Odporność bitumów

Odporność bitumów

Odporność bitumów na działanie wody jest tym większa, im zatem energia zwilżania spoiwa jest większa, im błonka bitumu powlekająca ziarenka kruszywa jest grubsza i im większa (w pewnych granicach) jest lepkość spoiwa. Nadmierna lepkość spoiwa sprawia, że błonka na ziarnach kruszywa staje się krucha, łatwo pęka, co z kolei ułatwia dostęp wodzie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Energia zwilżania ma charakter elektrochemiczny. Spoiwa bitumiczne są najczęściej anionowe (tj. na powierzchni cząstek mają jony naładowane ujemnie) i chętnie sczepiają się z ciałami kationowymi, na przykład wapieniami. Stąd zalecenie by kruszywo stosowane do asfaltów było wapienne.
W wypadku kruszywa krzemionkowego, kwarcytowego itp. należy stosować dodatki polepszające przyczepność bitumów do kruszywa w postaci na przykład wapna hydratyzowanego (ok. 2% w stosunku do kruszywa) lub cementu portlandzkiego (ok. 3%) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szczelność (nieprzepuszczalność) asfaltobetonu jest zapewniona, gdy wszystkie pory wypełnione są spoiwem, a nawet jeżeli zachodzi pewne przepełnienie porów. Taka masa betonowa jednak nie nadaje się do układania na skarpach, gdyż nie miałaby zapewnionej stateczności.

Z tych względów w asfaltobetonach układanych na skarpach, zwłaszcza pod wodą, dopuszcza się pewną ilość wolnych przestrzeni, przy czym powinny to być pory izolowane, nie tworzące systemu połączonych kanalików (nawet włoskowa tych) (uprawnienia budowlane).
Drugą formą zastosowań asfaltów są mastyksy (mastyki) asfaltowe, plastyczne. będące mieszaniną piasku, bardzo drobno mielonej mączki kamiennej (wypełniacza), przechodzącej przez sita o oczkach 80,a, i asfaltu. Odznaczają się one dużą szczelnością i praktycznie brakiem porów. Mastyksy zestawiane są w takich proporcjach, aby w temperaturze około 200°C zachowywały się jak ciecz lepka. Po ochłodzeniu tężeją, zmieniając się w masę plastyczną podobną do asfaltów lanych używanych w drogownictwie.

Mastyks asfaltowy

Mastyks asfaltowy ma na ogół mały kąt tarcia wewnętrznego i dlatego ułożony na skarpie nie utrzymuje się na niej jak asfaltobeton, lecz stopniowo z niej spływa. Dlatego też w budownictwie morskim układany jest wyłącznie jako wypełnienie porów w uprzednio ułożonej warstwie szkieletu mineralnego, utworzonego z narzutu kamiennego lub ławki kamiennej, a mającego własną stateczność (program egzamin ustny).
Szczególną zaletą tego sposobu układania jest to, że mastyks asfaltowy może przenikać w pory narzutów kamiennych zatopionych, a więc w pory wypełnione wodą. Uzyskuje się przy tym rezultaty takie same, jak by proces ten dokonywał się na sucho na powietrzu.

Ta okoliczność decyduje o coraz częstym zastosowaniu mastyków bitumicznych w budownictwie morskim, szczególnie do powiększania odporności podwodnych narzutów kamiennych na działanie fali i na podmycie (opinie o programie).
Aby mastyks asfaltowy mógł należycie spełniać swe zadania pod wodą, musi odznaczać się ciągłością i spójnością (kohezją), a te cechy zależne są z kolei od lepko-sprężystych własności asfaltów. Pod wpływem nagłych, krótkotrwałych sił, na przykład uderzeń, stwardniały mastyks powinien zachowywać się jak ciało sprężyste i odkształcać się sprężyście, natomiast gdy działanie sił jest trwałe (np. siły ciężkości występujące, gdy narzut wzmocniony mastyksem uległ podmyciu), powinien poddawać się im w sposób plastyczny, przy czym nie powinien wykazywać pęknięć.

O tych cechach decyduje jego gęstość i szczelność (segregator aktów prawnych). Gęstość asfaltu wynosi około 1 g/cm;i, gęstość mastyksu, jako mieszaniny bitumu, piasku i wypełniacza, nie powinna różnić się wiele od gęstości szkieletu kamiennego, i powinna wynosić od 2 do 2,2 g/cm:i, co pozwoli na wystarczająco prędką penetrację gorącego mastyksu w pory narzutu, a ponadto zapewni mniej więcej monolityczny, jednorodny pod względem gęstości, charakter powstałej konstrukcji, tj. narzutu wzmocnionego bitumem.

Skład mastyksu powinien być taki, aby zapewnił wypełnienie porów ,,kruszywa” bitumem z bardzo lekką przewagą tego ostatniego, co zapewni potrzebną płynność mastyksu gorącego, równocześnie uczyni zbędne wszelkie późniejsze ubijanie i zagęszczanie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami