Blog

14.12.2021

Nakłady pracy uprzedmiotowionej

W artykule znajdziesz:

Nakłady pracy uprzedmiotowionej

Nakłady pracy uprzedmiotowionej

Nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy wykonywanej przez pracowników umysłowych oraz nakłady pracy usługowej na zapleczu produkcyjnym nie są w budownictwie naszym dostatecznie określone. Brak jest również w tym zakresie źródłowych materiałów zagranicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Chociaż określanie wydajności w jednostkach naturalnych jest dla przedsiębiorstwa i budowy wygodniejsze, to jednak znaczna liczba różnorodnych robót budowlanych stanowi niemałą przeszkodę dla stosowania tej metody (wyjątkiem są roboty inżynierskie, w których z reguły występuje mało rodzajów robót).

Metody ekonomiczne, posiłkujące się rozważaniami porównawczymi dynamiki rozwojowej budownictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej w oparciu np. o ruchy cen, o rozwój ogólnego zatrudnienia w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej itp.
Metody techniczno-badawcze, posiłkujące się analizą stosowaną przy technicznym normowaniu pracy, np. chronometrażem, fotografią dnia roboczego itp.

Metody fizjologicznych badań pracy, posiłkujące się analizą pomiarów wysiłków fizjologicznych pracy żywej; metody te nie nadają się do stosowania w budownictwie, lecz raczej w stałych zakładach fabrycznych, na stałych stanowiskach roboczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Mierzenie wydajności pracy w budownictwie, jak w każdej innej produkcji, powinno być dokonywane w sposób systematyczny w oparciu o ustaloną metodykę i z określoną częstością.
Zagadnienie mierzenia wydajności pracy ma podstawowe znaczenie metodyczne dla określania osiągniętych w praktyce wyników, natomiast analiza czynników decydujących o wydajności pracy ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na wzmożenie wydajności pracy oraz warunków temu sprzyjających (uprawnienia budowlane).
Czynników wpływających na wydajność w budownictwie, jak zresztą i w innych dziedzinach gospodarki narodowej, jest tak wiele i są one tak różnorodne, że można e jedynie klasyfikować w pewnych grupach o różnym stopniu ważności zależnie od różnych rodzajów budownictwa.

Wpływ organizacji produkcji

Ogólnie biorąc czynnikami determinującymi wydajność są: inwestycje i człowiek. O ile pierwsze wymagają nakładów pracy uprzedmiotowionej, pochodzącej z akumulacji, o tyle drugie w doraźnym działaniu nakładów tych nie wymagają (program egzamin ustny).
Bardziej szczegółowo podzielić można czynniki, wpływające na wydajność w budownictwie, na następujące grupy.:
- organizacja produkcji i pracy,
- środki i metody produkcji, a więc czynniki techniczno-produkcyjne, wyrażające się głównie w rozwoju postępu technicznego w odniesieniu do środków produkcji, a w rozwoju mechanizacji w odniesieniu do metod produkcji,
- materialne zainteresowanie pracowników,
- kwalifikacje pracowników i polityka personalna,
- czynniki socjologiczne, psychiczne, fizjologiczne (opinie o programie).

Wpływ organizacji produkcji na wydajność pracy jest oczywisty. W wyniku dobrej organizacji, w szczególności opartej na zasadach pracy równomiernej (rytmicznej), powstają pełne możliwości rozwinięcia zdolności i chęci do pracy wykonawców. Dobra organizacja stwarza atmosferę ładu i porządku na budowie (w przedsiębiorstwie), zabezpiecza odpowiedni front robót, stawia do dyspozycji we właściwym czasie materiały, sprawne maszyny i urządzenia. Natomiast wadliwa organizacja pracy uniemożliwia wykazanie zdolności pracownika i osiągnięcie należytej wydajności pracy, a w związku z tym i spodziewanej zapłaty (co jest częstym powodem fluktuacji kadr w poszukiwaniu lepszych warunków pracy) (segregator aktów prawnych).

Specyficzne warunki, w jakich odbywa się produkcja budowlana, wpływają na to, że rezerw wydajności pracy należy w znacznej części poszukiwać w organizacji pracy i to rozumianej kompleksowo, a więc na budowach, W’ przedsiębiorstwach budowlanych i na zapleczu technicznym budownictwa.

Podstawową tezą w tej dziedzinie jest, iż dobra organizacja musi poprzedzić zwiększenie wydajności pracy, dlatego też bez podniesienia poziomu organizacji budowy, przedsiębiorstwa i zaplecza technicznego nie można oczekiwać większego wzrostu wydajności, gdyż braki organizacyjne będą automatycznie ten wzrost hamować (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami