Ocena budynku

Ocena budynku
Ocena budynku

Ocenę przeprowadza się co najmniej raz w miesiącu. Ogólna ocena budynku jest średnią następujących elementów:

 1. elementy ścian zewnętrznych,
 2. elementy ścian wewnętrznych,
 3. elementy stropów,
 4. elementy uzupełniające i inne: schody, podesty, ścianki kolankowe,
 5. roboty wykończeniowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

W zakres systemu zabezpieczania jakości wchodzą:

 • system kontroli jakości na placach budów,
 • wytyczne kontroli jakości produkcji budowlanej, które podzielono wg asortymentów robót budowlanych, np. roboty ciesielskie, betoniarskie, montażowe, wykończeniowe itd.,
 • szkolnie w zakresie jakości,
 • wytyczne jednolitej oceny jakości produktów finalnych,
 • system odbioru gotowych elementów,
 • uzgodnienie w sprawie dalszej poprawy moralnego i materialnego stymulowania jakością (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zużycie budynku jest funkcją zużycia wszystkich jego elementów. Trwałość tych elementów i przebieg ich zużycia są dla każdego elementu bardzo różne. W opracowaniach Komitetu Mieszkaniowego EKG w Genewie oraz w opracowaniach CSRS przyjmuje się z tego względu podział elementów na poszczególne grupy (uprawnienia budowlane).

Klasyfikacja opracowana w CSRS przewiduje 3 grupy elementów:

 • grupa A - należą tu elementy, których trwałość techniczna przewyższa założoną trwałość budynku. Są to głównie elementy konstrukcyjne, a więc fundamenty, ściany nośne, stropy;
 • grupa B - należą tu elementy, których trwałość techniczna jest mniejsza od przyjętej trwałości budynku i które w czasie eksploatacji wymagają przeprowadzenia napraw, wymian częściowych, a czasem nawet wymian całkowitych. Do elementów tych należą drewniane konstrukcje stropów i dachów w budynkach murowanych, różnego rodzaju podłogi, tynki zewnętrzne, wewnętrzne, stolarka, instalacje (program egzamin ustny);
 • grupa C - należą tu elementy o trwałości znacznie mniejszej niż elementy grupy A i B. Wymienia się je całkowicie w momencie utraty swych funkcji. Do grupy tej należą powłoki malarskie, tapety i osprzęt instalacyjny.

Procent zużycia badanego elementu

Metoda określania zużycia budynku na podstawie zużycia poszczególnych jego elementów polega na obliczaniu średniej ważonej, wyprowadzonej z procentowego zużycia elementów składowych (opinie o programie). Stopień zużycia elementu Za można określić w sposób teoretyczny na podstawie przyjętego kresu trwałości lub w wyniku przeglądu budynku, oceniając rzeczywisty stan techniczny tego elementu. Rzeczywiste zużycie elementu określa się metodą wizualną na podstawie charakterystycznych uszkodzeń widocznych na jego powierzchni. Procent zużycia badanego elementu określa się za pomocą tablic, w których podane są klasyfikacje stanu technicznego elementu i odpowiadający mu procent zużycia, a także tablic przedstawiających zależność między różnego rodzaju uszkodzeniami elementów i stopniem ich zużycia.

W opracowaniach Rosji przedstawiono klasyfikacje stanu technicznego (7 stanów technicznych) i odpowiadającego im zużycia procentowego różnych elementów budynku, np. dla elementów konstrukcyjnych i wyposażenia. Oprócz tej klasyfikacji stosuje się tablice pt. „Cechy do określania procentowego zużycia części budynków i elementów wyposażenia” (segregator aktów prawnych).

Podaje ona kryteria określania rozmiarów zniszczeń poszczególnych elementów budynków mieszkalnych dotkniętych szkodami górniczymi, a także spowodowanych normalnym zużyciem. Kryteria te ujęte są w 4 fazy zniszczenia stanu technicznego, a nie jak w poprzedniej metodzie, gdzie przyjęto ich 7. Oprócz stanu faz zużycia elementów podano jeszcze 20 tablic pomocniczych dla wszystkich elementów budynku, w których zamieszczono opis rodzaju i zakresu zniszczeń widocznych na ich powierzchni oraz odpowiadające im parametry zużycia (promocja 3 w 1).

Określenie stopnia zużycia budynku wynikające z działania czynników awaryjnych, jak szkody górnicze, powódź i pożar jest również możliwe przy zastosowaniu tej metody. Główną jej zaletą jest prostota i szybkość oceny stopnia zużycia w oparciu o wizualny przegląd stanu technicznego budynku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami