Blog

Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 10
15.03.2024

Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

W artykule znajdziesz:

Proces ubiegania się o uprawnienia budowlane jest szczegółowy i wymaga dokładnego przygotowania dokumentacji. Okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) często zwracają uwagę na typowe błędy i braki w dokumentach, które kandydaci przesyłają w ramach swoich aplikacji.

Dyplom inżyniera (pierwszy stopień), jak i dyplom magistra (drugi stopień) są niezbędne w procesie aplikacyjnym (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Oto, dlaczego oba dyplomy są ważne:

 • Potwierdzenie pełnego zakresu wykształcenia: Dyplom inżyniera i dyplom magistra razem potwierdzają pełny zakres edukacji technicznej, którą kandydat przeszedł. Jest to szczególnie istotne, gdy kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia nie są tożsame, co może mieć wpływ na kwalifikacje kandydata do określonych uprawnień budowlanych.
 • Weryfikacja zakresu kształcenia: Komisje kwalifikacyjne muszą zweryfikować, czy edukacja kandydata pokrywa się z wymaganiami stawianymi dla danego rodzaju uprawnień budowlanych. Brak jednego z dyplomów może utrudnić ocenę, czy kandydat spełnia wszystkie wymagania edukacyjne (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Suplementy do dyplomów: Suplementy do dyplomów zawierają szczegółowe informacje o programie nauczania i osiągniętych wynikach. Dla komisji są one ważnym źródłem informacji o zakresie umiejętności i wiedzy nabytej przez kandydata.

Kluczowe są informacje dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, którzy muszą przedstawić dokładne zestawienie swojej praktyki zawodowej. Oto kilka wskazówek, jak unikać typowych błędów:

 • Charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe obiektu: Upewnij się, że dla każdego projektu lub obiektu, który wpisujesz do zestawienia, dokładnie opisujesz charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe. Powinny one odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych, o które się ubiegasz. Te dane pozwalają komisji ocenić, czy doświadczenie zdobyte podczas praktyki odpowiada wymaganemu poziomowi i specjalności.
 • Całkowita ilość odbytej praktyki zawodowej: Na końcu dokumentu musisz podsumować i wpisać całkowitą ilość godzin lub dni praktyki zawodowej. To pozwala komisji szybko ocenić, czy spełniasz wymagane minimalne doświadczenie zawodowe.
 • Czynności techniczne wykonywane przez praktykanta: Dokładnie opisz swoje zadania i czynności wykonywane na każdym etapie projektu lub budowy. Komisja potrzebuje tych informacji, by ocenić, czy praktyka była odpowiednia i czy zdobyłeś odpowiednie umiejętności (uprawnienia budowlane).
 • Podpisy: Pamiętaj, aby zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej zostało podpisane przez Ciebie oraz przez kierownika praktyki. Jeśli dokument składa się z kilku stron, każda strona powinna być podpisana przez kierownika praktyki, najlepiej w dolnej części strony.
 • Poprawki i uzupełnienia: Jeśli musisz dokonać poprawek lub uzupełnień, nie rób tego ręcznie na już wypełnionym komputerowo dokumencie. Zamiast tego, przygotuj nowy, poprawiony dokument i ponownie go podpisz.
 • Oświadczenie kierownika praktyki: Upewnij się, że patron praktyki zawodowej potwierdza Twoją praktykę tylko przy sporządzaniu projektów, jeśli to jest wymagane. Należy odpowiednio zaznaczyć lub skreślić nieodpowiednie pozycje w oświadczeniu kierownika praktyki (program egzamin ustny).

Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej

Proces kwalifikacyjny do uzyskania uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowany przez specjalne przepisy. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu zweryfikowanie, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, które są zgodne z wymaganiami dla danej specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Odpowiedzialność za prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego spoczywa na okręgowych komisjach kwalifikacyjnych działających przy okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Komisje te są właściwe według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień. Proces kwalifikacyjny obejmuje zwykle:

 • Weryfikację wykształcenia: Kandydat musi wykazać się odpowiednim wykształceniem wyższym technicznym, zazwyczaj związanym z budownictwem, które odpowiada wymaganiom dla specjalności, w której ubiega się o uprawnienia.
 • Weryfikację doświadczenia zawodowego: Kandydat musi również wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, które powinno być związane z zakresem specjalności, do której ubiega się o uprawnienia. Czas trwania i zakres wymaganego doświadczenia zależą od rodzaju uprawnień (segregator aktów prawnych).
 • Egzamin: Po pozytywnej weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej kandydat jest dopuszczany do egzaminu kwalifikacyjnego, który sprawdza jego wiedzę i umiejętności specjalistyczne.

Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne w kontekście nadawania uprawnień budowlanych, jak opisujesz, rzeczywiście jest uregulowane przez przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Proces odwoławczy od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej jest ważnym elementem procedury, dającym kandydatom na inżynierów budownictwa możliwość obrony swoich praw i interesów.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących procesu odwoławczego:

 • Termin i forma odwołania: Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała niekorzystną dla nas decyzję, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć pisemnie, nie jest wymagany specjalny wzór.
 • Zawartość odwołania: Choć szczegółowe uzasadnienie nie jest wymagane, zaleca się je dołączyć. W uzasadnieniu powinny znaleźć się argumenty i ewentualne dowody na poparcie stanowiska, jak również wyjaśnienie przyczyn niezadowolenia z decyzji. Ponadto, należy umieścić swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer sprawy (jeśli jest znany).
 • Postępowanie odwoławcze: Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jako organ drugiej instancji, rozpatruje odwołania. Ma ona za zadanie ponowne przeanalizowanie sprawy w świetle przedstawionych argumentów i dowodów.
 • Możliwość żądania wglądu w dokumenty: W odwołaniu możesz również zażądać dostępu do dokumentów zebranych w toku postępowania kwalifikacyjnego, co może pomóc w lepszym zrozumieniu przyczyn podjętych decyzji i przygotowaniu dalszych argumentów na etapie odwoławczym.

Odwołanie od decyzji krajowej komisji kwalifikacyjnej

Proces odwoławczy w kontekście decyzji dotyczących uprawnień budowlanych w Polsce jest wieloetapowy. Po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych dostępnych w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), następnym krokiem jest przeniesienie sprawy do sądu administracyjnego, jeśli strona nie zgadza się z ostateczną decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Oto kluczowe informacje dotyczące tego etapu:

 • Skarga do sądu administracyjnego: Zgodnie z KPA, jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną, masz prawo złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego. Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji. Ważne jest, aby skarga była dobrze uzasadniona i zawierała wszystkie niezbędne informacje oraz dowody, które mogą przyczynić się do zmiany decyzji.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny: Pierwszą instancją jest Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). To właśnie do tego sądu należy złożyć skargę. WSA dokona przeglądu sprawy pod kątem zgodności z prawem i może unieważnić decyzję, odesłać sprawę do ponownego rozpatrzenia lub oddalić skargę.
 • Naczelny Sąd Administracyjny: Jeśli strona jest niezadowolona z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ma możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Jest to ostateczna instancja w procesie odwoławczym w sprawach administracyjnych. Decyzje NSA są ostateczne i wiążące.

Dodatkowe informacje

W procesie kwalifikacyjnym do uzyskania uprawnień budowlanych, jak w każdej procedurze administracyjnej, zawsze lepiej jest najpierw próbować rozwiązać wszelkie problemy na drodze porozumienia. Polubowne wyjaśnianie wątpliwości i nieporozumień może znacznie przyspieszyć proces i oszczędzić zarówno czas, jak i zasoby finansowe.

W przypadkach mniejszej wagi, takich jak braki formalne w dokumentach (np. brakujący podpis czy tłumaczenie), najczęściej efektywniejsze jest bezpośrednie skontaktowanie się z komisją kwalifikacyjną w celu wyjaśnienia i szybkiego rozwiązania problemu. Wiele z tych kwestii można rozwiązać bez konieczności formalnego odwoływania się od decyzji lub wniesienia skargi do sądu (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Z drugiej strony, w sytuacjach, gdzie sprawa ma istotne znaczenie, na przykład dotyczące zasadności uznania wykształcenia czy doświadczenia zawodowego, i jesteś przekonany o słuszności swoich argumentów, warto rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych. W takich przypadkach, zwłaszcza gdy sprawa trafia do sądu, wsparcie doświadczonego prawnika może być nieocenione. Prawnik nie tylko pomoże w należytym przygotowaniu i przedstawieniu argumentów, ale również w zrozumieniu procedur i wymogów formalnych, co zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 15 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 16 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 17
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 18
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 19 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 20 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 21
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 31 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 32 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 33
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 34
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 35 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 36 Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 37
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tradycyjny sposób posadowienia zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami