Czym zajmuje się kierownik budowy?

Funkcję kierownika budowy może pełnić osoba, która ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jednej ze specjalności zdefiniowanej w obowiązujących przepisach (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pełnienie funkcji nie może wykraczać poza zakres posiadanych uprawnień budowlanych.

Obowiązki kierownika budowy na placu budowy

W przypadku, gdy w czasie wykonywania prac budowlanych, pojawi się inny zakres robót, kierownik budowy jest zobowiązany do ustanowienia kierowników robót, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (program na komputer). Jako jeden z uczestników procesu budowlanego ma szereg praw i obowiązków z tym związanych. Pierwszym obowiązkiem jest z przejęcie od inwestora terenu inwestycji oraz jego zabezpieczenie. Ponadto kierownik odpowiada za umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu (program na telefon).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki. Bardzo ważnym obowiązkiem kierownika jest prowadzenie dokumentacji budowy, a zwłaszcza dziennika budowy (opinie o programie). Odpowiada on za odpowiednią organizację budowy oraz kierowanie nią w taki sposób, aby przebiegała zgodnie z projektem, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Jego obowiązkiem jest także wprowadzanie koniecznych zmian w planie bioz – zmiany te muszą być związane z postępem prac budowlanych (program egzamin ustny).

Podczas prac budowlanych kierownik budowy

Podczas prac budowlanych kierownik budowy na bieżąco kontroluje jakość wykonywanych robót budowlany, a jeśli zajdzie taka konieczność, może wstrzymać roboty budowlane. Dotyczy to sytuacji, gdy stwierdzona zostanie możliwość powstania zagrożenia lub, gdy prace prowadzone są niezgodne z projektem bądź przepisami (promocja 3 w 1).

Kierownik realizuje zalecenia, które wpisane są w dzienniku budowy oraz podejmuje działania, które są niezbędne, aby zapobiec wstępowi na budowę osobom nieupoważnionym. Do jego obowiązków zalicza się także informowanie inwestora o konieczności sprawdzenia lub odbioru prac, które ulegają zaniknięciu lub zakryciu. Kierownik przygotowuje też obiekt do odbioru i bierze udział we wszystkich czynnościach związanych z odbiorem (segregator aktów prawnych).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !