Obudowa budynku

Obudowa budynku

Obudowa budynku przewidziana jest w wariancie ciężkim i lekkim. Obudowę ciężką stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe, ocieplone podczas montażu wełną mineralną, mocowane blachą fałdową oraz płyty z betonu komórkowego, a obudowę lekką — elementy r.pu Bistyp. Ścianki działowe zaprojektowano z płyt gipsowych lub warstwowych, z wyeliminowaniem technologii tradycyjnych (cegły)(program uprawnienia budowlane na komputer).
Beton jest to materiał budowlany utworzony z mieszaniny wodnego zaczynu cementowego i kruszywa w wyniku związania i stwardnienia spoiwa. Wiązanie spoiwa jest proce-
*m chemicznym zachodzącym między spoiwem a wodą, powodującym utratę plastyczności zaczynu i nadanie mu cech ciała stałego. Po zakończeniu wiązania odbywa się proces twardnienia spoiwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Beton zbrojony wiotkimi prętami stalowymi tak, że nośność wykonanej z niego konstrukcji w poszczególnych przekrojach jest uwarunkowana współpracą betonu i stali, nazwę żelbetu. Współpracę tych materiałów umożliwia przyczepność betonu do trojenia. Za konstrukcje żelbetowe uważa się konstrukcje z betonu ze zbrojeniem większym od minimalnego.
Jakość betonu jest określona klasą betonu odpowiadającą co do wartości jego wytrzymałości gwarantowanej. Przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji przyjmowana jest wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie Rb i na rozciąganie Rbz (uprawnienia budowlane).

Beton i żelbet są podstawowymi materiałami służącymi do wznoszenia budowli, zbiorników, komór itp. Ich zaletami są: duża wytrzymałość formowania, stosunkowo niski koszt i brak potrzeby konserwacji.
Zależnie od ilości i jakości składników, tj. cementu, wody, kruszywa oraz ew. specjalnych domieszek, można uzyskać beton różnych właściwościach.

Mrozoodporność

Beton do wykonywania budowli sanitarnych powinien mieć:
- dostateczną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie; betony narażone w warunkach eksploatacji na wilgoć i mróz powinny wykazywać wytrzymałość średnią co najmniej 15 MPa (program egzamin ustny),
- mrozoodporność, w warunkach eksploatacji wyrażającą się ubytkiem masy do 5% i zmniejszeniem wytrzymałości do 20% w stosunku do próbek nie poddanych zamrożeniu,
- szczelność określoną stosunkiem gęstości objętościowej betonu w stanie suchym do gęstości właściwej; jest to najważniejszy czynnik mający wpływ na odporność betonu na agresywne działanie wody, gruntu itd.,
- dużą odporność na ścieranie, zależną głównie od rodzaju kruszywa (szczegółu ważne w kanałach),
- dużą odporność na agresywne czynniki chemiczne, zwłaszcza w razie narażeń betonu na działanie niektórych ścieków przemysłowych,
- małą odkształcalność termiczną (opinie o programie),
- dobrą urabialność przy wykonywaniu elementów cienkościennych lub gęsto zbrojonych,
- niewielkie odkształcenia skurczowe podczas twardnienia.

Wymagania dla betonu stosowanego w określonych warunkach zawierają odpowiednie normy i przepisy.
Konieczna dla niektórych obiektów budownictwa sanitarnego i wodnego szczelność betonu spowodowana jest potrzebą:
- zabezpieczenia zbrojenia przed korozją,
- ograniczenia ubytku cieczy ze zbiorników (segregator aktów prawnych),
- uniemożliwienia dopływu wody gruntowej do wnętrza zbiorników itp.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być chronione przed korozją spowodowaną wpływami bezpośredniego otoczenia. Warunki atmosferyczne oraz zapylenie i zanieczyszczenie chemiczne działają niszcząco na cement; koncentracja agresywnych zanieczyszczeń wzrasta nie tylko w dzielnicach przemysłowych, lecz także wyłącznie mieszkaniowych. Zmiany w betonie wywołane korozją wpływają na osłabienie konstrukcji i stanowią zagrożenie dla zbrojenia. Czynnikiem sprzyjającym niszczeniu w środowisk agresywnym jest zawilgocenie konstrukcji wskutek warunków atmosferycznych (promocja 3 w 1).

Skutecznym sposobem zabezpieczania betonu może być malowanie lub natryskiwanie substancja mi ochronnymi. Stosowane są różne powłoki bezbarwne lub zabarwione, chroniące ni tylko przed wilgocią i agresywnością atmosfery, lecz i przed bezpośrednim niszczącym działaniem kwasów, ługów lub olejów. Do środków tych należą ochronne powłoki bitumiczne, żywice silikonowe, akrylowe itp.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !