Moment przęsłowy

Moment przęsłowy

W obliczeniach nośności i ugięć stropu pomija się moment zginający od wzajemnie nieosiowego ustawienia ścian na podporze, jakkolwiek w określonych warunkach otrzymujemy ze schematu ramowego dość znaczne wartości tego momentu, rzędu 10-15%, a w stropach małych rozpiętości nawet i więcej. Dawne normy projektowania stropów gęstożebrowych w budynkach ze ścianami murowanymi przewidywały pewien zapas w sumie bezwzględnych wartości momentów przęsłowych i podporowych (przyjmowany do obliczeń moment przęsłowy był większy niż wynikałoby to z wartości momentów podporowych) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zapas ten miał na celu jednak nie tyle uwzględnienie pomijanego w obliczeniach momentu od wzajemnie nieosiowego ustawienia ścian (dość małego zresztą wobec stosunkowo dużej grubości ścian murowanych), co raczej uwzględnienie nierównomiernego rozłożenia obciążenia na stropie i nie dość dokładnie wyznaczanego momentu podporowego. W nowych normach odstąpiono od tej zasady, dopatrując się dostatecznego zapasu bezpieczeństwa (z uwagi na nierównomierność obciążenia na stropie) w samej wartości obciążenia przyjmowanego do obliczeń przy jednocześnie ściślejszym podejściu do określania momentu zamocowania stropu w ścianie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uzasadnieniem pomijania w obliczeniach stropu momentu od wzajemnie nieosiowego ustawienia ścian jest głównie współpraca poszczególnych pasm stropu w kierunku poprzecznym oraz duża szerokość tarczy stropowej (uprawnienia budowlane). Założenie, że wszystkie pręty zbrojenia stropu, licząc w kierunku poprzecznym, mają wytrzymałość nie większą od wytrzymałości obliczeniowej, że na wszystkich pasmach stropu spoczywa obciążenie obliczeniowe i że takie właśnie warunki wystąpiły w budynku, w którym ściany ustawione są maksymalnie niekorzystnie (w zrozumieniu projektowym) z uwagi na moment zginający w przęśle zawiera w sobie duży zapas bezpieczeństwa w stosunku do warunków, w jakich znajduje się pojedyncza belka, pozbawiona współpracy belek sąsiednich (program egzamin ustny).

Problem bezpieczeństwa stropu

Problem bezpieczeństwa stropu jako ustroju o znacznej szerokości i specyficznych warunkach na podporze nie znalazł dotychczas swojego opracowania probabilistycznego i możemy posługiwać się tu tylko pewną oceną jakościową (opinie o programie). Z rozważań na temat wpływu ilości współpracujących prętów na probabilistyczną ocenę Rak wiemy, że wpływ ten zwiększyć może wartość R,lk odniesioną do jednego pręta o 5 do 8%. Dalsze wpływy, tj. mniejsze obciążenie sąsiednich pasm stropu i niejednoczesność wystąpienia najniekorzystniejszych warunków geometrycznych szacować można z grubsza na drugie tyle. W konsekwencji, gdy posługujemy się przy obliczaniu stropów schematem wydzielonej belki, przyjmujemy, że w schemacie tym zawarty jest ok. 15% zapas bezpieczeństw a wyrównujący wpływ nieosiowego ustawienia ściany.

Obciążenie przekazywane ze stropu na podpory oblicza się traktując poszczególne przęsła oddzielnie. Nie ma w tym zakresie żadnych różnic między stropami prefabrykowanymi i monolitycznymi. Nic uwzględnia się też z reguły wpływu momentów podporowych, z wyjątkiem przypadków krańcowych, gdy jedna krawędź stropu jest zamocowana, a druga wolno podparta (segregator aktów prawnych).

Obciążenie równomiernie rozłożone znajdujące się na stropie zbrojonym jednokierunkowo i identycznie podpartym na obydwu krawędziach przekazuje się po połowie na każdą z podpór. Gdy stopień zamocowania płyty stropowej na dwóch jej krawędziach podparcia jest różny, to ściana połączona w sposób sztywny przejmuje 60% całego obciążenia, a ściana pozostawiająca płycie możliwość obrotu na podporze zbiera obciążenie z pasma równego 0,4 rozpiętości (promocja 3 w 1). W przypadku gdy strop zbrojony opiera się również na ścianie samenośnej usytuowanej równolegle do kierunku zbrojenia, w obliczeniach przyjmuje się, że ściana ta przejmuje obciążenie z przyległego do niej trójkąta o bokach nachylonych pod kątem, którego tangens wynosi 2/3 (tj. pod kątem 33°19′).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami