Jak potwierdza się odbycie praktyki zawodowej?

Informacje o sposobach potwierdzenia praktyki zawodowej znajdują się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Pierwszym sposobem potwierdzenia praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto praktykę można potwierdzić zaświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych. Takie zaświadczenie wydawane jest przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (program na telefon). W dokumencie należy wyszczególnić zarówno okres praktyki zawodowej, jak i ogólną ocenę praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranej specjalności uprawnień budowlanych.

Czas trwania praktyki

Jak potwierdza się odbycie praktyki zawodowej?

W przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą należy dostarczyć zaświadczenie, w którym wyszczególnione są roboty budowlane i obiekty budowlane, w którym projektowaniu lub budowie brał udział przyszły inżynier odbywający praktykę budowlaną (program na egzamin ustny). Oświadczenie powinno również określać przeznaczenie, rodzaj, konstrukcję i inne ważne parametry użytkowe lub techniczne, łącznie z lokalizacją oraz nazwą inwestora. Musi ono potwierdzać czas trwania praktyki, czyli zawierać daty jej rozpoczęcia i ukończenia wraz z opisem charakteru pracy, które wykonywane były podczas praktyk. Dokument musi być poświadczony przez osobą nadzorującą praktykę, która posiada uprawnienia budowlane wymagane w danym kraju (promocja 3 w 1).
Kwalifikacji praktyki zawodowej dokonuje się na podstawie oświadczenia lub zaświadczenie dołączonego łącznie z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych (segregator). W przypadku, gdy przedłożone dokumenty są niekompletne lub wzbudzają wątpliwości, okręgowa izba inżynierów ma prawo zażądać przestawienia prac projektowych lub potwierdzenia zakresu prac budowlanych wykonywanych podczas praktyki zawodowej od autora projektu, inwestora, organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !