Odległość opadania pyłów

Odległość opadania pyłów

Na podstawie tych danych można wyznaczyć granice strugi dymów i strefy opadania, przy czym ustalenie to jest bardzo ważne przy lokalizacji i doborze wysokości komina (program uprawnienia budowlane na komputer). Pewną rolę odgrywa tu również charakterystyka fizjograficzna terenu okolicy komina. W obliczeniach określa się dla danej prędkości wiatru średni promień strefy opadania rfl oraz średnią długość i szerokość strefy.

Odległość opadania pyłów wyznaczyć można z dużym przybliżeniem w zależności od średnic pyłów. Wyznaczenie odległości opadania pyłu w zależności od prędkości opadania w powietrzu spokojnym w0 oraz prędkości wiatru V i wysokości komina h (lub h’ przy terenie pochyłym) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wykresy te można stosować, gdy dane są ciężar właściwy i średnice pyłu w gazach wylotowych, zwykle po dokonaniu pomiarów istniejących kominów. Przy projektowaniu można stosować wzory przybliżone, w których nie występuje koncentracja pyłów ani ich średnice, natomiast zasadniczą rolę odgrywają dane meteorologiczne.

Urządzenia do oczyszczania spalin. Do zmniejszenia zadymienia, oprócz należytej obsługi palenisk i zwiększania wysokości kominów, służą urządzenia odpylające działające na zasadzie mechanicznej, elektrycznej lub dźwiękowej. Rodzaj zastosowanego urządzenia zależy od zakresu wielkości usuwanych pyłów i od możliwości finansowych zakładu (urządzenia elektryczne i dźwiękowe są kosztowne) (uprawnienia budowlane).

Wg danych [19] stosuje się następujące typy odpylaczy mechanicznych:
1 Komory odpylające, działające grawitacyjnie (osadzenie się pyłów wskutek nagłego zmniejszenia prędkości przepływu spalin), stosowane przy pyłach o średnicy do 200 p. Sprawność ich jest mała.
2 Cyklony, działające na zasadzie siły odśrodkowej (przez nadanie spalinom ruchu wirowego części stale odpadają ku ścianom zewnętrznym skąd odprowadza się je w dół, a gazy uchodzą w górę), stosowane przy pyłach do 1000 p.
3 Multicyklony - baterie małych cyklonów, stosowane przy pyłach do 40 p.
4 Odpylacze workowe (filtry z tkanin), w których gazy przechodzą przez worek ze specjalnej tkaniny wyłapującej pyły; stosowane przy pyłach od 0,2 p do 40 u.
5 Skrubery - odpylacze mechaniczne działające na mokro (oddzielony pył wpada do cieczy i z nią jest odprowadzony), stosowane od 1000 p do 10 p (program egzamin ustny).
6 Elektrofiltry, działające na zasadzie elektrostatycznej, stosowane dla pyłów od 0,01 u do 40 p. Przepuszczenie prądu elektrycznego przez gazy powoduje ich jonizację, a następnie zjonizowane cząstki stałe wyłapywane są przez elektrody.
7 Odpylacze dźwiękowe i ultradźwiękowe, działające na zasadzie aglomeracji drobnych pyłów w większe cząstki (łączenie się ziarn pyłów), które następnie zatrzymuje się w odpylaczu wtórnym (np. cyklonie) (opinie o programie).

Przepisy dotyczące lokalizacji kominów

Stosowana częstotliwość fal dźwiękowych wynosi od 1000 do 4000 herców, a ultradźwiękowych - od 4000 do 22 000 herców. Odpylacze dźwiękowe jako najnowsze są jeszcze w trakcie ulepszenia i prób. Istnieje ponadto szereg różnych patentowanych typów urządzeń odpylających.

Sprawność urządzeń odpylających zależy od różnych czynników i waha się w bardzo dużych granicach. Pogląd, na którym sprawność odpylania przedstawiono tylko jako funkcję średnicy pyłów (segregator aktów prawnych).

W wielu krajach, a nawet miastach i osiedlach, wydano przepisy ustalające sposób ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza z kominów. Zazwyczaj przepisy te idą w kierunku określenia trzech parametrów:
- największej dopuszczalnej nieszkodliwej koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu; z tym wiążą się również przepisy określające maksymalne ilości pyłów wyprowadzanych z kominów,
- minimalnej wysokości komina,
- ustalenia szerokości tzw. pasów ochronnych, tj. stref oddzielających dzielnice mieszkaniowe od zakładów przemysłowych.

W niektórych przypadkach w ogóle wyklucza się budowę zakładów zanieczyszczających atmosferę (strefy bezdymne) (promocja 3 w 1). Należy zaznaczyć, że zagadnienie to nabiera znaczenia również w Polsce i należy spodziewać się rychłego uregulowania tych spraw. 

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !