Plac budowy

Plac budowy

Plac budowy stanowi wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych ze wznoszeniem określonej budowli lub zespołu budowli. Wielkość placu budowy zależy od charakteru czynności technologicznych związanych z budową oraz od czasu jej trwania, przy czym optymalną wielkość terenu należy ustalać w każdym przypadku oddzielnie uwzględniając warunki miejscowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość placu budowy P powinna w zasadzie obejmować przynajmniej:
- powierzchnię zabudowaną wznoszonego obiektu, bądź zespołu obiektów (pz),
- powierzchnię składów materiałów i konstrukcji (ps),
- powierzchnię stanowisk produkcji (wytwórni pomocniczych) półfabrykatów i prefabrykatów (pp),
- powierzchnię dróg wewnętrznych Wzajemny stosunek tych wielkości zależy od charakteru i warunków budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Istotnym celem powyższej systematyki jest dokonanie podziału różnorodnych urządzeń związanych z zagospodarowaniem placu budowy na pokrewne grupy oraz takie ich uszeregowanie, aby mogło ono posłużyć jako wskazówka metodyczna przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy, a zwłaszcza aby ustalała kolejność tego projektowania.
Dlatego przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy z reguły zachowywać kolejność lokalizacji poszczególnych grup urządzeń na placu budowy przyjętą w powyższej systematyce. Uzasadnienie tej kolejności projektowania zagospodarowania placu budowy jest następujące (uprawnienia budowlane).

Pierwszeństwo lokalizacji dróg przy projektowaniu urządzeń placu budowy uzasadnia się szczególnie dotkliwymi skutkami ekonomicznymi w przypadku niewłaściwego ich umieszczenia.
Lokalizacja składów ciężkich materiałów i związanych z nimi integralnie urządzeń do wytwarzania półfabrykatów i prefabrykatów w bezpośredniej kolejności po zlokalizowaniu dróg wskazuje na ich związek z trasami transportowymi na placu budowy (program egzamin ustny).

Zagospodarowania poszczególnych obiektów

Lokalizacja budynków pomocniczych na placu budowy jest następstwem lokalizacji dróg, placów składowych i urządzeń produkcyjnych i wreszcie lokalizacja urządzeń ogólnych jest następstwem lokalizacji wszystkich pozostałych urządzeń placu budowy. Natomiast samo zagospodarowanie rejonu budowy i placu budowy realizuje się w innej kolejności (por. p. 12.9). Opracowania zagospodarowania placów budowy mogą być jedno- i wieloetapowe (opinie o programie).
Na niewielkich budowach, których wykonanie przewiduje się w krótkim czasie, zadowolić się można zazwyczaj jednoetapowym opracowaniem zagospodarowania placu budowy, zaś na budowach dużych i trwających dłużej (parę lub kilka lat) stosuje się zwykle opracowania wieloetapowe.

Opracowanie zagospodarowania budowy dokonywane być może na etapie wstępnym i wówczas dotyczy ono całości budowy oraz na etapie projektu techniczno-roboczego i wtedy obejmuje ono zagospodarowania poszczególnych obiektów (segregator aktów prawnych).
Stosownie do PN-62/B-01034 rozróżnia się trzy główne stadia opracowań graficznych zagospodarowania placu budowy oraz odpowiadające im rysunki w odpowiednich skalach:
a) pierwsze (I) stadium - opracowanie graficzne zagospodarowania placu budowy w ramach wytycznych realizacji inwestycji i w projektach koncepcyjnych w skalach 1 : 2000, 1 : 1000;
b) drugie (II) stadium - opracowanie graficzne zagospodarowania placu budowy w ramach projektów organizacji budowy oraz projektów organizacji budowy i robót w skalach 1 : 1000, 1 : 500;
c) trzecie (III) stadium - opracowanie graficzne zagospodarowania placu budowy w projektach organizacji montażu oraz w projektach organizacji robót w skalach 1 :200, 1 : 100.

Projekty zagospodarowania budowy mogą być również sporządzane zależnie od kolejnych lat produkcyjnych i w każdym poszczególnym przypadku uwzględniają potrzebne zagospodarowanie w zależności od rocznych programów produkcyjnych (promocja 3 w 1).

Wreszcie projekty zagospodarowania budowy mogą być opracowywane w zależności od ilości etapów, na jakie budowa w założeniu programowym została podzielona w zależności od kolejności przekazywania pewnych grup (np. przy zespole obiektów przemysłowych itp.) do eksploatacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !