Podłoża posiadające usterki

Podłoża posiadające usterki

Zestawy składające się z farb poliwinylowych podkładowych chemoodpornych i emalii poliwinylowych nawierzchniowych chemoodpornych mogą być stosowane w warunkach działania rozcieńczonych kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasów i substancji silnie utleniających), wody morskiej oraz atmosfery przemysłowej. Zestawy z farb poliwinylowych mogą być stosowane do 40°C (program uprawnienia budowlane na komputer).
Farby poliwinylowe podkładowe należy przed malowaniem wymieszać. Nakładanie farb na powierzchnie można wykonywać za pomocą pędzla lub natrysku pistoletem. Do rozcieńczania farby do odpowiedniej konsystencji należy używać wyłącznie rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych o symbolu 8157-361-000.

Farby nakłada się jednowarstwowo lub w razie niedokładnego pokrycia - dwuwarstwowo. Nałożenie emalii nawierzchniowych może być wykonane dopiero po 24 godzinach od chwili wymalowania farbami podkładowymi.
Podłoża posiadające usterki wyrównuje się przed malowaniem szpachlówką poliwinylową o symbolu 7742-361-250.
Zużycie farby: z 1 1 otrzymuje się ok. 8 m wymalowanej powierzchni (przy jednokrotnym malowaniu pędzlem) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Farby poliwinylowe zawierają składniki toksyczne i łatwopalne. Przy przechowywaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w ,,Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych”. Chemifarb, Gliwice.

Emalia poliwinylowa chemoodporna (symbol 7762-000) stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze polimeru winylowego, z dodatkiem niezmydlającego się plastyfikatora. Symbole kolorów: 860 - szary jasny, 250 - czerwony tlenkowy, 010 - biały.
Emalie poliwinylowe tworzą powłoki szybkoschnące, o wysokim połysku lakierowym, dobrej przyczepności, elastyczności i odporności mechanicznej (uprawnienia budowlane).
Powłoka badana wg PN-53/C-81522 nie wykazuje zmiany przy działaniu w ciągu 24 godzin 20-procentowego roztworu ługu sodowego i kwasu siarkowego akumulatorowego.

Emalie poliwinylowe chemoodporne

Emalie poliwinylowe chemoodporne stosuje się do zabezpieczania konstrukcji i elementów budowlanych przed działaniem par i gazów agresywnych, rozcieńczonych kwasów i zasad, wody i wody morskiej oraz atmosfery przemysłowej. Stosuje się przede wszystkim w przemyśle chemicznym, koksowniczym, włókienniczym, hutniczym itp. Maksymalna temperatura eksploatacji powłok wynosi 40°C (program egzamin ustny).

Emalie poliwinylowe chemoodporne stosuje się:
- do zabezpieczania konstrukcji metalowych jako farby nawierzchniowe w zestawach z farbami podkładowymi poliwinylowymi chemoodpornymi o symbolu 7723-000,
- do zabezpieczania betonów i tynków - bezpośrednio na ich powierzchnie lub w zestawach z farbami poliwinylowymi podkładowymi (z wyjątkiem farby podkładowej o symbolu 7762-000-250),
- do zabezpieczania elementów drewnianych uprzednio zapokostowanych (opinie o programie).

Przed malowaniem emalie należy wymieszać. Emalie nanosi się za pomocą
pędzla lub pistoletu, przy czym bardziej wskazane jest malowanie natryskiem. Do rozcieńczania należy używać wyłącznie rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych o symbolu 8157-361-000. Każda warstwa emalii powinna schnąć co najmniej 6 godzin przed nałożeniem następnej warstwy. Gotową powłokę można oddać do eksploatacji nie wcześniej niż po upływie 10 dni. Ilość warstw zestawu poliwinylowego chemoodpornego zależy od rodzaju podłoża i warunków eksploatacji i dla elementów stalowych wynosi 4-h6 warstw (175-210 mikronów), a dla betonów 3-4 warstwy (ok. 140 mikronów) (segregator aktów prawnych).

Zużycie emalii: z 1 1 można pomalować ok. 8 m2 powierzchni (przy jednokrotnym malowaniu pędzlem).
Emalie poliwinylowe zawierają składniki toksyczne i łatwopalne. Przy przechowywaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w cytowanej instrukcji.
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych (symbol 8157-361-000) jest mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych.

Rozcieńczalnik jest cieczą klarowną, o barwie wg skali jodowej max. 5 o wysokiej lotności par. Temperatura zapłonu - 23°C. Rozcieńczalnik nie powinien zawierać śladów wody. Masa właściwa rozcieńczalnika w 20°C wynosi 0,780-^0,880 g/cm3 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !