Obliczanie wydajności maszyn budowlanych

Obliczanie wydajności maszyn budowlanych
Obliczanie wydajności maszyn budowlanych

Natomiast wydajnością maszyny budowlanej (IV) nazywać będziemy liczbę jednostek dobrej jakościowo produkcji, jaką maszyną tą wykonać można w jednostce czasu, stosując racjonalne wykorzystanie pracy maszyny i prawidłową organizację. Wydajność maszyn budowlanych określa się najczęściej dla 1 godziny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczanie wydajności maszyn budowlanych odbywa się za pomocą wzorów analitycznych, których postać uzależniona jest od sposobu pracy maszyn (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zasadzie maszyny budowlane z punktu widzenia ich sposobu pracy można podzielić na:

  • maszyny o pracy cyklicznej (np. koparki jednonaczyniowe, spycharki, zgarniarki, betoniarki o pracy okresowej itp.),
  • maszyny o pracy ciągłej nieprzerwanego działania dla materiałów sypkich i mas plastycznych (np. przenośniki taśmowe itp.),
  • maszyny o pracy ciągłej nieprzerwanego działania dla materiałów sztukowych i sypkich przemieszczanych porcjami (np. przenośniki wielonaczyniowe, koparki wielonaczyniowe itd.) (uprawnienia budowlane).

ma niejako szereg wydajności technicznych zależnych od konkretnych warunków jej pracy.

Wydajność techniczna różni się, jak widać z powyższego, od wydajności teoretycznej, gdyż przy ustanawianiu wydajności technicznej brane są pod uwagę konkretne warunki pracy, które z reguły powodują zmniejszenie wydajności w stosunku do idealnych warunków przyjętych przy określeniu wydajności teoretycznej (program egzamin ustny).

W warunkach wydajności technicznej w stosunku do teoretycznej ulegają zmianie:

  • stopień napełnienia organu roboczego wszelkiego rodzaju maszyn (np. czerpaka przy maszynach do robót ziemnych),
  • stopień wykorzystania nośności przy środkach transportowych, żurawiach, wyciągach itp.,
  • ciągłość strumienia materiału przemieszczanego środkami transportu ciągłego.

Eksploatacyjne normy wydajności

Inne znowu zmiany powstać mogą wskutek np. gorszych warunków, w jakich odbywa się praca w warunkach konkretnych (np. kamienie w odspajanym gruncie),w w porównaniu do idealnych założonych przy wydajności teoretycznej. Warunki te, utrudniające pracę i zmniejszające tym samym wydajność, określone zostaną współczynnikiem zmniejszającym wydajność (SZTO) (opinie o programie).

Wreszcie należy uwzględnić wpływ zmiany stanu (struktury, spoistości) materiału w wyniku pracy maszyny, nie uwzględniony przy wydajności teoretycznej. Przykładem takiego wpływu zmiany stanu materiału może być spulchnienie gruntu przy użyciu maszyn do odspajania. W tym przypadku ilość gruntu spulchnionego otrzymanego w wyniku pracy maszyny w obliczeniu analitycznym musi być przeliczona na grunt rodzimy. Dokonuje się tego przez wprowadzanie współczynnika spoistości (Ss) będącego odwrotnością współczynnika spulchniania (segregator aktów prawnych).

Wydajność eksploatacyjna We jest średnią wydajnością osiąganą w konkretnych warunkach budowy przy dobrej organizacji robót. O ile w warunkach wydajności technicznej przyjmuje się. iż maszyny sterowane są przez najlepszych operatorów i pomocników, to w warunkach budowy takie założenie nie zawsze byłoby osiągalne. W warunkach budowy praca maszyn odbywa się przy jednocześnie odbywających się różnorodnych skomplikowanych procesach roboczych, realizowanych za pomocą różnych maszyn. W tych warunkach nie zawsze możliwa jest nieprzerwana praca maszyny.

Różnica między wydajnością eksploatacyjną a techniczną polega na tym, że norma techniczna daje najwyższą wydajność maszyny osiąganą przez najlepszą obsługę tych maszyn w konkretnych warunkach budowy przy minimalnie niezbędnych przerwach technologicznych, podczas gdy wydajność eksploatacyjna (produkcyjna), będąca wydajnością średnio progresywną, przedstawia wydajność znajdującą się pośrodku między wydajnością osiąganą przez przodujących operatorów a średnią rzeczywiście osiąganą (promocja 3 w 1). W związku z tym przy wydajności eksploatacyjnej musi się uwzględniać nie tylko przerwy konstrukcyjno-techniczne i technologiczne maszyn, lecz także niektóre obiektywne przerwy typu organizacyjnego. Eksploatacyjne normy wydajności mogą być odniesione do wydajności godzinowej, zmianowej i rocznej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami