Odległość opadania pyłów

Odległość opadania pyłów

Na podstawie tych danych można wyznaczyć granice strugi dymów i strefy opadania, przy czym ustalenie to jest bardzo ważne przy lokalizacji i doborze wysokości komina (program uprawnienia budowlane na komputer). Pewną rolę odgrywa tu również charakterystyka fizjograficzna terenu okolicy komina. W obliczeniach określa się dla danej prędkości wiatru średni promień strefy opadania rfl oraz średnią długość i szerokość strefy.

Odległość opadania pyłów wyznaczyć można z dużym przybliżeniem w zależności od średnic pyłów. Wyznaczenie odległości opadania pyłu w zależności od prędkości opadania w powietrzu spokojnym w0 oraz prędkości wiatru V i wysokości komina h (lub h’ przy terenie pochyłym) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wykresy te można stosować, gdy dane są ciężar właściwy i średnice pyłu w gazach wylotowych, zwykle po dokonaniu pomiarów istniejących kominów. Przy projektowaniu można stosować wzory przybliżone, w których nie występuje koncentracja pyłów ani ich średnice, natomiast zasadniczą rolę odgrywają dane meteorologiczne.

Urządzenia do oczyszczania spalin. Do zmniejszenia zadymienia, oprócz należytej obsługi palenisk i zwiększania wysokości kominów, służą urządzenia odpylające działające na zasadzie mechanicznej, elektrycznej lub dźwiękowej. Rodzaj zastosowanego urządzenia zależy od zakresu wielkości usuwanych pyłów i od możliwości finansowych zakładu (urządzenia elektryczne i dźwiękowe są kosztowne) (uprawnienia budowlane).

Wg danych [19] stosuje się następujące typy odpylaczy mechanicznych:
1 Komory odpylające, działające grawitacyjnie (osadzenie się pyłów wskutek nagłego zmniejszenia prędkości przepływu spalin), stosowane przy pyłach o średnicy do 200 p. Sprawność ich jest mała.
2 Cyklony, działające na zasadzie siły odśrodkowej (przez nadanie spalinom ruchu wirowego części stale odpadają ku ścianom zewnętrznym skąd odprowadza się je w dół, a gazy uchodzą w górę), stosowane przy pyłach do 1000 p.
3 Multicyklony - baterie małych cyklonów, stosowane przy pyłach do 40 p.
4 Odpylacze workowe (filtry z tkanin), w których gazy przechodzą przez worek ze specjalnej tkaniny wyłapującej pyły; stosowane przy pyłach od 0,2 p do 40 u.
5 Skrubery - odpylacze mechaniczne działające na mokro (oddzielony pył wpada do cieczy i z nią jest odprowadzony), stosowane od 1000 p do 10 p (program egzamin ustny).
6 Elektrofiltry, działające na zasadzie elektrostatycznej, stosowane dla pyłów od 0,01 u do 40 p. Przepuszczenie prądu elektrycznego przez gazy powoduje ich jonizację, a następnie zjonizowane cząstki stałe wyłapywane są przez elektrody.
7 Odpylacze dźwiękowe i ultradźwiękowe, działające na zasadzie aglomeracji drobnych pyłów w większe cząstki (łączenie się ziarn pyłów), które następnie zatrzymuje się w odpylaczu wtórnym (np. cyklonie) (opinie o programie).

Przepisy dotyczące lokalizacji kominów

Stosowana częstotliwość fal dźwiękowych wynosi od 1000 do 4000 herców, a ultradźwiękowych - od 4000 do 22 000 herców. Odpylacze dźwiękowe jako najnowsze są jeszcze w trakcie ulepszenia i prób. Istnieje ponadto szereg różnych patentowanych typów urządzeń odpylających.

Sprawność urządzeń odpylających zależy od różnych czynników i waha się w bardzo dużych granicach. Pogląd, na którym sprawność odpylania przedstawiono tylko jako funkcję średnicy pyłów (segregator aktów prawnych).

W wielu krajach, a nawet miastach i osiedlach, wydano przepisy ustalające sposób ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza z kominów. Zazwyczaj przepisy te idą w kierunku określenia trzech parametrów:
- największej dopuszczalnej nieszkodliwej koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu; z tym wiążą się również przepisy określające maksymalne ilości pyłów wyprowadzanych z kominów,
- minimalnej wysokości komina,
- ustalenia szerokości tzw. pasów ochronnych, tj. stref oddzielających dzielnice mieszkaniowe od zakładów przemysłowych.

W niektórych przypadkach w ogóle wyklucza się budowę zakładów zanieczyszczających atmosferę (strefy bezdymne) (promocja 3 w 1). Należy zaznaczyć, że zagadnienie to nabiera znaczenia również w Polsce i należy spodziewać się rychłego uregulowania tych spraw. 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami