Blog

30.01.2019

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W artykule znajdziesz:

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją samorządu zawodowego zrzeszającą inżynierów budownictwa. Funkcję kontrolną pełni w PIIB Krajowa Komisja Rewizyjna (program na komputer). Zadaniem tego organu jest kontrolowanie działalności statutowej, gospodarcze oraz finansowej izby. Komisja przedstawia sprawozdania z przeprowadzanych podczas zjazdów kontroli, a także sprawuje nadzór nad pracą okręgowych komisji rewizyjnych. Jest ona uprawniona do uchylania uchwał komisji okręgowych, jeśli są one sprzeczne z prawem lub regulaminami i uchwałami, które zostały wydane na podstawie uchwały (program na telefon).

Prowadzenie postępowań odwoławczych

Kolejnym organem PIIB jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, której najważniejszą funkcją jest prowadzenie postępowań odwoławczych oraz wydawanie decyzji w II instancji w zakresie uprawnień budowanych oraz decyzji dotyczących nadawania tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne (program na egzamin ustny). Organ ten sporządza też opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową członków PIIB. Może też uchylać uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych (promocja 3 w 1).
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to organ odpowiadający za sprawowanie nadzoru nad okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej. Prowadzi postępowania wyjaśniające i może pełnić funkcję oskarżyciel w sprawach, które związane są z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną członków poszczególnych izb inżynierów budownictwa. Ma uprawnienia nadzorcze w stosunku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
Jednym z ważniejszych organów PIIB jest Krajowy Sąd Dyscyplinarny (segregator). Do jego zadań należy analizowanie postępowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków PIIB. Nadzoruje też pracę Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i reaguje, jeśli pojawi się konieczność zmian w obowiązującym kodeksie etycznym. Zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wydanych przez okręgowe sądy dyscyplinarne i stanowi pierwszą instancję w zakresie spraw członków poszczególnych organów izby krajowej oraz izb okręgowych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami