Montaż próbny

Montaż próbny
Montaż próbny

Poszczególne z wymienionych czynności powinny być wykonywane w oznaczonej kolejności i w pełnym zakresie, gdyż pominięcie którejkolwiek z nich w sposób wyraźny wpłynie na wadliwość montażu konstrukcji, stworzy możliwość awarii na budowie lub wreszcie przedłuży czas wykonania robót (program uprawnienia budowlane na komputer). Jak widać, technologiczny proces robót montażowych jest procesem złożonym i jego pełne i prawidłowe zrealizowanie wymaga zaprojektowania konstrukcji odpowiednio przystosowanej do montowania jej z elementów oraz zastosowania właściwych metod technologicznych i organizacyjnych, charakterystycznych dla robót montażowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rodzaje montażu konstrukcji budowlanych rozróżniać można w zależności od:

  1. stopnia zaawansowania w stosunku do całości procesu montażowego,
  2. stopnia scalenia elementów konstrukcji w większe lub mniejsze zespoły przed ich wbudowaniem.

Ze względu na stopień zaawansowania rozróżnia się:

  • montaż próbny, tj. próbne zestawienie konstrukcji w całości lub w jej częściach jeszcze w wytwórni przed wysłaniem na budowę;
  • montaż wstępny, tzn. scalanie pojedynczych elementów w większe elementy, zespoły elementów czy też części konstrukcji obiektu;
  • montaż zasadniczy polegający na podniesieniu i ustawieniu elementów w położeniu projektowym;
  • montaż uzupełniający polegający na trwałym, ostatecznym zamocowaniu ustawionych elementów w całej konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Montaż próbny, dokonywany z zasady w wytwórni produkującej konstrukcję, ma na celu dokładne sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych elementów oraz wymiarów całej konstrukcji lub jej części po zmontowaniu (program egzamin ustny). Pozwala to na dokonanie zawczasu, jeszcze przed wysłaniem konstrukcji na budowę, niezbędnych poprawek, spowodowanych wskutek niedokładności jej wykonania, a poza tym umożliwia zorientowanie się w trudnościach wykonania montażu danej konstrukcji, co z kolei ułatwia jego przygotowanie na budowie. Próbny montaż stosowany jest dla konstrukcji skomplikowanych względnie szczególnie ważnych, wymagających dużej dokładności wykonania.

Montaż wstępny

Montaż wstępny wykonywany jest w przypadku, gdy udźwig urządzeń montażowych przekracza ciężar poszczególnych elementów konstrukcji dostarczonych na plac budowy i w związku z tym podnoszenie pojedynczych elementów spowodowałoby niewykorzystanie zainstalowanych na budowie urządzeń montażowych oraz przedłużenie czasu trwania montażu.

Montaż zasadniczy obejmuje czynności dokonywane z poszczególnymi elementami montowanej konstrukcji bezpośrednio na placu budowy, począwszy od dostarczenia tych elementów z placu składowego konstrukcji do miejsca montażu, aż do ich ustawienia na wznoszonym obiekcie.

Montaż uzupełniający przeprowadzany jest w dążeniu do pełnego wykorzystania czasu roboczego kosztownych urządzeń montażowych. W tym celu podczas montażu zasadniczego, tj. przy ustawianiu, element jest zamocowany początkowo prowizorycznie, aby umożliwić szybkie zwolnienie urządzeń montażowych, zamocowanie zaś ostateczne (stałe) wykonywane jest jako montaż uzupełniający w terminie późniejszym, po całkowitym wyregulowaniu zmontowanej konstrukcji (opinie o programie).

W zależności od stopnia scalania elementów konstrukcji w zespoły rozróżnia się następujące rodzaje montażu:

  • montaż konstrukcji z pojedynczych elementów konstrukcyjnych;
  • montaż konstrukcji z elementów scalonych;
  • montaż konstrukcji z zespołów konstrukcyjnych (tzw. montaż blokowy);
  • montaż konstrukcji obiektu w całości (segregator aktów prawnych).

Jako elementy pojedyncze traktowane są elementy konstrukcji, stanowiące niepodzielną całość w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone z wytwórni na plac budowy, względnie wyprodukowane na placu budowy (jak np. prefabrykowane elementy konstrukcji żelbetowej). Do kategorii tej należą słupy, belki, podciągi, dźwigary itp.

Elementy scalone są to większe elementy konstrukcyjne, które z uwagi na swoje znaczne wymiary lub duży ciężar dostarczone zostały w częściach (w odcinkach) na budowę, gdzie dopiero następuje ich scalenie w jedną całość (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !