Blog

Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 10
23.02.2022

Organizacja robót

W artykule znajdziesz:

Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 11
Organizacja robót

Ponieważ częstotliwość i technologia wykonywania robót przeciwkorozyjnych w różnych rejonach zakładu są różne, w celu odpowiedniego zaplanowania kolejności i terminów robót należy podzielić teren zakładu na strefy zagrożenia korozyjnego i nanieść je na plan sytuacyjny zakładu (program uprawnienia budowlane na komputer). Pomiędzy etapem planowania i wykonywania robót zabezpieczających istnieje faza przygotowania robót. W fazie tej opracowuje się organizację robót, która może mieć poważny wpływ na wydajność pracy i jakość robót przeciwkorozyjnych.

Przez dobrą organizację robót może być poważnie podwyższona moc produkcyjna przedsiębiorstwa wykonującego roboty przeciwkorozyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla organizacji robót przeciwkorozyjnych podstawowe znaczenie mają następujące przedsięwzięcia:

 1. koncentracja robót, szczególnie przy okresowym wykonywaniu remontów i robót malarskich na obszarze wielkich zakładów i dużych obiektów komunikacyjnych i energetycznych,
 2. ograniczenie przerw w wykonawstwie wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 3. stosowanie uprzemysłowionych metod wykonawstwa, przede wszystkim w zakresie czasowej ochrony nowych elementów metalowych (uprawnienia budowlane),
 4. stosowanie i wykorzystywanie wysokosprawnych narzędzi i aparatów, np. piaskarek pneumatycznych, aparatów do natryskowego malowania itp.

Koncentracja sity roboczej i środków produkcji przynosi poważne korzyści ekonomiczne i techniczne. Przez opracowanie następnego zadania powinniście poznać te korzyści (program egzamin ustny).

Rozproszenie siły roboczej ma następujące ujemne skutki:

 • brak warunków do zastosowania zmechanizowanego sprzętu lub niepełne jego wykorzystywanie,
 • duży i nieproduktywny nakład pracy na zaopatrywanie licznych małych miejsc pracy, na prowadzenie rozgałęzionej kontroli jakości oraz na dokonywanie drobiazgowych obmiarów i obrachunków,
 • brak możliwości specjalizacji siły roboczej, racjonalnego podziału pracy i wzajemnej pomocy,
 • obniżenie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie możliwości nieszczęśliwych wypadków,
 • opóźnianie terminów wykonania (opinie o programie).

Siły robocze

Wyjaśnijcie, które z wymienionych ujemnych skutków mogą być usunięte przez utworzenie większych kompleksów robót, umożliwiających koncentrację środków produkcji i siły roboczej.

Przykład placu robót dla brygady pracującej metodami uprzemysłowionymi. Na placu znajduje się obiekt główny, będący składem materiałów pędnych, na którym roboty muszą być wykonane w umownym terminie, oraz urządzenia znajdujące się wewnątrz budynków, które stanowią obiekty podrzędne nie związane terminem umownym. W centrum placu robót jest ustawiony wóz roboczy brygady (segregator aktów prawnych). Pytania, na które należy odpowiedzieć na piśmie, odnoszą się do sytuacji pokazanej na tym rysunku.

 • Dlaczego w przypadku robót przy dużym obiekcie stojącym pod gołym niebem, który będzie wymagał pracy przez dłuzszy okres, jest ważna obecność małych obiektów znajdujących się pod dachem, które również mają być zabezpieczone?
 • Jakie zalety ma wóz roboczy w porównaniu z barakiem, szczególnie pod względem zaopatrzenia brygady w materiały i sprzęt?
 • W co powinien być wyposażony większy wóz roboczy przeznaczony dla brygady wykonującej roboty przeciwkorozyjne sposobem uprzemysłowionym?

Przeważająca część robót przeciwkorozyjnych jest wykonywana na W 10 otwartym powietrzu. Nie sprzyjająca pogoda przyczynia się do poważnych strat produkcyjnych. Roboty malarskie i metalizacja natryskowa muszą być wstrzymane, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 85% lub gdy temperatura spada poniżej +5°C. W zadaniu Z 86 wskazano możliwość prowadzenia robót na obiektach znajdujących się wewnątrz budynków, w przypadku gdy pogoda nie pozwala wykonywać ich na otwartym obiekcie głównym. W ten sposób zapobiega się przerwom, które zaistniałyby w przypadku prowadzenia robót wyłącznie pod gołym niebem(promocja 3 w 1). Dotyczy to całego okresu zimowego. Od kwietnia do października wykonuje się przede wszystkim roboty na obiektach stojących na zewnątrz. Na miesiące zimowe dla każdego przedsiębiorstwa robót przeciwkorozyjnych należy zapewnić wystarczający front robót wewnątrz budynków.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 16 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 17 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 18
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 19
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 20 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 21 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 22
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 32 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 33 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 34
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 35
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 36 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 37 Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 38
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Montaż pomostu roboczego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami