Obciążenie od silnika napędowego

Obciążenie od silnika napędowego

Pracę potrzebną do plastycznego odkształcenia metalu za pomocą zgniatania w procesie walcowania, można przedstawić ogólnie jako moment niezbędny do obrócenia walców klatki roboczej walcarki. Moment ten pokonuje opór odkształcenia metalu oraz powstałe przy tym siły tarcia powierzchni walców o metal (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wyznaczenie wartości momentu walcowania i momentu silnika jest bardzo skomplikowane i uzależnione od wielu parametrów wynikających z technologii walcowania. Wartości te powinny być z reguły podawane przez technologa walcownika jako dane wyjściowe do ustalenia obciążeń dynamicznych fundamentu.

Do projektanta fundamentu należy przeprowadzenie analizy różnych kombinacji (układów) działania momentu walcowania na fundament, w zależności od typu walcarki.
Walcarka duo - walcarka o dwu napędzanych walcach. Obydwa walce obracają się w różnych kierunkach, a więc momenty powodujące obrót mają przeciwne znaki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jak już wiadomo z poprzednich rozważań, w chwili „wejścia” wlewka między walce, a więc w chwili chwytu, występuje w osi walców moment walcowania. Równy, lecz przeciwnie skierowany moment działa w stojaku walcarki oraz w jej fundamencie.

Wartość tego momentu nie jest jednak stała podczas całego procesu walcowania, tzn. przepustu wlewka przez walce, lecz zmienia się w czasie. Zmiana wielkości momentu walcowania zachodzi w chwili wejścia wlewka do walców, natomiast podczas walcowania osiąga wartość maksymalną i można ją traktować w tym czasie jako stałą.
Jeżeli czas trwania chwytu (wejścia) wlewka jest zgodny z drganiami własnymi fundamentu, to musimy liczyć na największą wartość współczynnika dynamicznego RP = 2. Natomiast jeżeli czas wejścia wlewka między walce wydłuża się, to współczynnik dynamiczny maleje (uprawnienia budowlane).

Ponieważ w praktyce obliczanie drgań własnych fundamentu walcarki jest skomplikowane i żmudne, a także czas chwytu (wejścia) wlewka nie jest ściśle określony, przeto przyjmuje się najniekorzystniejszy przypadek i wprowadza, do obliczeń wartość współczynnika dynamicznego RP - 2, a obliczenie przeprowadza się w zwykły sposób.

Obliczenie statyczne fundamentu

Obliczenie statyczne fundamentu walcarki sprowadza się wówczas do następujących czynności:
a) określenia wielkości naprężeń od momentu i sił pionowych w bloku, fundamentowym, a zwłaszcza naprężeń rozciągających w ścianach kotwiących stojaki klatki roboczej,
b) określenia wielkości naprężeń od momentów skręcających i sil poziomych szeregu walcarek zainstalowanych na wspólnym fundamencie (tzw. linia walcownicza),
c) określenia maksymalnych nacisków na grunt, przy czym fundament walcarki, a zwłaszcza linii walcowniczej, należy traktować jako belkę idealnie sztywną na sprężystym podłożu (program egzamin ustny).

Niezależnie od przeanalizowania fundamentu walcarki jako całości, należy sprawdzić wytrzymałość elementów fundamentu, które wynikają z ukształtowania bryły, a stanowią ustroje statyczne takie jak belki, wsporniki, płyty itp. Należy szczególnie wnikliwie sprawdzić wytrzymałość tych przekrojów w blokach głównych, które są osłabione otworami, tunelami czy przejściami rur, zwłaszcza w pobliżu śrub kotwicznych.
W fundamencie walcarki zgniatacza, z uwagi na walcowanie dużych bloków stalowych (5 T) o temperaturze ok. 1100°, wskazane jest sprawdzić górne elementy fundamentu (np. belki poprzeczne łączące ściany główne fundamentu) na nierównomierne nagrzanie od walcowanego wlewka (opinie o programie).

Wewnętrzne płaszczyzny fundamentu walcarki, a zwłaszcza ściany tunelu zendrowego pod walcarką, należy zabezpieczyć przed chemicznym działaniem wody i oleju. Stosowane w walcarkach oleje do chłodzenia lub smarowania w połączeniu z wodą używaną do usuwania zgorzeliny, która z kolei nagrzewa się od walcowanego elementu do temperatury ok. 80°C, działają wysoce destrukcyjnie na beton. Pod wpływem długotrwałego działania wysokiej temperatury z emulsji olejowo-wodnej wydzielają się m. in. wolne kwasy tłuszczowe, a w szczególności kwas palmitowy i stearynowy, które łączą się z wolnym wapnem oraz silikatami wapnia znajdującymi się w betonie. Ten proces chemiczny, poprzez całkowite zniszczenie spójności betonu, prowadzi nieuchronnie do zaniku wytrzymałości betonu (segregator aktów prawnych).

Najbardziej skutecznym sposobem stosowanym obecnie dla uodpornienia fundamentów walcarek przed wpływami chemicznymi emulsji olejowych jest wykonywanie gładzi wodoszczelnych z zastosowaniem fluatowania powierzchni gładzi aż do nasycenia lub pokrycie powierzchni samoutwardzalną warstwą sztucznych żywic (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !