Blog

Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 10
28.01.2020

Podstawowe materiały

W artykule znajdziesz:

Podstawowe materiały

Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 11
Podstawowe materiały

Podstawowymi materiałami do produkcji prefabrykatów betonowych są:
- kruszywa naturalne lub sztuczne,
- element i inne spoiwa,
- stal.

Kruszywa stanowią 80°/o masy składników betonu; dostarczane są do zakładów produkcyjnych samochodami lub transportem wodnym (program uprawnienia budowlane na komputer). Podstawowym środkiem transportu kruszywa jest transport wagonami kolejowymi. Transport samochodowy stosowany jest w przypadku, gdy żwirownie lub kamieniołomy położone są w niewielkiej odległości od wytwórni prefabrykatów. Przewóz kruszywa odbywa się wtedy specjalnymi samochodami-wywrotkami lub wywrotkami z przyczepami. Dostarczone do wytwórni kruszywo powinno być frakcjonowane i płukane.

Cement dostarczany jest do wytwórni luzem lub - w znacznie mniejszym zakresie - w workach, samochodami lub wagonami kolejowymi, zależnie od odległości od cementowni lub stacji przesypowej cementu. Dowóz samochodowy luzem odbywa się cementowozami, gdy odległość od cementowni nie przekracza 100 km oraz od stacji przesypowej 50 km. Ładowność silosów na cement o konstrukcji przeważnie stalowej wynosi 20 i 25 ton w przenośnych i mniejszych wytwórniach oraz 25 do 100 ton w dużych wytwórniach prefabrykatów i w wytwórniach mas betonowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stal transportowana jest z hut do wytwórni prefabrykatów wagonami kolejowymi, zaś do wytwórni usytuowanych w niewielkiej odległości - samochodami. Rozładunek stali przeprowadza się mechanicznie zwykle za pomocą elektrowyciągu zawieszonego na prowadnicy umocowanej na stalowych słupach z wysięgnikami. Stal dostarczana jest do wytwórni w prętach i kręgach. Stal w prętach przenosi się elektrowciągiem do specjalnych zasieków z przegrodami i układa według gatunków i przekrojów, a stal w kręgach przewozi się najczęściej wózkiem ręcznym na kołach ogumionych do magazynu zbrojami (uprawnienia budowlane). Pojemność typowych zasieków 10-przegrodowych wynosi 150 ton.
Pełny cykl technologiczny produkcji mieszanki betonowej obejmuje pięć głównych czynności:
- przyjęcie i składowanie materiałów,
- wewnątrzzakładowy transport materiałów,
- dozowanie składników,
- mieszanie składników betonu,
- przekazywanie gotowej mieszanki na środki transportowe.

Urządzenia do przyjmowania i magazynowania

Urządzenia do przyjmowania i magazynowania. Do zadań składów kruszywa należy:
- rozładunek kruszywa ze środków dowozowych na skład,
- zamagazynowanie normatywnego zapasu kruszywa,
- dostarczenie kruszywa do betonowni w ilościach potrzebnych do bieżącej produkcji (program egzamin ustny).
Dla zapewnienia ciągłości pracy wytwórni konieczny jest pewien zapas kruszywa. Zapas ten na okres zimowy dla kruszywa, które nie może być dostarczane zimą, określony jest u nas normatywem na 75 dni produkcyjnych, a zapas kruszywa, które może być dostarczane przez cały rok (np. żużel) na 12 dni. Zapas kruszywa w okresie pozazimowym w przeliczeniu na zużycie dzienne zależny jest od rodzaju transportu i wynosi co najmniej:
15 -7- 20 dni (produkcyjnych) przy dostawie koleją,
5 -i-10 dni przy przewozie samochodem na odległość 50 -4-100 km,
1-5 dni przy przewozie samochodem na odległość poniżej 50 km.

Wyładowywanie przewożonego kruszywa i układanie go na placu składowym jest w większości zmechanizowane (opinie o programie). Rozróżniamy następujące sposoby:
wyładowywanie kruszywa z wagonów kolejowych za pomocą mechanicznych wyładowywarek,
bezpośrednie wysypywanie kruszywa z wagonów-wywrotek lub z samochodów-wywrotek,
przemieszczanie kruszywa z miejsca odbioru na skład lub do silosów, np. przenośnikami taśmowymi,
przerzut kruszywa za pomocą koparek chwytakowych lub linowo-zbierakowych (segregator aktów prawnych).
Magazynowanie kruszywa przeprowadza się przeważnie na składowiskach: otwartych, następnie w silosach i w pomieszczeniach magazynowych.

Plac składowe otwarte powinny posiadać obramowaną powierzchnię utwardzors lub w inny sposób zabezpieczającą kruszywo przed zanieczyszczeniami. Kr. szywo magazynowane jest na jednym składowisku zbiorczym, podzielonym przegrodami na odcinki dla poszczególnych rodzajów frakcji kruszywa Itr na kilku oddzielnych składowiskach. Składowiska te mają różne kształty, za równo w przekroju poprzecznym jak i w rzucie poziomym, zależnie od sposobu dostawy materiału, wielkości i rodzaju produkcji zakładu oraz od w: runków terenowych i komunikacyjnych.
W wytwórni poza składowiskiem rezerwy magazynowej urządza się zwyki składowiska dodatkowe: rezerwy bieżącej oraz tranzytowe i przejściowe (promocja 3 w 1).

Składowiska mogą być podłużne, okrągłe, półokrągłe i wieloboczne. Składowiska podłużne stosowane są najczęściej dla rezerwy magazynowej kruszywa oraz z reguły jako składowiska typu przejściowego wzdłuż toru k: lejowego. Składowiska okrągłe służą do magazynowania różnych gatunkćr kruszywa przesyłanych przy użyciu przenośników taśmowych z sortowm umieszczonej centralnie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 16 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 17 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 18
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 19
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 20 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 21 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 22
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 32 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 33 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 34
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 35
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 36 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 37 Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 38
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja gotowego przekrycia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami