Mury z pustaków i bloków ściennych betonowych

Mury z pustaków i bloków ściennych betonowych

Jako środki transportu poziomego poza omówionymi uniwersalnymi narzędziami używa się w warunkach przeciętnej budowy taczek stalowych i dwukołowych wózków-janek. Używając tego rodzaju sprzętu należy szczególnie dążyć do maksymalnego skrócenia dróg transportu pionowego (program uprawnienia budowlane na komputer). W podobny sposób wykonuje się stanowisko przygotowania zapraw.
graniczenie operacji przeładunkowych osiągamy przez:
0 bezpośredni rozładunek cegły ze środków transportu zewnętrznego na miejscu ładowania przy obiekcie dostarczanie cegły w kontenerach.
Cegła w kontenerach powinna być przenoszona bezpośrednio ze środka transportowego na stanowisko robocze.

Przy braku odpowiedniego żurawia do transportu poziomego cegły w kontenerach służą specjalne taczki dwukołowe typu kolejowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- Grubość spoin poziomych powinna wynosić 10-15 mm. zaś spoin pionowych 10 20 mm.
- Pustaki należy układać otworami skierowanymi ku dołowi;
- Do murowania ścian i filarów powinno używać się zapraw cementowo-wapiennych. przy czym zaleca się - jeśli projekt nie określa tego wyraźnie - stosowanie zapraw o stosunku 1:9 i 1:2:10;
- Mury jednej kondygnacji powinno się wykonywać z pustaków o jednakowej klasie wytrzymałości oraz na zaprawie o jednakowej marce;
- Narożniki, zakończenia murów oraz mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły pełnej;
Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych (uprawnienia budowlane).
Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm. a spoin pionowych - 10 mm, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ±3 mm. Mury należy wznosić na spoinach pełnych.
Odchyłki w grubości murów przyjmuje się jak dla murów z cegły zwykłej
Do murowania elementów mogą być stosowane zaprawy wapienne, cementowo-wapienne. cementowe oraz tzw. zaprawy ciepłe zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy). Rodzaj i marka zaprawy powinny być określone w projekcie.
Mury nośne w obrębie kondygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej
odmiany, tej samej marki i na jednakowej zaprawie. W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych.
Ściany zewnętrzne licowe powinny być otynkowane przed nadejściem okresu zimowego (program egzamin ustny).
Ściany podłużne i poprzeczne należy wznosić równocześnie.
Kanały dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły ceramicznej lub przeznaczonych na ten cel elementów specjalnych.

Odbiór techniczny robót

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarom wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonana i obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną;
- grubość muru;
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych;
- pionowość powierzchni i krawędzi;
- poziomość warstw cegieł (opinie o programie).
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:
a) Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych;
b) Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni;
c) Mury z cegły nie znormalizowanej, z pustaków, bloków i kamieni naturalnych oblicza się w m;
d) Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Przy cegle znormalizowanej grubość muru (segregator aktów prawnych);
e) Grubość murów licowanych cegłą o wymiarach znormalizowanych liczy się łącznie z warstwą licówki;
f) Słupy i kolumny obmierza się w m3. Słupy o przekroju kwadratowym lub prostokątnym oblicza się wg ich rzeczywistej kubatury słupy i kolumny o przekroju wielobocznym kołowym lub eliptycznym mierzy się wg najmniejszego kwadratu lub prostokąta opisanego na przekroju słupa lub kolumny (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !