Blog

17.10.2022

Płyty izolacyjne

Płyty izolacyjne

Podobnie konieczność jednolitej, masowej produkcji elementów i materiałów budowlanych, używanych w budownictwie wszystkich trzech grup modułowych: użyteczności publicznej i mieszkaniowej, pośredniej, i przemysłowej powoduje, że elementy te i materiały będą miały zastosowanie bez zmiany wymiarów w trzech wymienionych grupach budownictwa, których koordynacja wymiarowa opiera się na trzech różnych modułach MO, MOs i MOp. Oznacza to, że np. takie same płyty izolacyjne wiórowo-cementowe będą miały zastosowanie do prefabrykatów, wymiarowanych zarówno na podstawie MO, jak i MOs i MOp; stąd wynika warunek całkowitej wielokrotności pomiędzy wielkościami modułów osiowych wszystkich trzech grup budownictwa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warunek ten postulują ponadto względy kształtowania przestrzennego i plastyczne: na przykład związanie w jeden zespół bryłowy hali przemysłowej, wymiarowanej na podstawie MOp, z budynkiem biurowym lub usługowym, wymiarowanym na podstawie MO lub MOs, wymaga najczęściej zachowania całkowitej wielokrotności wymienionych wielkości modułowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nawiązanie takie jest cechą pozytywną, pozwalającą na uzyskanie w wymiarach budowlanych, wyrażonych w metrach lub centymetrach. Dowolne wyrazy bowiem szeregu pierwszego i trzeciego, nawet dość duże np. rzędu 8000 (80,0 m), zawsze w łatwością umiejscawiamy w stosunku do wyrazów „węzłowych”, powtarzających liczby charakterystyczne dla systemu dziesiętnego: wymiar np. 8875 przy MO = 62,5 zawsze jest łatwo uchwytny pamięciowo w powiązaniu z bliskimi wymiarami metrycznymi tegoż szeregu modularnego 8000, 8500, 9000 podobnie jest też z wyrazami szeregu modularnego przy MO = 50 (uprawnienia budowlane).

Natomiast stwierdzenie, czy np. wymiar 3920 albo 8260 jest wyrazem szeregu modularnego przy MO = 70, wymaga albo wysiłku umysłowego dla dokonania obliczenia, albo posługiwania się tablicą wielkości modularnych, albo też doskonałej pamięci (program egzamin ustny).

Rozpatrzenie zagadnienia grubości ściany

Przy omawianiu dopuszczalnych odstępstw od określonych zasad stosowania modułu podstawowego wykazano, że w dłuższych odcinkach ścian nie jest konieczne przystawanie każdej cegły (licząc w jej modularnych wymiarach) do odpowiednich linii siatki M X M; wynikałoby z tego, że w tych odcinkach ścian nie obowiązywałyby wymiary cegły zgodne z zasadami koordynacji opartej na module podstawowym (opinie o programie). Jednakże z dalszych rozważań wynikało, że w przypadkach występowania krótkich, często powtarzających się fragmentów ścian, np. słupkowych filarków międzyokiennych w szeregu okien, ścisłe przyleganie cegieł do siatki modularnej jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia wymiarów właściwie znormalizowanych okien i drzwi i uzyskania łatwego, prawidłowego rozkładu i wiązania cegieł w murze.

Dalej, rozpatrzenie zagadnienia grubości ściany, której wymiar leży na przedłużeniu ciągów ścian prostopadłych do ściany rozpatrywanej, wykazuje, że osiągnięcie prawidłowości wiązania skrzyżowań na tym kierunku wymiarowym wymaga opartej na module podstawowym grubości ściany a co za tym idzie i wymiarów cegły, gdyż grubość ściany jest odcinkiem zbyt małym na to, by osiągnąć wymiar oparty na M bez przystawania każdej cegły do siatki M X M (segregator aktów prawnych).

Jeśli wziąć pod uwagę elementy budowlane pochodne pod względem wymiarowym od cegły bloki i pustaki ceramiczne „dwu-, cztero-, sześcio- i ośmiocegłowe”, z reguły używane łącznie z cegłą i przez nią uzupełniane w bardziej skomplikowanych miejscach budowli, można stwierdzić, że po pierwsze: wymiary elementów budowlanych pochodnych od cegły muszą być skoordynowane wymiarowo z cegłą po drugie: murowanie z bloków wielocegłowych ścian zawierających skrzyżowania i otwory, a zwymiarowanych w oparciu o moduł podstawowy wymaga, aby bloki te miały również wymiary ustalone w oparciu o ten moduł. Stąd dalsze potwierdzenie słuszności postulatu wymiarów cegły skoordynowanych z modułem podstawowym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami