Blog

18.03.2020

Obieg i ewidencja dokumentacji w przedsiębiorstwie

W artykule znajdziesz:

Obieg i ewidencja dokumentacji w przedsiębiorstwie

Obieg i ewidencja dokumentacji w przedsiębiorstwie

Przyjęta przez przedsiębiorstwo dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest ewidencjonowana w specjalnych rejestrach. Również każdorazowe przekazywanie jej jest ewidencjonowane w specjalnych książkach lub formularzach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasadniczo w przedsiębiorstwie dokumentacja znajduje się po jednym egzemplarzu u majstra, kierownika budowy i w dziale przygotowania produkcji.
Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dokumentację przesyła się z budowy do przedsiębiorstwa i przekazuje się do archiwum, gdzie powinna być przechowywana przez minimum 10 lat. Projekt organizacji i wykonania budowy. 

Wiadomości ogólne o projektowaniu organizacji procesu produkcyjnego.
Projektowanie organizacji procesu budowlanego, inaczej projekt organizacji i wykonania budowy, ma na celu jednolite ujęcie środków i sposobów, jakie trzeba zastosować podczas realizacji określonej budowy, aby została ona przeprowadzona sprawnie i ekonomicznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Projekt uwzględnia warunki, w jakich budowa będzie powstawała, określa jej przebieg oraz narzuca optymalne metody wykonania robót i dobór niezbędnych środków realizacji. Podstawowymi elementami projektowania organizacji budowy i robót są harmonogramy: postępu robót, zatrudnienia robotników i maszyn budowlanych, dostaw i zużycia materiałów, pracy wytwórni pomocniczych i transportu oraz ustalenia niezbędnych zapasów materiałowych.

Do najważniejszych zasad projektowania organizacji budowy zalicza się:
- odpowiednią kolejność wykonania robót, a mianowicie:
- roboty wstępne na placu budowy (plantowanie, osuszenie, ogrodzenie, doprowadzenie energii, wody itp.),
- zagospodarowanie placu budowy,
- właściwe roboty budowlano-montażowe,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
- zagospodarowanie terenu nie zabudowanego,
- dążenie do koncentracji środków na określonych w danych terminach obiektach,
- uprzemysłowienie budowy, które przez stosowanie postępowych technologii powinno być jak najszersze,
- stosowanie w racjonalnym stopniu metody pracy równomiernej (uprawnienia budowlane).

Dążenie do stosowania mechanizacji kompleksowej

Dążenie do stosowania mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w robotach masowych, jak: ziemne, betoniarskie, montażowe itp. Projektowanie organizacji budowy wykonuje się na podstawie danych zawartych w dokumentacji technicznej inwestycji. Wskazane jest, aby przebiegało ono równolegle z projektowaniem technicznym, gdyż wtedy można łatwiej wpływać na wybór rozwiązań technicznych, jakie są najracjonalniejsze z punktu widzenia wykonawstwa. Z tego względu projekt organizacji budowy opracowuje zazwyczaj to samo biuro projektów co i projekt techniczno-roboczy (program egzamin ustny).

Obecnie tworzy się pracownie projektowe przy przedsiębiorstwach wykonawczych, które przejmują od biur projektowych tę lazę opracowywania dokumentacji technicznej i organizacyjnej. Bliższe powiązanie projektowania z wykonawstwem pozwoli na uniknięcie wielu błędów i rozbieżności wynikających z niedostosowania projektu do możliwości wykonawcy.

Realizując budowę według właściwie opracowanego projektu organizacji osiąga się obniżenie kosztów własnych, przyspieszenie tempa robót oraz polepszenie ich jakości (opinie o programie).
Aktualnie sprawy projektowania organizacji robót i zagospodarowania placu budowy reguluje zarządzenie Nr 49 MB i PMB z dnia 9 listopada 1976 r.
Zakres projektowania organizacji procesu produkcyjnego.

Zakres projektowania organizacji procesu produkcyjnego wynika z zasady, iż tematyka organizacji i wykonania budowy stanowi niezależną część dokumentacji technicznej. Stąd reguła, że każdemu etapowi projektowania technicznego powinno odpowiadać właściwe stadium projektowania organizacji budowy (segregator aktów prawnych).

Dokumentację organizacyjną opracowuje się w trzech podstawowych stadiach:
- wytyczne realizacji inwestycji,
- projekt organizacji i technologii budowy,
- projekty robocze organizacji budowy i robót.

Liczba stadiów dokumentacji i stopień jej szczegółowości zależą od wielkości inwestycji i czasu trwania jej realizacji (promocja 3 w 1). Dla budów dużych niezbędne są trzy stadia, dla małych dwa, a niekiedy wystarcza tylko jedno.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami