniu silosu; parcie materiału powinno wywoływać docisk poszczególnych elementów w stykach,
4 musi istnieć możliwość łączenia elementów w kierunku pionowym i poziomym za pomocą słupów i żeber wykonanych na mokro dla zapewnienia pełnej monolityczności konstrukcji.

Spełnienie wymienionych wyżej warunków jest konieczne przy silosach niesprężonych, służących do magazynowania materiałów wymagających pełnej szczelności (opinie o programie).
W przypadku sprężania silosów i składowania materiałów nie wymagających zbyt dużej szczelności, niektóre warunki nie muszą być dotrzymane. I tak przy silosach sprężonych owijanych struną, gładkość zewnętrznej ściany może być mniejsza, gdyż po nawinięciu struny ściana zostanie obrzucona torkretem. Podobnie będzie przy kablach ułożonych na zewnątrz. Konstrukcje sprężone nie wymagają także zbyt szczelnych styków, ani łączenia elementami betonowanymi na mokro, gdyż samo sprężenie zapewni odpowiednią szczelność i wytrzymałość silosu (segregator aktów prawnych).

Ogólnym dążeniem prefabrykacji jest wykonywanie prefabrykatów jak największych. Uzyskuje się przez to największą oszczędność materiału oraz najmniejszą liczbę połączeń. Wielkość prefabrykatu ograniczona jest techniczną możliwością jego wykonania i transportu oraz nośnością dźwigu. Dodatkowym ograniczeniem jest konieczność zwiększenia zbrojenia prefabrykatu ze względu na momenty powstające podczas montażu. Zwiększenie to może czasami przekreślić wszystkie inne wymienione poprzednio korzyści.

Ściany boczne silosów można podzielić płaszczyznami poziomymi na pierścienie lub ramy, a płaszczyznami pionowymi na łupiny jednokrzywiznowe. Jeżeli wypadają przy tym podziale zbyt duże elementy, możemy je dodatkowo podzielić płaszczyznami prostopadłymi na elementy mniejsze. Dla zapewnienia lepszej współpracy poszczególne elementy układa się mijankowo. Przy silosach prostokątnych lub wielobocznych najwygodniejszy jest podział na elementy sięgające od jednej krawędzi do drugiej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami