Objawy osiadania płyt

Objawy osiadania płyt

Pierwsze objawy osiadania płyt można stwierdzić po trzech poprzecznych pęknięciach, z których środkowe leży nad wymytym wgłębieniem. Aby zapobiec dalszemu osiadaniu i niszczeniu płyt, należy je doprowadzić do pierwotnego stanu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najprostszy sposób podnoszenia zapadniętych płyt przy nieznacznie zniekształconej powierzchni jezdni polega na podnoszeniu ich dźwignią lub podnośnikiem na żądaną wysokość i wypełnieniu pustych miejsc w podłożu chudą gliną albo chudą masą betonową przy bardzo dokładnym zagęszczaniu wypełniającego materiału. Bardziej dokładny sposób podnoszenia zapadniętych płyt, lecz zarazem bardziej skomplikowany (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W zapadniętej płycie wywierca się otwory, w które wprowadza się sprężynowe zaczepy podwieszone na belce stalowej przechodzącej nad płytą, a podpartej na dźwigarach hydraulicznych lub podnośnikach poza płytą. Za pomocą tych dźwigarów lub podnośników płytę doprowadza się do właściwego położenia. Dalsze postępowanie jest takie samo, jak w poprzednio opisanym sposobie podnoszenia zapadniętych płyt.

Wspólne zalety wszystkich sposobów mechanicznego podnoszenia zapadniętych płyt polegają na tym, iż daną płytę podnosi się dokładnie do właściwego położenia, nie naruszając położenia płyt sąsiednich. W płycie wierci się odpowiednią ilość otworów o średnicy około 6 cm i wprowadza się w nie końcówki przewodów sprężonego powietrza, a następnie przedmuchuje się za ich pomocą podłoże w spodzie płyt betonowych, wskutek czego następuje rozluźnienie połączenia między płytą a podłożem (uprawnienia budowlane). Następnie wszystkie otwory z wyjątkiem jednego zasklepia się stożkowymi drewnianymi klockami. Przez ten otwór wprowadza się pod płyty materiał wypełniający, pod naciskiem którego zapadnięta płyta podnosi się do góry. Jako materiał wypełniający należy stosować zaprawę cementową w stanie płynnym o stosunku 1 : 4 bądź też zaprawę piaskową.

Wymiana pojedynczych płyt. W przypadkach gdy pojedyncze płyty wykazują znaczne zniszczenia, szczególnie spękania i wykruszenie górnej warstwy nawierzchni, należy je wymienić, gdyż naprawa częściowa będzie zbyt kosztowna, a efekt naprawy znikomy (program egzamin ustny). Wymiana pojedynczych płyt polega na usunięciu skruszonego betonu zniszczonej płyty, doprowadzeniu podłoża do należytego stanu oraz na wykonaniu nowej płyty.

Grubość wykonywanej płyty


Grubość wykonywanej płyty powinna być identyczna jak płyt sąsiednich. Jeśli istniejąca nawierzchnia jest wykonana jako dwuwarstwowa, nową płytę dla uproszczenia można wykonać jako jednowarstwową. Konstrukcję szczelin należy przyjąć jak w otaczającej nawierzchni.
Pielęgnację wykonanej płyty należy przeprowadzić jednym z poprzednio opisanych sposobów, najsłuszniejszym w danych warunkach lokalnych.

Naprawy kapitalne. Jeżeli nawierzchnia betonowa po pewnym okresie pracy nie jest już przydatna dla ruchu, powinna być poddana naprawie kapitalnej (segregator aktów prawnych).
Naprawę tę wykonuje się w ten sposób, że na zniszczonej płycie betonowej układa się warstwę nawierzchni bitumicznej lub kostkowej jako nakładkę. W takim przypadku istniejąca nawierzchnia betonowa przejmie rolę podbudowy betonowej pod nawierzchnię innego typu. Roboty związane z budową nawierzchni betonowych mają charakter robót liniowych jednokierunkowych. Liniowy charakter tych robót ułatwia skoordynowanie ich w ten sposób, aby postęp poszczególnych grup robót był jednakowy, równy postępowi robót grupy prowadzącej.

Na całość budowy nawierzchni betonowej składają się następujące grupy robót:
- roboty przygotowawcze,
- produkcja masy betonowej,
- wbudowywanie masy betonowej,
- roboty wykończeniowe i pielęgnacja betonu (promocja 3 w 1).

Roboty przygotowawcze. Do robót przygotowawczych zalicza się przygotowanie podłoża naturalnego lub sztucznego, wykonanie ewentualnej podbudowy lub przystosowanie do tego celu zużytej nawierzchni, wykonanie ław betonowych pod prowadnice i ułożenie prowadnic. Przy organizacji tych robót należy pamiętać, iż roboty przygotowawcze powinny wyprzedzać w czasie roboty podstawowe.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !