Najniższy koszt

Najniższy koszt

Zazwyczaj konieczne jest w tej fazie projektowania opracowanie kilku wariantów rozwiązania, zatwierdzenie zaś projektu sprowadza się do dokonania wyboru wariantu najdogodniejszego w danych warunkach. Przy równych walorach różnych rozwiązań pod względem funkcjonalnym i technicznym kryterium wyboru stanowi najniższy koszt (program uprawnienia budowlane na komputer).
W odróżnieniu od wielu inwestycji lądowych fazę projektowania wstępnego rozszerza się w budownictwie morskim często o dodatkowe studia i badania o charakterze naukowym, najczęściej w postaci tzw. badań modelowych. Badaniom tym poświęcony jest rozdział 5, tu ograniczymy się do stwierdzenia, że polegają one na obserwacji zachowania się w danych warunkach modeli projektowanych budowli, wykonanych w odpowiedniej skali. Warunki odtwarza się, również w odpowiedniej skali, modelując zjawiska jakie panują w przewidywanym miejscu budowy.

Bada się zarówno zachowanie samej budowli, jak też i wpływ jej na istniejący splot warunków. Badania te pozwalają częstokroć jednoznacznie stwierdzić, który z projektowanych wariantów jest najdogodniejszy pod względem technicznym i w najmniejszym stopniu zaburza istniejące warunki. Gdy chodzi o uzyskanie określonych zmian tych warunków (np. akumulacja rumowiska zamiast erozji lub tp.), badania modelowe pozwalają określić w przybliżeniu skuteczność projektowanych inwestycji pod tym względem.
Obowiązująca od niedawna Uchwala Nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji obejmuje oczywiście również i budowę portów oraz budowle morskie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji do realizacji, Uchwala przewiduje jedynie dwie fazy projektowania, a mianowicie: założenia techniczno-ekonomiczne oraz projekt techniczny inwestycji. Uchwała ta nie zmienia treści uwag podanych wyżej, wprowadzając jedynie uproszczony podział formalny postępowania. Uchwała wprowadza m. in. również trzy rodzaje przedmiotów inwestycji według następujących definicji:
„Przedsięwzięcie inwestycyjne […] jest to inwestycja przewidziana do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie; przedsięwzięcie inwestycyjne, zależnie od charakteru i wielkości, obejmuje jedno lub kilka zadań inwestycyjnych: dla przedsięwzięcia sporządza się założenia;” (uprawnienia budowlane).

Zadanie inwestycyjne

„Zadanie inwestycyjne […] jest to taka część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, która w sposób organicznie prawidłowy może być zeń wyodrębniona, a po oddaniu do użytku, w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie, pozwala na podjęcie eksploatacji, uzyskanie określonego efektu produkcyjnego lub usługowego oraz dokonanie rozliczeń; podział na zadania ustalony w założeniach jest wiążący dla dalszego projektowania, jak również planowania, finansowania, a następnie rozliczania zakończonych i oddawanych do użytku inwestycji; dla zadania, określonego w założeniach przedsięwzięcia, sporządza się projekt;” (program egzamin ustny).

„Obiekt budowlany […] jest to budynek, budowla inżynierska, instalacja przemysłowa bądź urządzenie techniczne, stanowiące część zadania, a w niektórych wypadkach mogące .stanowić zadanie.” (opinie o programie).
W świetle tych definicji, w interesującym nas zakresie, przedsięwzięciem inwestycyjnym będzie nowy port lub jego nowy rejon, nowa stocznia lub nowy jej rejon, nowy większy odcinek umocnienia brzegu morskiego, kanał morski ze śluzami, przystań otwarta dla przeładunku ropy itp.
Zadaniem inwestycyjnym może być wyodrębniony z nowego portu rejon portowy z pełnym wyposażeniem (np. nabrzeże w szerszym pojęciu wraz z magazynami, dźwignicami, drogami itp., nowy suchy dok z pełnym zapleczem jako część nowo budowanej stoczni) (segregator aktów prawnych).

Obiektami będą poszczególne budowle hydrotechniczne: falochron, nabrzeże (jako konstrukcja), pomost, pochylnia itd.
Zgodnie z treścią Uchwały w sprawie projektowania inwestycji: „Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji […] są to podstawowe ustalenia określające cel i program przygotowywanej inwestycji oraz inne istotne dane i parametry charakteryzujące wymagania stawiane inwestycji; umożliwiają one określenie kosztu inwestycji, podjęcie decyzji inwestycyjnej i zamówienie w oparciu o nie projektu” (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !