Najważniejsze osoby na budowie

 
Najważniejsze osoby na budowie

Budowa domu oraz wszelkie inne roboty budowlane, których wykonanie wymaga pozwolenia na budowę, muszą odbywać się pod nadzorem tzw. uczestników procesu budowlanego. Według obowiązującego prawa budowlanego każda z tych osób ma na placu budowy swoje prawa oraz obowiązki (uprawnienia budowlane). Zatrudnienie uczestników procesu budowlanego oraz powierzenie im odpowiednich obowiązków jest zadaniem inwestora, będącego również uczestnikiem procesu budowlanego. Inwestor to osoba, która buduje swój dom oraz wybiera pozostałych uczestników, czyli projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Projektant, którego zatrudnia inwestor, jest odpowiedzialny za opracowania projekty budowlanego. Dodatkowo można powierzyć mu nadzór autorski, który polega na sprawdzaniu, czy budowa przebiega zgodnie z tym, co zostało zatwierdzone w projekcie. Kierownik budowy to funkcja, którą może pełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed rozpoczęciem budowy inwestor musi dostarczyć do urzędu oświadczenie kierownika budowy, zawierające informacje o uprawnieniach i potwierdzające znajomość obowiązków związanych z kierowaniem robotami budowlanymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W oświadczeniu musi znaleźć się również informacja o przyjęciu przez kierownika powierzonej mu funkcji.Kolejną osobą, która musi być zatrudniony na budowie, jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

Prawo budowlane zwalnia z tego obowiązku w przypadku:

• budowy standardowych projektów domów,

budowy domów jednorodzinnych o nieskomplikowanej konstrukcji,

• budowy domów jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej lub częściowo usługowej.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi być obecny na placu budowy w przypadku domów wielorodzinnych, dróg, mostów itp. Inspektor nadzoru inwestorskiego musu posiadać odpowiednie uprawnienia i wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uprawnienia muszą być potwierdzone w oświadczeniu o przyjęciu obowiązków, które składa się w zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami