Minimalna szerokość wiaty

Minimalna szerokość wiaty

Montaż może być wykonywany ręcznie przy pomocy 8-H10 ludzi lub mechanicznie przy użyciu dźwigów. Jako nawierzchnię na rampach zaleca się stosować nawierzchnię betonową stosowaną w magazynach. Rolę ładowni, zwłaszcza dla artykułów masowych, ładowanych bezpośrednio z pojazdów kołowych do wagonów i odwrotnie, z czasowym ich składowaniem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najlepsze zabezpieczenie peronu uzyskuje się wówczas, gdy pokrycie wiaty, sięga głęboko poza krawędź peronu w kierunku toru, wysokość wiaty musi jednak zapewniać dochodzenie światła na peron i do wagonów. Minimalna szerokość wiaty założonej na osi peronu, mającej za zadanie jedynie częściową osłonę pasażerów krótko przebywających na peronie, wynosi 4,50 m. Wysokość takiej wiaty jest uwarunkowana uzyskaniem dostatecznie szerokiego pasa chronionego przed deszczem padającym ukośnie.

Jako konstrukcja nośna podpór i dachu wiat szerokie zastosowanie ma żelbet. Ostatnio na konstrukcję pokrycia coraz szerzej stosuje się aluminium i tworzywa sztuczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Elewację boczną przekrój poprzeczny typowej wiaty żelbetowej. Elementem nośnym dachu jest podłużna belka żelbetowa (długości 9,0 m). w kształcie koryta, w którym poza instalacjami jest ściek do odprowadzania wody opadowej do spustów zakładanych przy co drugiej podporze. Wiata może być montowana z segmentów, tworząc w dowolny sposób ustawione i dowolnej długości odcinki pokrycia peronu. Wiaty wykonuje się z betonu marki 200 z zastosowaniem stali zbrojeniowej o Qr = 3600 kG/cm2 i stali konstrukcyjnej o Qr = 2500 kG/cm2 (uprawnienia budowlane).

Ciężar belki nośnej wynosi 4675 kG, w tym stali 247,8 kG. Jako samodzielny obiekt budowlany w budownictwie kolejowym i drogowym schody występują na skarpach najczęściej przy obiektach mostowych i w różnych innych przypadkach, wymagających pieszej komunikacji między terenem a torowiskiem znajdującymi się na różnych poziomach. Schody tego rodzaju jako obiekt stały wykonywane są z betonowych (stopnie) i żelbetowych (słupki, pochwyt) prefabrykatów. Stopnie bywają dwóch typów (tabl. 5-5): o przekroju trójkątnym i prostokątnym (program egzamin ustny). Stopnie obliczane są na obciążenie człowieka 100 kG, pochwyt zaś na siłę działającą poziomo 80 kG i pionowo 50 kG. Beton w elementach składowych jest marki 250, a zbrojenie stalą o Qr = 2500 kG/cm2.

Szerokość użytkowa schodów

Szerokość użytkowa schodów 0,60 m. Stopnie układa się bezpośrednio na skarpie, przy czym pierwszy stopień spoczywa na bloku chudego betonu, stanowiącym fundament słupka i posadowionym na głębokości przemarzania 1,0-H,1 m na dobrze ubitej warstwie chudego betonu o Rui = 50 o grubości 20-H60 cm (opinie o programie). Co ósmy stopień jest prostokątny.

Połączenie pochwytu ze słupkiem uzyskuje się albo przy użyciu kotwy wbetonowanej w pochwyt i kątownika wbetonowanego w słupek, albo za pomocą chomąta górnego, obejmującego pochwyt, i chomąta dolnego, połączonego z oczepem przymocowanym do słupka śrubą. Ilość stali w pochwycie wynosi 4,37 kG, w słupku - 8,66 kG.
Przejścia podziemne i nadziemne. Dla wygody pasażerów i ich bezpieczeństwa oraz ze względu na przepustowość stacji perony wyspowe łączy się ze sobą i z budynkiem dworcowym tunelem lub kładką ponad torami.

Bardziej nowoczesnym i wygodnym urządzeniem jest połączenie tunelowe, które izolując pasażerów od wpływów atmosferycznych, wymaga pokonywania przez pasażerów mniejszej różnicy wysokości (ok. 1,0 m) (segregator aktów prawnych).
Przypadkiem specjalnie dogodnym do budowy tunelu jest usytuowanie torów peronowych na nasypie, gdyż wówczas tunel założony na poziomie zbliżonym do poziomu dojścia do dworca wymaga przy przejściu na perony tylko jednorazowego pokonania wysokości na połączeniu schodami podłogi tunelu z peronem (promocja 3 w 1).

W przypadku położenia peronów w poziomie dojazdów ulicznych tunel musi być odpowiednio zagłębiony i wówczas skomunkowanie się z peronami wymaga dwukrotnego pokonywania różnic wysokości, a mianowicie przy zejściu do tunelu i przy wyjściu na peron. Usytuowanie torów peronowych w przekopie stwarza dogodne warunki dla przerzucenia kładek czy mostków. Tunele. Podstawowymi wymiarami tunelu są jego szerokość i wysokość.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !