Obliczenia statyczne fundamentów skrzyniowych

Obliczenia statyczne fundamentów skrzyniowych

W pewnych warunkach gruntowych proces osiadania przedłuża się na wiele lat. Osiadania te powinny być równomierne, gdyż w przeciwnym przypadku może nastąpić wychylenie budowli z pionu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W wypadku gdy istnieje obawa, że posadowienie obiektów wysokościowych mogłoby spowodować naruszenie równowagi w podłożu budowlanym, dobiera się tak głębokość posadowienia, aby w przybliżeniu ciężar stały obiektu równoważył się z ciężarem wybranego gruntu z wykopu. Z tego względu poziom powierzchni posadowienia budynków wysokościowych znajduje się kilka, a nawet kilkanaście metrów poniżej poziomu terenu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W celu ustalenia rozkładu reakcji podłoża fundament skrzyniowy może być przeliczony jako całkowicie sztywny układ płytowy, na który działa od góry powierzchniowo rozłożone obciążenie. Jako model podłoża przyjmuje się pół- przestrzeń sprężystą.

Obliczone reakcje podłoża mogą być podstawą do wymiarowania płyty dennej, podpartej na przeponach pionowych. Należy przy tym traktować podparcie płyt na krawędziach jako utwierdzenie dla wyznaczenia zbrojenia płyty pod przeponami, zaś jako częściowe utwierdzenie dla ustalenia ilości zbrojenia w przęsłach płyt. Płyty stropowe wymiaruje się na przypadające obciążenia powierzchniowe. Ścianki pionowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wymiarować jako tarcze obciążone od dołu reakcją podłoża, przypadającą na powierzchnię odpowiadającą danej tarczy, przy równoczesnym uwzględnieniu obciążeń przypadających na tarczę od góry (uprawnienia budowlane). Przy wymiarowaniu tarcz zewnętrznych nie można, oczywiście, pominąć ich pracy wskutek ewentualnego parcia gruntu i wody.

Możliwe jest również ustalenie wymiarów płyt dennej i stropowej oraz ścianek pionowych inną metodą. Tok postępowania może być oparty na teorii W punkcie tym podane będą jedynie wskazówki dla projektantów i wykonawców, na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę przy robotach fundamentowych. Opis technologii wykonawstwa znajdzie Czytelnik w literaturze technicznej poświęconej temu zagadnieniu (program egzamin ustny).

Wykopy fundamentowe

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na właściwy wybór kąta nachylenia zboczy wykopu oraz na prawidłowe wykonanie dna wykopu.
W wykopach mogą być stosowane zbocza pochyłe i pionowe. W pierwszym przypadku należy ustalić kąt nachylenia zboczy i sposób ich zabezpieczenia na okres prowadzenia robót fundamentowych. Obydwie te okoliczności zależą od rodzaju gruntów, w których wykonuje się wykop.

W przypadku zboczy pionowych należy wybrać najbardziej ekonomiczny sposób utrzymania ich w tym położeniu (opinie o programie). Wchodzą tu w grę różnego rodzaju deskowania, których rodzaj i sposób wykonania zależą od wymiarów i kształtów wykopu oraz od rodzaju gruntów, tj. od ich przepuszczalności i wielkości parcia poziomego na deskowanie.
W zależności od przyjętego pochylenia zboczy będą się kształtowały koszty ogólne robót ziemnych, zwłaszcza że przy zboczach pochyłych zawsze dojdzie koszt zasypania „pachwin” po wykonaniu fundamentu i ścian piwnic.
Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić uwagę na ochronę dna wykopu w czasie prowadzenia robót ziemnych (segregator aktów prawnych).

Odciążenie podłoża powoduje pęcznienie gruntów w nim zalegających, a tym samym ich rozluźnienie. Jeżeli do tego dojdą jeszcze skutki ciśnienia hydrodynamicznego, działającego na szkielet gruntowy przy pompowaniu wody z wnętrza wykopu, oraz naruszenie struktury gruntów w dnie wykopu przy kopaniu, to wszystkie te zjawiska mogą tak dalece zmienić strukturę gruntu w podłożu budowlanym, że wszelkie założenia dotyczące dopuszczalnych nacisków i przyszłego osiadania budowli staną się zupełnie nieaktualne. Należy pamiętać, że wpływ ciśnienia hydrodynamicznego jest wyjątkowo szkodliwy dla piasków drobnoziarnistych i pylastych.

Dlatego jeżeli tylko w dnie wykopu występują tego rodzaju grunty, nie wolno pompować wody z wnętrza dołu fundamentowego. Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych, szczególnie jeśli używa się koparek poruszających się po dnie wykopu (promocja 3 w 1). Poza tym dno wykopu należy chronić przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !