Ostateczna decyzja dotycząca zakresu uznania praktyki zawodowej

Krajowe Komisje Kwalifikacyjne, Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz osoby, które ubiegają się o uprawnienia budowlane potwierdzają, że zaczęło obowiązywać nowe podejście do rozliczania czasu pracy w czasie odbywania praktyk zawodowych niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych (program na komputer). Zgodnie z najnowszą interpretacją okres praktyki zawodowej, bez względu na rodzaju umowy z pracodawcą, jest rozliczany w tygodniach pracy. Każdy tydzień składa się z 5 dni pracy, przy czym niekoniecznie musi trwać od poniedziałku do piątku – jest to uzależnione od obowiązującego systemu pracy oraz umowy z pracodawcą. Na każdy rok praktyki zawodowej przypadają 52 tygodnie pracy (program na telefon).

Do okresu praktyki nie zalicza się okresów urlopów oraz długich przerw świątecznych. W praktyce oznacza to, że jeśli od poniedziałku do niedziele w danym tygodniu wypada więcej niż 2 dni wolne, to tydzień ten nie zostaje zaliczony do praktyki zawodowej (opinie o programie). W danym dniu pracy nie ma znaczenia ile godzin zostało przepracowanych. Oznacza to, że bez względu na to, czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 godzin, zostanie to potraktowane jako 1 dzień pracy. Ponadto praktyka zawodowa może odbywać się na podstawie każdej umowy cywilno-prawnej, przy czym wszystkie w/w zasady obowiązują dla każdego rodzaju umowy (segregator aktów prawnych).

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu uznania praktyki zawodowej zależy od okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej izby inżynierów budownictwa. Zasady te zmieniają niewiele zwłaszcza dla osób pracujących na etacie. Jedynym problemem może być nieznaczne wydłużenie czasu praktyki o tzw. tygodnie stracone, czyli mające więcej niż 2 dni wolne (program egzamin ustny). W przypadku osób pracujących na umowy o dzieło lub umowy zlecenia, które do tej pory rozliczane były godzinowo, obecne przepisy mogą znacząco skrócić okres praktyki, ponieważ nawet 1 godzina liczona jest jako 1 dzień. Nie można już będzie jednocześnie odbywać praktyki dla dwóch specjalności (promocja 3 w 1). Przy rozliczaniu w dniach pracy nie będzie to już możliwe. Do tej pory można było tak podzielić praktykę, aby w ciągu dnia pracować 8 godzin na etacie i 4 godziny na umowie cywilno-prawnej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami